Mikepércs község képviselő testületének 8/2011 (VI.6..) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2020. 12. 31

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben, továbbá a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki (továbbiakban: kibocsátó) akik/amelyek Mikepércs Község Önkormányzatának illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, ill. vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi szennyvíztározót is – alkalmaznak.

Eljárási szabályok

2.§


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján történő szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításával, beszedésével, ellenőrzésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, Mikepércs Önkormányzat adóhatósága látja el.


(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben és a Ktdt-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja

3.§


(1) A kibocsátó köteles talajterhelési díjat fizetni.

(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m3

(3) Nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki:

a) külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, vagy

b) egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz

és a kibocsátás közvetlen környezetében és a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg a 20%-al a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alap-állapot felmérés keretében mért értéket.

(4) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában 50 liter/fő/nap az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.

(5) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

(6) Mikepércs Község területérzékenységi szorzója: 1,5.

(7) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (4)-(5) bekezdésekben meghatározott alapja, a (2) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a (6) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg.

(8) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktdt. 3. számú melléklete határozza meg.

Adatszolgáltatás, talajterhelési díj bevallása és megfizetése

4.§


(1) A kibocsátót terhelő talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig.

(2) Évközi ingatlanvásárlás esetén a szerzést követő 30 napon belül új bevallást kell tenni a vásárlónak és záró bevallást az eladónak.

(3) A Jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(4) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a Jegyző nyilvántartást vezet.

(6) hk.

(7) A talajterhelési díjat a Mikepércs Községi Önkormányzat 60600046-11121938 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell befizetni.

(8) Azon kibocsátók részére, aki fúrt vagy ásott kútból oldja meg a vízvételezést, az átalány alapján számított víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével kell számolni a talajterhelési díjat.

5.§


(1) A kibocsátók e rendelet szerinti bevallási kötelezettségüket az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon teljesítik.

(2) A magánszemélyek bevallásukat az 1. számú melléklet szerint teszik meg.

(3) A jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelekező szervezetek bevallásukat a 2. számú melléklet szerint teszik meg.

A díjfizetési kötelezettség megszűnése

6.§


(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt,

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló szennyvíz csatornára ráköt.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles bevallást tenni az önkormányzati adóhatóságnál.

Díjmentesség, kedvezmény

7.§


(1) Az alábbi esetekben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére díjkedvezmény adható az alábbi feltételek fennállásakor:

a) a családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum),

b) egyedülálló esetén a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120%-át.

(2) Az (1) bekezdés meghatározott kedvezmény mértéke: a megállapított talajterhelési díj maximum 50%-a.

(3) A (2) bekezdés szerinti kedvezmény megítéléséről első fokon a polgármester, másodfokon a képviselő-testület dönt. A polgármester döntése ellen, a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül lehet a fellebbezést benyújtani. A képviselő-testület a soron következő ülésén dönt a fellebbezésről.

Értelmező rendelkezések

8.§


a) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: olyan szennyvízcsatorna, amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – az ingatlantulajdonos vagy ingatlanhasználó rácsatlakozását.

b) Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak.

c) Család: Egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók.

d) Egyedülálló: Az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.


Átmeneti rendelkezések

9.§


(1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2012. év január 1-től kell alkalmazni. A talajterhelési díj bevallásáról és megfizetéséről a kibocsátó először 2012. március 31. napjáig köteles gondoskodni.

(2) Az üzemeltető 2012. február 28-áig adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóságnak a kibocsátók 2011. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

Záró rendelkezés

10.§


(1) E rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj Mikepércs Község Önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi és ezt az Önkormányzat talaj, valamint felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.


Tímár Zoltán sk.                                                        Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.

  polgármester                                                                            jegyzőAlaprendelet kihirdetve: 2011. június 06.

Az alaprendeletet módosító 6/2016. (III.31.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2016. március 31-én.                                                                               dr. Vántus Tamás

                                                                                       jegyző