Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 03. 24

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


1. §      (1)[1] Csopak Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.

(2) A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása, kezelése, ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) üzemelésében lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ végzi a közszolgáltatást.

(3) Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását a közszolgáltató bevonásával végzi.

(4) A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes hulladékra.

(5)[2] A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását közreműködőként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében az intézményes települési hulladékszállítás Csopak belterületén kívül kiterjed valamennyi, Csopak közigazgatási területén lévő – hulladékszállító járművel megközelíthető – utcára, köz- és magánterületre.


2. A közszolgáltatás igénybevétele


2. §      (1) A közszolgáltatási kötelezettség és jogosultság az ingatlanhasználóval – szerződéskötési kötelezettség mellett – e rendelet alapján jön létre.

            (2) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás megkezdéséről és nyújtásának lényeges feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti.

            (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok ingatlanhasználója köteles igénybe venni és erre vonatkozó szolgáltatási szerződést kötni a közszolgáltatóval.

            (4) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése,

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d) a teljesítés helye,

e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,

f) a közszolgáltatás díja,

g)[3]

h) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

j) az irányadó jogszabályok meghatározása,

k) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.


3. §      (1) A közszolgáltatás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – egész évben kötelező.

            (2) Az ingatlanhasználó az idényjellegű üdülő, nyaraló ingatlanán keletkezett települési hulladékra vonatkozóan április 15-től október 15-ig köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és ez időszakra köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.

            (3) A (2) meghatározott időszakon kívül az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán a használat folytán keletkezett települési hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


4. §      (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó- üdülőegységenként legalább 50 liter/hét, a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a rendszeresen keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de legalább 110 liter/hét hulladék mennyiségre köteles a közszolgáltatóval a szolgáltatási szerződést megkötni.

            (2) Gazdálkodó szervezet – a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelését kivéve – köteles igénybe venni a közszolgáltatást.


5. §      (1) Az ingatlanhasználó köteles ingatlanonként legalább egy db, szabványos, a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt saját költségen beszerezni, használni.

            (2) A közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött szolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött mennyiségen felül, nem az előírtaknak megfelelő módon többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényben vagy mellette.

            (3) A közszolgáltató saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényeket, konténereket is elhelyezhet külön használati díj ellenében, ezen kívül alkalmazhatja az egyedi zsákos hulladékelszállítás módszerét, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákokban.


6. §      (1)[4] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.

7. §      (1) A rendszeres települési hulladékszállításba bekapcsolt területeken a természetes személy ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása heti egy alkalommal, a közszolgáltató által meghatározott napon történik.

            (2) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal történik.

            (3) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval szemben a teljesítést csak a jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

            (4) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha

            a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra,

            b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.

            Ilyen esetben a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


8. §      (1) A lakóegység (üdülőegység) használaton kívülisége esetén az ingatlanhasználó írásban kérhet mentességet a közszolgáltatótól a hulladékszállítási díj megfizetése alól, ha

            a) a használaton kívüli időszakra (üdülő esetén a teljes nyaraló időszakra, azaz 6 hónapra) vonatkozóan a közműszolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla [víz (m3) vagy villany (kWh)] másolatát utólag, a tárgyévben megküldi, és

            b) az ingatlanhasználónak díjtartozása nincs.

            (2) A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránti kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.


9. §      (1) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan előtti közterületen veszi át.

(2) A hulladékgyűjtő edények közterületre való kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő edényeket közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy a hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény helyét tisztán, akadálymentesen, télen hótól, síkosságtól mentesen kell tartani. Közterületre csak csukott fedelű, illetve bekötött szájú emblémás zsákot lehet kihelyezni.

(4) A hulladékszállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. A közszolgáltató felelős a hulladékszállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért.

(5) Hulladékszállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel szabad végezni.

(6) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni. Az edényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén új edényeket biztosítani.

(7) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(8) Tilos a kihelyezett hulladékgyűjtő edények tartalmának válogatása, szétszórása, hulladékgyűjtőbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző, vagy robbanó anyag bedobása, elhelyezése.

(9) A hulladékgyűjtő edény karbantartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.


3. Elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék


10. §    (1) A közszolgáltató biztosítja az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésének lehetőségét közterületen kialakított gyűjtőszigetek térítésmentes igénybevételével.

            (2) A hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési hulladékhoz nem keverhetők.

            (3)[5] Közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigetek alkalmazása mellett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatást is végezhet.


3/A  Közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre[6]


10/A. § (1)  A képviselő-testület a közterület-felügyelet és települési polgárőrség bevonásával rendszeresen területbejárást végez a település közterületein az elhagyott hulladék felderítése érdekében. A település közterületén elhagyott hulladék felszámolása érdekében a képviselő-testület megteszi a szükséges intézkedéseket, melynek költségeit az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

(2) A közterületen elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az önkormányzat gazdasági ágazatának munkatársai összegyűjtik és a kijelölt tárolókba történő elhelyezéséről gondoskodnak. A közszolgáltató elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.


11. §    (1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen lomhulladék szállítást végez.

            (2) A lomhulladékot a közszolgáltató által megjelölt időpontban szabad kihelyezni közterületre, szállítható állapotban, olyan módon, hogy a közlekedést ne akadályozza.

            (3) Az alább felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:

               a) veszélyes hulladék,

               b) építésből, bontásból származó anyag, törmelék,

               c) bontott jármű, karosszéria, gumiabroncs,

               d) elektronikai hulladék,

               e) növényi hulladék, zöldhulladék,

            f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb) vagy túlméretes (2 m2-nél nagyobb terjedelmű) hulladék.4. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


12. §    [7]

5. Záró rendelkezések


13. §       Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
Ambrus Tibor sk.                                               Dr. Szántód Anita sk.

                polgármester                                                    jegyzőEgységes szerkezetben a 7/2021. (III.23.), 18/2016. (XI.7.), 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendeletettel.


[1]

Módosította a 18/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. november 8-tól.

[2]

Módosította a 18/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. november 8-tól.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2016. július 30-tól.

[4]

A rendelet szövegét módosította a 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 30-tól.

[5]

A rendelet szövegét a 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2016. július 30-tól.


[6]

Kiegészítette a 7/2021. (III.23.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2021.március 24-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2016. július 30-tól.