Mikepércs község képviselő testületének 1/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete

a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 15

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

1/2018. (II.14.) számú rendelete


a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1.§


A Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„10.§ (5) A képviselő kérésére a meghívót és a kapcsolódó előterjesztéseket e-mail formájában is meg kell küldeni az általa meghatározott e-mail címre.”

2.§


A Rendelet 6. számú mellékletének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 3. A Mikepércsi Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés a jegyző által meghatározott és a település honlapján közzétett ügytípusok esetén alkalmazható.  A hivatal elektronikus űrlapszolgáltatást biztosít az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon (bevezetett helyi adók, átengedett központi adók bevallása - online bevalláskitöltő rendszer segítségével).”

3.§


A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba.


Mikepércs, 2018. február 14.


Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                                        jegyzőA rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2018. február 14.


                                                                                         dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                                                    jegyző