Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 15 - 2018. 02. 15

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról 1

2018.02.15.

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1. § A Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„10. § (5) A képviselő kérésére a meghívót és a kapcsolódó előterjesztéseket e-mail formájában is meg kell küldeni az általa meghatározott e-mail címre.

2. § A Rendelet 6. számú mellékletének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A Mikepércsi Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés a jegyző által meghatározott és a település honlapján közzétett ügytípusok esetén alkalmazható. A hivatal elektronikus űrlapszolgáltatást biztosít az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon (bevezetett helyi adók, átengedett központi adók bevallása - online bevalláskitöltő rendszer segítségével).

3. § A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. február 16. napjával.