Mikepércs község képviselő testületének 15/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2015. 09. 25 - 2016. 12. 29

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes adótörvények és az
azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel módosított helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:


1.§


Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját
bevételeinek növelése, a helyi közügyek magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében
települési adót vezet be.


2.§


(1) Adóköteles a település közigazgatási területén lévő termőföld.


(2) E § alapján termőföld valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési
ágban van nyilvántartva.


(3) Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a (2) bekezdésben meghatározott termőföld vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként van bejegyezve. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Állami tulajdonban álló termőföldek vonatkozásában az adó alanya, aki a naptári év első napján a földhasználati-nyilvántartásban földhasználóként van bejegyezve, kivéve azon eseteket, ahol a földhasználó a Magyar Állam, vagy a törvény által kijelölt állami vagyonkezelő


(4) Az adó mértéke az adóalany tulajdonában (állami tulajdonban álló termőföldek esetében az adóalany földhasználatában) lévő összes termőföld összeadott alapterülete után az alábbi sávok szerint kerül meghatározásra:

Az adóalany tulajdonában lévő összes termőföld összeadott alapterületéből

0-8 hektárig 0.-Ft/ha/év

8 hektár feletti rész 15 hektárig 6.000.-Ft/ha/év

15 hektár feletti rész 20 hektárig 7.000.-Ft/ha/év

20 hektár feletti rész 25 hektárig 8.000.-Ft/ha/év

25 hektár feletti rész 30 hektárig 9.000.-Ft/ha/év

30 hektár feletti rész 10.000.-Ft/ha/év.


(5)


Eljárási rendelkezések


3.§


(1) Az adó az adóalany önbevallása alapján kerül megállapításra. Az adót az adóalany minden
év március 31.-ig köteles bevallani és minden év április 30-ig köteles megfizetni az
önkormányzati adóhatóságnál.


(2) Az adót a termőföld ingatlan-nyilvántartásban szereplő teljes területe után kell
megfizetni.


Záró rendelkezések

4.§


(1) A rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


(2) Az adót első ízben a 2015. adóévben, 2015. december 01-ig kell az adóalanynak bevallania és 2015. december 31-ig kell megfizetnie.


Tímár Zoltán sk.                                  Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.
   polgármester                                                      jegyző


Alaprendelet kihirdetve: 2014. november 28-án.

Az alaprendeletet módosító 4/2015. (II.03.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2015. február 03-án.

Az alaprendeletet módosító 14/2015. (IV.23.) sz. KT rendelt kihirdetve: 2015. április 23-án.

Az alaprendeletet módosító 19/2015. (IX.24.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 24-én.


dr. Vántus Tamás s.k.
            jegyző