Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

Hatályos: 2021. 04. 01

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

2021.04.01.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt), valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján meghatározza a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat, azok kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait a helyi sajátosságoknak megfelelően, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) teherbíró képességének figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat a települési támogatás biztosításával elsősorban a családok, az időskorúak szociális biztonságának megőrzéséhez, a lakhatáshoz, valamint az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások viseléséhez, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek kezeléséhez nyújt segítséget.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő, és ott bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási címmel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

Család: az Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzátartozók közössége.
Gyermek: a Gyvt. 5. § a) pontjában meghatározott személy.
Egyedülélő: az Szoctv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy.
Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontjában meghatározott személy.
Háztartás: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek közössége.
Jövedelem: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel.
Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma különösen:
adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi költsége,
krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás),
gyógyászati segédeszközök beszerzése, rehabilitációs segédeszközök beszerzése, hallókészülék vásárlása, szemüveg vásárlása,
lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás stb.).
Megélhetést veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének hirtelen fellépő:
aa) kórházi ápolást igénylő betegsége,
ab) súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,
ac) maradandó egészségkárosodása,
ad) rokkantsága ápolást és gondozást igényel,
ae) keresőképtelen beteg ápolása,
kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók esetében a családfenntartó közeli hozzátartozó halála,
a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélkülisége,
lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- vagy hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás stb.),
a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,
bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
egyedülálló személynek büntetés végrehajtási intézetből történő elbocsátása.
Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
Vagyon: az Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon.

3. Eljárási szabályok

4. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon postai úton vagy ügyfélszolgálati időben nyújtható be Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati helyiségében, valamint a Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjánál (a továbbiakban: Népjóléti Csoport).

(2) A települési támogatási kérelem formanyomtatványát a rendelet 1. melléklete, a rendkívüli települési támogatási kérelem formanyomtatványát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:

a) személyazonosság igazolásához szükséges irat, lakcímkártya,

b) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

c) aktív korúak ellátásában részesülő kérelmező esetén a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolás,

d) aktív korú és igazolt jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolás arról, hogy regisztrált álláskeresőként nyilvántartott,

e) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított nyugdíj közlő lap,

f) 30 napnál nem régebbi igazolás 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányaikat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgató jogviszonyáról iskolalátogatási igazolás,

g) minden olyan irat, amely a benyújtott kérelem indokoltságát igazolja, az elbíráláshoz nélkülözhetetlen, így különösen igazolás a vagyoni helyzetéről és minden olyan állapotról, körülményről, amely alapján a szociális rászorultsága megállapítható.

(4) A települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

5. § (1) A benyújtott kérelmekről - a 19. §-ban foglalt lakbér-kedvezmény megállapítását kivéve - a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság előzetes véleménye alapján dönt.

(2) A Népjóléti Csoport a döntés előkészítése során a kérelmező szociális helyzetéről a helyszínen is tájékozódhat, annak tapasztalatairól feljegyzést, környezettanulmányt készít.

(3) Ha a kérelmezőnél a környezettanulmány másodszori alkalommal sem végezhető el, a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a polgármester a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

6. § (1) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, akinek, vagy a vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtásakor Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával vagy Polgármesteri Hivatalával szemben lejárt határidejű tartozása van. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, ha azt a kötelezett megfizette vagy arra fizetési könnyítést kapott.

(2) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltétele – a rendeletben foglaltakon túl - hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja

a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, valamint

b) az ingatlant rendeltetésszerűen használja, annak higiénikus állapotát biztosítsa.

(3) A támogatás nem állapítható meg, ha kérelmező a rendeletben meghatározott igazolásokat nem csatolja be, illetve, ha az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig annak nem tesz eleget.

(4) Ugyanazon személy részére évi négy alkalmat meghaladóan rendkívüli települési támogatás és települési támogatás kivételesen indokolt esetben, méltányosságból, az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogató javaslatára állapítható meg.

(5) Kivételesen indokolt esetben, méltányosságból, a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogató javaslatára abban az esetben is megállapítható a rendkívüli települési és települési támogatás, amennyiben a benyújtott kérelemben szereplő jövedelem meghaladja a jelen rendeletben meghatározott jövedelem határt.

(6) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összege nem haladhatja meg a 25.000, - Ft-ot.

7. § (1) A jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelet megsértésével nyújtott támogatást azonnali hatállyal meg kell szüntetni vagy vissza kell vonni.

(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott támogatás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzbeli egyenérték megfizetésére. A visszafizetési kötelezettség a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételről való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelhető el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára méltányosságból, indokolt esetben legfeljebb hat havi részletfizetés engedélyezhető.

(4) A jóhiszemű támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése alól méltányosságból, különösen indokolt esetben mentesíthető a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján.

8. § (1) A rendkívüli települési támogatás felhasználását a polgármester a Népjóléti Csoport útján ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt, eseti ellátás esetén az igénybevételt követő 3 hónapon belül végezhet ellenőrzést.

(2) A támogatásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie.

(3) Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása - melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel - az ellátás megszüntetését, vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után.

(4) Egy évre kizárja magát a további támogatási lehetőségekből az a kérelmező, aki a korábban megkapott támogatás elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

II. Fejezet

Települési támogatások

9. § Az önkormányzat települési támogatást nyújt

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás),

b) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

c) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére.

4. Lakásfenntartási támogatás

10. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik - elsősorban a fűtésköltség - viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A lakásfenntartási támogatásra az a Hódmezővásárhely közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező albérlő, bérlő, lakáshasználó, lakástulajdonos, haszonélvező, özvegyi jogot élvező jogosult, aki életvitelszerűen a kérelemben feltüntetett - Hódmezővásárhely közigazgatási területén lévő - lakásban lakik.

(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 260%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 320%-át.

(4) A lakásfenntartási kiadások körében a jogosultság megállapításához teljes mértékben figyelembe vehető kiadások:

a) albérleti díj,

b) lakbér,

c) közös költség,

d) távhő szolgáltatás díj,

e) gázdíj,

f) egyéb fűtési mód költsége,

g) vízdíj,

h) villamosenergia díja.

(5) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.

(6) A támogatás iránti kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározott igazolásokon túl be kell csatolni:

a) azon közüzemi szolgáltató által kiállított 30 napnál nem régebbi számlát, ahová a kérelmező a támogatás folyósítását kéri,

b) az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát.

(7) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatást a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával, ha e rendeletben szabályozott feltételek megszűnnek, illetve ha a kérelmező másik lakásba költözik.

5. Támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez

11. § (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez pénzbeli vagy természetbeni ellátás biztosítható a szociálisan rászoruló személyek részére.

(2) Havi rendszerességgel és alkalmanként jelentkező gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg annak a nagykorú személynek, akinek esetében a havi rendszeres és eseti gyógyító ellátás költsége legalább 2.000-, Ft, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 260%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 320%-át.

(3) A támogatás megállapításához a 4. § (2) bekezdésében meghatározott igazolásokon túl be kell csatolni a háziorvos által 3 hónapnál nem régebben kiállított igazolást a havi rendszeres gyógyszerszükségletről, valamint a gyógyszertár igazolását a háziorvos által igazolt gyógyszerek térítési díjáról.

(4) A természetbeni gyógyszer-vásárlási utalvány az Önkormányzattal erre vonatkozó szerződéses kapcsolatban álló gyógyszertárban váltható be.

(5) A pénzbeli gyógyszertámogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

6. Támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére

12. § (1) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére települési támogatást állapítható meg abban az esetben, ha

a) 50.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot el nem érő adóssága keletkezett a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, vagy a lakbér vonatkozásában,

b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 260%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 320%-át.

c) adóssága támogatáson felül maradó részének megfizetését önerőként vállalja.

(2) Vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt közüzemi díjak adósságtételei a kérelem elbírálása során összevonhatók.

(4) A támogatás megállapításához a 4 § (2) bekezdésében meghatározott igazolásokon túl be kell csatolni:

a) a szolgáltató 30 napnál nem régebbi igazolását a díjtartozás összegéről,

b) a kérelmező nyilatkozatát a hátralékon felüli rész egyösszegű vagy havi részletekben történő saját erő vállalásáról.

(5) A támogatás egyösszegben történő teljesítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott a vállalt önrészt a kérelem benyújtását követő hónap 20. napjáig egyösszegben megfizette.

(6) Az önrész részletekben történő megfizetése esetén a támogatott a részletfizetési kötelezettség teljesítését minden hónap 20. napjáig a befizetési bizonylat másolatával köteles igazolni.

(7) A támogatásra való jogosultság időtartama alatt a támogatásban részesülő személy köteles együttműködni az önkormányzat adósságkezelési tanácsadójával. Az együttműködés során köteles:

a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) aktívan közreműködni az adósságcsökkentési megállapodás kidolgozásában,

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.

(8) A támogatást meg kell szünteti, ha a támogatott

a) a vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget,

b) a támogatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget,

c) a részére bármely közüzemi szolgáltató által ingyenesen rendelkezésére bocsájtott előre fizetős mérőóra felszerelését nem vállalja,

d) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy az együttműködést megszakítja.

(9) Ugyanannak a személynek és a vele közös háztartásban élőknek a támogatás záró időpontjától számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás nem állapítható meg.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatások

13. § A rendkívüli települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni formái:

a) élelmiszer-vásárlási utalvány támogatás

b) ingyenes ebéd támogatás

c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

d) temetési támogatás

e) pénzbeli támogatás

f) lakbér-kedvezmény

g) egészségügyi támogatás

h) kamatmentes kölcsön

i) tűzifa támogatás

j) időskorúak támogatása

k) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés.

7. Élelmiszer-vásárlási utalvány támogatás

14. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére mindennapi megélhetésükhöz pénzbeli vagy természetbeni támogatás formájában élelmiszer-utalvány állapítható meg annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 260%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 320%-át.

(2) A természetbeni élelmiszervásárlási utalvány az Önkormányzattal erre vonatkozó szerződéses kapcsolatban álló élelmiszerüzletekben váltható be.

(3) A pénzbeli élelmiszervásárlási utalvány kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

8. Ingyenes ebéd támogatás

15. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére természetbeni támogatás formájában ingyenes ebéd támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 260%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 320%-át.

(2) Az ingyenes ebéd támogatás az Önkormányzattal erre vonatkozó szerződéses kapcsolatban álló közétkeztetést biztosító gazdasági társaság konyháján vehető át.

9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

16. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli támogatás nyújtható annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 320%-át, vagyonnal sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek.

(3) Elsősorban azokat a gyermekeket kell támogatásban részesíteni, akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul. Ilyennek minősül különösen:

a) a gyermek étkeztetésével, gyógyíttatásával, gyógykezelésével, ruházatának pótlásával, iskoláztatásával,

b) a gyermek fogadásának előkészítésével,

c) az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartásának elősegítésével,

d) a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezésével

kapcsolatban felmerülő költségek.

(4) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

10. Temetési támogatás

17. § (1) Temetési támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek

a) aki elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott,

b) kérelmét a temetést követő 3 hónapon belül terjesztette elő,

c)

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az nyugdíjminimum 400%-át.

(2) A temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg, és kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

(3) A támogatás megállapításához a 4. § (2) bekezdésében meghatározott igazolásokon túl be kell csatolni:

a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a kérelmező nevére szóló temetés költségeit igazoló számlák másolatát.

11. Pénzbeli támogatás

18. § (1) Pénzbeli támogatás nyújtható eseti vagy rendszeres pénzbeli ellátás formájában annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások esetén. Ilyenek különösen a betegség, baleset, munkahely elvesztése, elemi kár vagy más, előre nem látható rendkívüli esemény, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és egyéb nagyobb összegű nem várt és indokolt kiadások.

(2) A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 260%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 320%-át.

(3) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

12. Lakbér-kedvezmény

19. § (1) Az önkormányzati tulajdonú lakás érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlője lakbér-kedvezmény iránti kérelmet nyújthat be a Hódmezővásárhelyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ingatlankezelő Részegységéhez (a továbbiakban: Ingatlankezelő).

(2) Kérelem benyújtására évente két alkalommal; január 5. és február 5. napja, illetve augusztus 5. és szeptember 5. napja között (a továbbiakban: benyújtási időszakok) van lehetőség.

(3) A kérelem benyújtására a piaci és szociális alapon bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő egyaránt jogosult.

(4) A beérkezett kérelmeket az Ingatlankezelő a lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében meghatározott szempontrendszer (a továbbiakban: szempontrendszer) alapján értékeli, majd a kérelmeket az értékelés szerinti véleményével együtt továbbítja a Népjóléti Csoportnak a benyújtási időszak végét követő 5 munkanapon belül.

(5) A lakbér-kedvezmény iránti kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának figyelembevételével a Közgyűlésnek a benyújtási időszakot követő első rendes ülésén történik, zárt ülés keretében.

(6) A lakbér-kedvezmény összege havi 10.000.- Ft, melynek összegével 6 hónapon keresztül csökken a bérlő által fizetendő havi bérleti díj összege.

(7) Lakbér-kedvezményben benyújtási időszakonként legfeljebb 20 bérlő részesülhet.

(8) Az Ingatlankezelő a lakbér-kedvezményben részesülő bérlők vonatkozásában köteles a (6) bekezdésben meghatározott időtartam alatt folyamatosan figyelemmel kísérni a szempontrendszer feltételeinek érvényesülését.

(9) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a bérlő vonatkozásában nem érvényesülnek a szempontrendszer feltételei, az Ingatlankezelő – a Népjóléti Csoport útján - haladéktalanul értesíti a polgármestert, aki javaslatot tesz a Közgyűlésnek a kedvezmény megszüntetésére.

(10) Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya az (6) bekezdés szerinti időtartam alatt megszűnik, a kedvezményt a Közgyűlés megszünteti.

13. Egészségügyi támogatás

20. § (1) Egészségügyi támogatás nyújtható eseti pénzbeli ellátás formájában gyógyászati segédeszköz vásárlásához naptári évenként egy alkalommal legfeljebb 100.000, - Ft összegben.

(2) Egészségügyi támogatást állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 400%-át.

(3) A támogatás megállapításához a 4. § (2) bekezdésben meghatározott igazolásokon túl be kell csatolni:

a) az orvosi javaslatot,

b) az eszköz megvásárlásáról szóló, a jogosult nevére kiállított 3 hónapnál nem régebbi számlát.

(4) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

14. Kamatmentes kölcsön

21. § (1) Kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) állapítható meg az alábbi célokra:

a) vízóra, gázóra, villanyóra felszereléséhez,

b) elemi vagy bűncselekményből származó kár mérsékléséhez, ha a károsult a bekövetkezett kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik,

c) gyógyászati segédeszköz vásárlásához,

d) rendkívüli élethelyzetből (pl. kórházi ellátásból, súlyos betegségből) eredő költségek mérsékléséhez.

(2) Kölcsön csak azok részére nyújtható, akik a kérelem benyújtásakor (igazolt) rendszeres havi jövedelemmel rendelkeznek, és az egy főre jutó havi nettó jövedelmük meghaladja

a) egyedül élőknél a nyugdíjminimum összegének 200 %-át,

b) családok esetén a nyugdíjminimum összegének 180 %-át,

és nem haladja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.

(3) A kölcsön egy családon belül csak egy személynek állapítható meg, és összege nem haladhatja meg a 200 000,-Ft-ot.

(4) A kölcsön futamideje legfeljebb 12 hónap, mely időtartam a jogosultság megállapítása hónapját követő első hónap első napján kezdődik. A havi törlesztőrészlet összege a kölcsönösszeg és a futamidő hónapjai számának hányadosa.

(5) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

(6) A polgármester – a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogató javaslata mellett - a kölcsönből a hátralévő törlesztő részletek összegét kérelemre – egészben vagy részben – elengedheti, amennyiben a jogosult

a) a visszafizetés ideje alatt elhalálozik,

b) életkörülményeiben előre nem látható krízishelyzet, méltányolható jelentős negatív változás következik be,

c) munkaviszonya önhibáján kívül legalább két hónapja megszűnt.

15. Tűzifa támogatás

22. § (1) Tűzifa támogatás - az Önkormányzat rendelkezésére álló keret erejéig - természetbeni ellátásként tűzifa formájában biztosítható.

(2) Tűzifa támogatásban részesülhet az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 400%-át.

(3) Tűzifa támogatás egy éven belül, ugyanazon háztartásban csak egy személynek állapítható meg legfeljebb 5q mennyiségben.

(4) Nem részesülhet tűzifa támogatásban az a kérelmező, aki olyan személlyel él közös háztartásban, akinek lakásfenntartási támogatás jogcímen gázdíj támogatás került megállapításra.

(5) A tűzifa átvételéről és elszállításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia az Önkormányzat által megadott telephelyről.

(6) A támogatás megállapítása iránti kérelmet október 1. és november 30. közötti időszakban lehet benyújtani.

16. Időskorúak támogatása

23. § (1) Időskorúak támogatása keretében egyszeri támogatás adható annak a személynek, aki öregségi nyugdíjban részesül, a nyugdíja nem haladja meg a 128.000,-Ft-ot, és nem rendelkezik egyéb jövedelemmel.

(2) A támogatás évente egy alkalommal legfeljebb 10 000-, Ft összegben adható.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet október 1. és november 30. közötti időszakban lehet benyújtani.

(4) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással vagy postai úton történő kifizetéssel került teljesítésre.

17. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

24. § (1) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerint a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy mentesülhet a fizetési kötelezettsége alól, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 400%-át.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha

a) az eltemettetésre köteles személynek és a családjába tartozó személyek vagyonnal nem rendelkeznek, és

b) az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, vagy az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

18. Köztemetés

25. § (1) A Szoctv. 48. § (1) bekezdése alapján előírt köztemetésről történő gondoskodás során a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározott temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.

(2) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell eltemetni abban az esetben, ha a megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van. Ennek hiányában koporsós köztemetés a Római Katolikus Temető köztemetésre kijelölt parcellájában történhet.

(3) Köztemetés esetén kizárólag a köztemetések lebonyolítására vonatkozó külön megállapodásban rögzített szolgáltatások nyújthatóak.

(4) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek - kérésére - ki kell adni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

26. § (1) A települési támogatások és rendkívüli települési támogatások megállapítása során figyelembe veendő jövedelemhatárokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Ez a rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásról szóló 6/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet.