Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról és annak feltételeiről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 02. 18


– Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el –

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja


Az önkormányzati rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a településképi, településrendezési, környezetvédelmi, közegészségügyi, tulajdonosi, valamint a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület-használat, illetve igénybevétel feltételeit.

2. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet területi hatálya Mikepércs község közigazgatási területére terjed ki, a települési önkormányzat tulajdonában álló, közterületnek minősülő földterületekre:

 1. közhasználatra szolgáló olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló területre, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
 2. ingatlan-nyilvántartásban közterületként szereplő földrészletre,
 3. belterületi földrészek, illetve építmények és ahhoz tartozó egyéb közhasználatra átadott részére,
 4. közparkként működő ingatlanokra, függetlenül attól, hogy ezek a területek kinek a tulajdonában, kezelésében állnak.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a következő közterületekre:

 1. piac-és vásárterületekre.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes, és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel Mikepércs község területén tartózkodnak és tevékenykednek, továbbá a közterület tulajdonosára, valamint használójára.


3. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:


 1. alkalmi árusítás: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti alkalmi rendezvényen, továbbá az idényjellegű árusítás kivételével ugyanezen Korm. rendelet 12. §
  (2) bekezdése szerinti közterületi értékesítés keretében folytatott kereskedelmi tevékenység;
 2. automatából történő értékesítés: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározott értékesítés;
 3. cég- és címtábla: természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nevét, megnevezését, tevékenységét, jelképét, logóját, címerét vagy közérdekű információt megjelenítő, az épület, vagy ingatlan bejáratánál elhelyezett, a fal síkjához igazodó, egyéb reklámot nem tartalmazó információhordozó;
 4. cégér: valamely mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet, címerszerű ábrát tartalmazó épülettartozék;
 5. cégérre, cég- és címtáblára vonatkozó közös szabályok: A rendelet alkalmazása szempontjából cég- és címtáblának, illetve cégérnek minősülnek mindazok a közterületbe (fölé) 10 cm-nél jobban benyúló tárgyak, amelyek a közvetlen környezetükben folytatott tevékenységre utalnak, és a környezetben megszokott mértéket nem haladják meg. Minden ennél távolabb kihelyezett hirdetés – vagy információhordozó – anyagtól és kiviteltől függetlenül hirdető-berendezésnek minősül.
 6. elhagyott jármű: minden olyan közúti közlekedésre alkalmas és hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amelynek tulajdonosát, üzembentartóját, használóját nem lehet megállapítani, és amelyet bármely okból a közterület-felügyelet jelzésétől, vagy az elhagyott jármű észlelésére vonatkozó bejelentéstől számítva a közterületen legalább hat hónapot meghaladóan úgy tárolnak, hogy azzal a forgalomban nem vesznek részt, és a közterület igénybevételére vonatkozó szerződéssel vagy hatósági engedéllyel nem rendelkeznek
 7. építési reklámháló: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka során az e munka folyamatait legalább részben elfedő, reklámhordozót tartó berendezés;
 8. homlokzat: az építmény terepcsatlakozás felől látható része
 9. ideiglenes árusítás: közterületen történő, legfeljebb 3 hónapig tartó árusítás;
 10. idényjellegű árusítás: közterületen zöldségek, gyümölcsök, virág, fenyőfa időszakonként megismétlődő, de 60 napot meg nem haladó szezonális árusítása;
 11. kerthelyiség: vendéglátó egységhez ideiglenes jelleggel tartozó, elkerített, fedett vagy fedetlen nyitott terület, kiszolgáló hely
 12. kirakat: üzletek áru bemutatására szolgáló, rendszerint az utcára néző része, vagy ablakmélyedése
 13. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;
 14. közterület eredeti állapota: a közterület használatának megkezdésekor fennálló állapot;
 15. közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység;
 16. közterület-használó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, mely az e rendelet hatálya alá tartozó közterületet használja;
 17. közterület-hasznosító szerv: Mikepércs Községi Önkormányzata polgármestere;
 18. mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;
 19. mutatványos tevékenység: az erre vonatkozó jogszabályok szerint mutatványos berendezésekkel üzletszerűen folytatott szórakoztató tevékenység;
 20. plakát: választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül
 21. reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontja szerinti fogalom;
 22. reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény;
 23. reklámhordozó személyi szolgáltatás: reklámhirdetményt testén hordozó személy szolgáltatása;
 24. reklámozási célú árubemutatás: termék, nyeremény stb. közterületen történő elhelyezésével történő bemutatása, termékminta osztása, melyhez árusító tevékenység nem kapcsolódik;
 25. sátor-, ponyvagarázs: a földhöz rögzített, vagy rögzítetlen, sátor, ponyva, vagy egyéb anyagból készített, merevítő eszközökkel képzett, a gépjármű távozása után is közterületen maradó gépjárműtároló építmény;
 26. útbaigazító tábla: olyan információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi szolgáltatásról tájékoztatás, információ vagy egyéb közérdekű tájékoztatás
 27. utcabútor: az utasváró, a kioszk, a közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés
 28. üzemképtelen jármű: üzemképtelennek minősül minden olyan jármű, amely hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, és a közúti forgalomban ezek hiányában nem vehet részt. Üzemképtelen az a jármű is, amely sérülése miatt alkalmatlanná vált a közúti közlekedésre.
 29. pavilon: vendéglátó vagy kereskedelmi célt szolgáló, ideiglenes, a talajhoz tartósan nem rögzített építmény
 30. roncs jármű: minden olyan ingó dolog, amely rendeltetését tekintve nyilvánvalóan a közúti közlekedésben való részvétel célját szolgálta, és amely látható állapotát tekintve a forgalomba való visszahelyezésre már alkalmatlan
 31. vendéglátó terasz: vendéglátó egységek szabadban kijelölt, vagy elhatárolt; alacsony emelvényen (dobogón) elhelyezett fedett vagy fedetlen kiszolgáló helye.


4. A közterület használatának általános szabályai


3. § (1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – a rendeletben foglalt kivételekkel mindenki díjmentesen használhatja.


(2) A közterületet a jelen rendeletben meghatározott esetekben a megállapított közterület-használati díj megfizetése ellenében, polgármesteri és – amennyiben szükséges – közútkezelői hozzájárulás birtokában, a közterület-hasznosító szerv által kiadott közterület-használati engedély alapján, és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával lehet használni. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó közterület-használati díjakat a 1. melléklet tartalmazza.


(3) A közterület használata során a közterület-használó köteles gondoskodni arról, hogy a használat az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint történjen, különösen, hogy az ne járjon önkormányzati vagyonvesztéssel, ne károsítsa, ne szennyezze a közterületet, a közterületi létesítményeket, a zöldterületeket, és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát.


5. A közterület-használati engedély


4. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges.


(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.


(3) A közterület-használati engedély csak ideiglenesen, meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig adható.


(4) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie.


(5) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek kell kérnie.


(6) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a rendelet 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon írásban lehet benyújtani a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal közterület használatért felelős illetékes munkatárásánál a közterület-használat céljának és időtartamának megjelölésével. A formanyomtatvány átvehető a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalban, továbbá letölthető a www. mikepercs.hu weboldalon.


(7) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.


(8) A közterület-használati engedély iránti kérelem benyújtását követően a közterület-hasznosító szerv mérlegelési jogkörében eljárva, a kérelemben foglaltakat megvizsgálva határozatában dönt a közterület-használati engedély megadásáról - illetőleg a közterülethasználati díj összegéről-, vagy a közterület-használati engedély megadásának elutasításáról. Amennyiben a közterület-hasznosító szerv megítélése szerint szükséges, úgy határidő tűzésével hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt, a közterület-használati engedély iránti kérelem elutasításának terhe mellett.


(9) A közterület-használati engedély iránti kérelem illetékköteles; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény államigazgatási eljárási illetékekre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.


(10) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzését, továbbá polgári jogi igényt nem dönt el, és nem mentesíti az engedélyest a közterület használatához szükséges egyéb engedélyek, jogosítványok megszerzésének és betartásának kötelezettsége alól


(11) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az e rendelet 5. § (6) pontjában meghatározott módon, a kért területhasználat időpontját megelőzően legalább 15 nappal kell benyújtani.


(12) A közterület-hasznosító szerv a közterület használati engedély megadásáról a közérdek és a településkép figyelembevételével határoz.


(13) A közterület-használati engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni.


5. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:


a)    az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (székhelyének, telephelyének) címét,

b)    a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c)    közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d)    utalást arra, hogy a hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti) beszerzését, amelyeket a közterület használó a közterület használat megkezdése előtt köteles beszerezni,

e)    a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját,

f)    nem magánszemély esetén az engedély előírásaiért felelős személy nevét,

g)    azt a kitételt, hogy az engedély megszüntetése vagy visszavonása, illetve az engedély lejártának esetekor az engedélyes a közterületet köteles kiüríteni, és azt az eredeti – illetve a használat általi megrongálás esetén megfelelően megtisztított és felújított – állapotban a közcélra visszaadni,

h)    azt a kitételt, hogy az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt folyamatosan a helyszínen tartani,

i)     azt a kitételt, hogy az engedély csak az engedélyest, annak bejelentett alkalmazottját, illetve bejegyzett tagját jogosítja fel a közterület használatra,

j)     azt a kitételt, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környékét tisztán tartani, a göngyöleg és szemét naponkénti elszállításáról, valamint közterületi létesítmény esetén, annak karbantartásáról gondoskodni.

k)    azt a kitételt, hogy az engedélyes köteles a közterület használatának kezdő napján a közterület használat kezdetét, valamint a közterület használat befejezésének napján a közterület használat befejezését fényképpel dokumentáltan Mikepércs Önkormányzat mobilapplikációján keresztül, vagy a kozteruletfoglalas@mikepercs.hu e-mail címen bejelenteni


(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban meghatározott formában lehetséges.

6. A közterület-használati engedély iránti kérelem benyújtásának esetei


6. § (1) Közterület-használati engedélyt kell előzetesen beszerezni:


a)    a közterületre 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), egyéb – nem önálló – hirdető berendezés, cég- és címtábla, cégér, épület közterületbe nyúló előtetőjének, szellőztető berendezés kültéri egységének továbbá dobogójának, legalább 0,5 m-re benyúló lépcsőjének előírások szerinti közterületi elhelyezéséhez,

b)    árusító fülke, árusító asztal, árusító pavilon, árusító állvány, kereskedelmi árusító automata, büfékocsi ideiglenes közterületi elhelyezéséhez,

c)    önálló hirdető berendezések, reklámtáblák, információs és tájékoztató táblák, hirdető oszlopok, árubemutató vitrinek közterületi elhelyezéséhez (kivéve az önkormányzatot és intézményeit),

d)    építési munkával kapcsolatos állvány, munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez, építőanyag, termőföld, valamint építési törmelék konténerben, vagy egyéb módon történő közterületi tárolásához (építési törmelék közterületen kizárólag konténerben tárolható),

e)    járműről történő mozgóárusításhoz, mozgóbolt területének biztosításához, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során konténer, sütőberendezés, kemence, étkező asztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezéséhez,

f)    kiállítás, alkalmi vásár, termékbemutató, kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység közterületen történő rendezéséhez,

g)    vendéglátó-ipari előkertek, vendéglők, szórakoztató egységek, intézmények által elfoglalt közterület igénybevételéhez,

h)    cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenység közterületen való végzéséhez,

i)     idényjellegű közterületi árusításhoz (pld. zöldség, gyümölcs, fenyőfa, stb.),

j)     filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevételéhez (kivéve a helyi közérdekű televíziós és filmfelvételeket),

k)    filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges technikai közterület igénybevételéhez (kivéve a helyi közérdekű televíziós és filmfelvételeket),

l)     üzleti szállítás, rakodás céljára igénybe vett közterület használatához,

m)   közműberuházással, közműfelújítással kapcsolatos közterület-használathoz, (építőanyag, munkagép, munkaeszköz, lakókocsi, lakó vagy szerszámtároló konténer közterületen történő tárolásához, (kivéve az önkormányzati saját beruházásokat),

n)    közműbekötéssel kapcsolatos közterület-bontás során igénybevett közterület használatához (kivéve az önkormányzatot),

o)    kerékpártároló közterületi elhelyezéséhez (kivéve az önkormányzatot),

p)    fizető parkoló közterületi üzemeltetéséhez (kivéve az önkormányzatot),

q)    közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes használatához,

r)    elektromos kapcsolószekrény, transzformátor állomás, egyéb elektromos berendezés közterületi elhelyezéséhez,

s)    víz és csatornázási műveknek, a gázműveknek, valamint a köztisztaságot végző egyéb szerveknek a közérdekű feladataik ellátásával kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezésére,

t)     szobor, emlékmű, díszkút, díszkert, vízmedence, szökőkút, alakzatos zászlórúd, egyéb köztárgyak, utcabútorok (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) közterületi elhelyezéséhez (kivéve az önkormányzatot),

u)    sport- és kulturális rendezvények céljára, tűzijáték szolgáltatáshoz, légvár telepítéséhez, lovasfogat, bringó-hintó által igénybe vett közterület használatához (kivéve az önkormányzatot és intézményeit),

v)    a kereskedelmi és szolgáltató létesítményekhez, illetve más létesítményelemhez a közút területén kívül szükséges, vagy ideiglenes gépjármű várakozóhelyek biztosítása, illetve kialakítása céljából igénybevett közterület használatához,

w)   köztisztasággal kapcsolatos építmények, a lakosság számára a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő konténerek, edények, egyéb konténerek közterületi elhelyezéséért (kivéve az önkormányzatot),

x)    ivókút közterületi elhelyezéséért (kivéve az önkormányzatot),

y)    országos (parlamenti, önkormányzati), illetve helyi jelentőségű választással, népszavazással kapcsolatos kampánytevékenység végzése (pld. kampánysátor, tájékoztató stand elhelyezése) céljából igénybe vett közterülethasználathoz.


(2) Közterület-használati engedély nem adható ki:

 1. tömegközlekedési járművek megállóiba, ha az nem a közforgalmat szolgálja,
 2. közlekedési területre, csak a közútkezelő előzetes hozzájárulásával,
 3. a KRESZ előírásait sértő tevékenységre, illetve a közúti közlekedést szabályozó táblák, egyéb közúti jelzések, berendezések 10 méteres körzetében nem adható ki engedély,
 4. nem adható közterület használati engedély intézmények megközelítését szolgáló közterületre, illetve az intézmények kapu beállóiban,
 5. parkosított zöldfelületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan károsítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,
 6. közterületi zöldfelületen kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre, járművek tárolására, a helyben szervezett önkormányzati rendezvények kivételével,
 7. műemlékileg, vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
 8. olyan járdaszakaszra vagy egyéb területekre, ahol a tervezett helyfoglalás a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza,
 9. a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezésére,
 10. üzemképtelen, illetve forgalomból ideiglenesen, vagy véglegesen kivont járművek tárolására,
 11. közterületen göngyöleg nem tárolható, az üzletek saját területükön, illetve épületükön belül kötelesek annak elhelyezéséről gondoskodni,
 12. épített, vagy előre gyártottan telepített személygépkocsi tárolók létesítésére,
 13. teher és áruszállításra szolgáló gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására,
 14. gépjárműből és lakókocsiból történő árusításra, szolgáltatásra.
 15. az önkormányzat hivatala által engedélyezett eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,
 16. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással járna, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, a környezetet, a településképet kedvezőtlenül befolyásolná, különösen zajos, bűz-, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására (kivéve engedélyezett tűzijáték),
 17. olyan tevékenység végzéséhez, amelyet más hatóság a közterületen nem engedélyez,
 18. a lakosság nyugalmát, a közrendet, a közérdeket, és a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
 19. akinek a kérelem elbírálásakor az Önkormányzatnál lejárt határidejű tartozása van,
 20. egy éven belül, ismétlődés esetén 3 éven belül annak a természetes vagy jogi személynek (vagy tagjának, alkalmazottjának) akinek kiadott engedélyét – szabálytalan közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt – visszavonták, vagy nem hosszabbították meg.


7. A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása


7. § (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a szabályozási terveket, a faluképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, valamint ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély) meglétét is.


(2) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.


(3) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell az e rendelet 6. § (1) bekezdésében felsoroltakat.


(4) Az anyagok, és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, tűz- és egészségvédelmi óvórendszabályoknak előírt módon történhet.


(5) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati

engedélyben:

          a) szükség szerint elő kell írni a közterület felől a faluképi követelményeket kielégítő,

              takaró-védőkerítés létesítését,

b) elő kell írni, ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni, és a gyalogközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni, és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat, és ezek alátéteit jól láthatóvá tenni.


(6) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben járműről, vagy más módon történhet-e.


(7) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt kiadni az adott élelmiszer árusításához jogszabályban előírt feltételek megléte esetén lehet.


8. A közterület-használati engedély érvényessége


8. § (1) Az engedély

 1. a meghatározott idő elteltéig,
 2. visszavonásig,
 3. a megállapított feltétel bekövetkeztéig érvényes.

(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterület használó a közterület használatát anélkül kezdi meg, hogy rendelkezne a végzendő tevékenység kapcsán jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági – engedélyekkel (pl.: építésügyi, közegészségügyi, kereskedelmi, rendészeti), továbbá akkor, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.


(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 8 nappal benyújtott kérelemre, több alkalommal meghosszabbítható, illetőleg határozott időszakra szüneteltethető. Meghosszabbításra és a szüneteltetésre a kérelem beadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.


(4) Az engedély lejártával, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – külön felszólítás és minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani, a hatóság által előírt módon. Ellenkező esetben a hatóság az engedélyes terhére állíttatja helyre a közterületet.


(4) Közterület használati engedély nem ruházható át. Az átruházás az engedély azonnali megvonásával jár.


(5) Közhasználatú zöldterületek használata esetében az engedélyes köteles a növényzet megfelelő védelméről gondoskodni, és a tevékenység befejezését követő 8 – külön engedéllyel 15 – napon belül az eredeti állapotot helyreállítani.


(6) A választási kampány ideje alatt a közterületen elhelyezett plakátok eltávolítása annak a kötelessége, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében azt elhelyezték. A plakát eltávolítását legkésőbb a választás napját követő 30 napon belül el kell végezni.


(8) Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során az engedélyt kiadó köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabályban előírtakat betartja-e.


9. A közterületen történő élelmiszer árusítás


9. § (1) A jegyző által évente kijelölt alkalmi zöldség-gyümölcsárusító helyeken, a mezőgazdasági termelők (őstermelők, kiskert tulajdonosok) esetenként közterület használati engedély nélkül árusíthatnak.


10. § (1) A közterületen árusított közvetlen fogyasztásra készült élelmiszert jogszabályban meghatározott esetekben csak előrecsomagolt formában, az előírt jelölések feltüntetésével szabad forgalomba hozni.


(2) Az élelmiszert közvetlenül földre, útburkolatra helyezve árusítani tilos.


(3) A közterületen történő árusítás során a hűtést igénylő élelmiszereket forgalomba hozni csak a hűtőlánc folyamatos fenntartása mellett szabad.


10. A közterület használat díja


11. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért az 1. számú melléklet szerinti díjat köteles fizetni. A közterület használati díjat az engedélyező határozat véglegessé válásától számított 3 napon belül, de legkésőbb a közterület használatának megkezdése előtt átutalással kell megfizetni, amelyet a határozatban fel kell tüntetni.


(2) A közterület-használati díj befizetésének tényét a befizetésre megszabott határidő lejártát követő 8 napon belül – a befizetést igazoló irattal (csekkel, számlával) – a Polgármesteri Hivatalban igazolni kell.


(3) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


(4) A díjszabás alapja, módja:


a)  a létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény tényleges alapterületét és az ahhoz esetlegesen szükséges csatlakozó terület nagyságát kell minden esetben figyelembe venni,

b)  cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni, a helyi építési szabályzat előírásainak figyelembevételével,

c)  a fizetendő díj szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter egésznek számít. Havi és éves díjszabás esetén a fizetendő díj összegét a kért használati idővel arányosan kell meghatározni,

d)    a közterület használat nagysága megállapításánál az elfoglalt teljes terület egész m2- re kerekítve kell figyelembe venni,

e)    árusítás célú közterület használatnál a területbe beleszámít az árus által igénybe vett terület nagysága is,

f)    a táblák és ehhez hasonló jellegű tárgyakra közterület foglalása esetén ezek függőleges (jellegű) felületeire a díjtáblázat külön tételt tartalmaz,

g)    az 1 m2 alatti közterület használat esetén 1 m2 veendő figyelembe.

h)    Az árusító asztal, állvány, gurulókocsi esetén az „árusítóhely” nagysága maximum 3 m2, zöldség-gyümölcs árusítónál maximum 6 m2 lehet.

i)     A szokványostól eltérő közterület használatok esetén a díjtétel megállapításának alapja a tárgy, domináns az elfoglalt síkra eső vetületének nagysága (pld.: hőlégballon).


(5) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét, előtetőt, napvédő-ponyvát, és minden a gyakorolt, végzett tevékenységhez kapcsolódó eszközt, berendezést, tartozékot figyelembe kell venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetméter teljes négyzetméterként számítandó.


(5a) A közművek építése, bekötése, hibaelhárítása, egyéb karbantartási, burkolatbontási - és földmunkák végzéséhez, valamint a közterületen lévő fák, bokrok gallyazásához szükséges munkaeszközök, gépek, berendezések elhelyezésére szolgáló felvonulási terület esetén a díjkötelezettség megállapításánál a munkálatok teljes idejére érvényes egyszeri díjat kell fizetni.


(6) Kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából 1 m2-nek tekintendő.


(7) Közterület használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak. Minden megkezdett időegység (nap, hó, év) egész időegységnek veendő figyelembe.


(8) A díjbeszedéséről a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége gondoskodik.


(9) A napra vonatkozó közterület használati díjat – a napok száma alapján –, teljes egészében a közterület használatának megkezdése előtt kell befizetni.


(10) Hónapra vonatkozó közterület használati díj esetén a közterület használatának megkezdése előtt az első két havi közterület használati díjat kell befizetni.


(11) Évre vonatkozó közterület használati díj legalább 50%-át, de legfeljebb 6 havi részletét a közterület használatának megkezdése előtt kell befizetni.


(12) Amennyiben az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő közterület-használat időtartama, illetve kezdete nem állapítható meg, úgy egy hónapra visszamenőlegesen kell a díjat megállapítani.


(13) A közterület rendeltetésétől, illetve a kiadott közterület-használati engedélytől eltérő használata esetén az engedélyesnek a már esedékessé vált, és kifizetett közterület használati díjat visszakövetelnie nem lehet.


(14) A táblázatban megjelölt díjtételek számításánál, minden megkezdett m2-t kell alapul venni.

11. A díjmentes közterület használatra vonatkozó rendelkezések


12. § (1) A közterület a jogszabályi előírások betartása mellett és érvényes közterület-használati engedéllyel díjmentesen használható:


 1. 72 órát meg nem haladó élet- és balesetveszély-elhárítási munkákhoz szükséges terület igénybevételéhez,
 2. a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, a vízügyi szolgálat, továbbá katasztrófavédelmi szerveknek a feladatuk ellátásához szükséges közterületek használatáért,
 3. az Önkormányzat által közterületre kihelyezett köztárgyakra, utcabútorokra, hirdető berendezésekre, figyelemfelkeltő és tájékoztató táblákra, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok kihelyezésére,
 4. a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásához szükséges felvonulási és munkaterületekre, amennyiben a munkálatokat az Önkormányzat végzi, illetve végezteti,
 5. úti tartozékok, és közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 6. az önkormányzati intézmények, egyéb önkormányzati ingatlanok helyreállításával, felújításával kapcsolatos közterület használatához,
 7. közterület-fenntartási, építési munkákkal kapcsolatos létesítmények, anyagok, eszközök közterületi tárolásához,
 8. a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,
 9. azonnali hibaelhárítás céljából az elektromos-, a gáz-, a víz- és csatornahálózat üzemeltetőinek,
 10. szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alakzatos zászlórúd, egyéb köztárgyak, utcabútorok (padok, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) önkormányzat általi közterületi elhelyezéséhez,
 11. a műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használathoz,
 12. üzleti szállítás, rakodás céljára - este 22 órától reggel 06 óráig – igénybe vett közterület használathoz,
 13. a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított, illetve az önkormányzati beruházások esetén a beruházással, valamint a műemlékké nyilvánított épületek felújításával, renoválásával összefüggő építési lakó-, műhely- vagy raktárkocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállítóeszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához, munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez,
 14. önkormányzati kulturális rendezvények céljára,
 15. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C. §-ában meghatározott célból, továbbá
 16. nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék, valamint a legalább 300 malapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvételéhez saját terület hiányában,
 17. A burkolatbontással és egyéb állagsérelemmel nem járó közterület használat 72 órát meg nem haladó időtartamig, 10 négyzetméter alapterületig ingyenes. Az igénylőnek a használathoz az e rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott módon közterület-használati engedély iránti kérelmet kell benyújtania. Jelen rendelkezés hatálya a konténer kihelyezésére is kiterjed. A közterület-használati engedély hiányában történő közterület használat az e rendelet 16. §-ban rögzített szerinti bírság kiszabását vonja maga után. A 72 órás időtartamra kiadott engedély tovább nem hosszabbítható. A 72 óra számítása, az egymást követő 3 naptári nap időszakára vonatkozik.12. A közterület használatra vonatkozó díjfizetés alóli felmentés


13. § (1) A közterület-hasznosító szerv a kérelmező természetes személyt szociális helyzetére tekintettel írásbeli kérelmére,


a)   mentesítheti a díjfizetés alól, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegét,

b)    50%-os díjfizetési kedvezményben részesítheti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét.


(2) Nem magánszemély írásbeli kérelmére a közterület-használati díj mérsékelhető vagy elengedhető akkor, ha a közterület használat fontos közérdekből vagy önkormányzati érdekkel összefüggésben történik.


(3) A közterület-hasznosító szerv kérelemre mentesítheti a természetes, vagy nem természetes személy kérelmezőt a közterület használatra vonatkozó díjfizetés alól továbbá:


a)    jótékony, és közcélú rendezvény megtartásához,

b) választásokkal, illetve népszavazással kapcsolatos hirdetések elhelyezésére, választási kampányra történő igénybevétel esetén,

c)    előre bejelentett és engedélyezett tüntetésen és vallási ünnepen résztvevőknek.


(4) Nem adható mérséklés vagy díjfizetési mentesség engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő közterület használatért megállapított díjra, bírságra. 

13. A közterület-használati engedély kibocsátására vonatkozó eljárásban hozott határozat


14. § (1) A közterület használattal kapcsolatos eljárásban hozott határozatot közölni kell:

 1. a kérelmezővel,
 2. az engedélyben foglaltakért felelőssel – ha az nem azonos az engedélyessel,
 3. az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
 4. élelmiszerárusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel,
 5. a közterület tulajdonosával (kezelőjével), ha az nem az Önkormányzat,
 6. a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó egységével, díjfizetési kötelezettség

14. A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása


15. § (1) A közterület-használat közérdekből megszüntethető abban az esetben, ha a közterület használat további fenntartása az önkormányzatot törvényes vagy szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében akadályozná.


(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha:

 1. Az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja, továbbá, ha a díjfizetési kötelezettségének az előirt határidőben nem tett eleget.
 2. Az engedélyes személyi jogosultsága bármilyen oknál fogva megszűnt.
 3. Az engedélyes az engedély bármely feltételét megszegi és szabálytalan magatartásával erre vonatkozó felhívás ellenére sem hagy fel.
 4. Az engedélyes a közterület használatot jogosulatlan számára átengedi.
 5. Az engedély kiadására a kérelmező hamis vagy téves adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(3) Visszavonható a kiadott engedély, ha az engedélyes a kérelmezett területet nem veszi igénybe.


(4) Az engedély megvonását követően az engedélyest fel kell szólítani az eredeti állapot helyreállítására.


(5) Az engedély ismételt kiadása megtagadható, ha az engedélyes az erre vonatkozó határozatot 15 napon belül nem veszi át, vagy ha az engedélyezett közterületet az engedély időtartama alatt nem foglalják el.


15. Jogellenes közterülethasználat következményei


16. § (1) Az ellen, aki:


 1. a közterület használatához nem rendelkezik engedéllyel, továbbá a közterületet engedélytől eltérő módon vagy azt meghaladó mértékben használja, valamint az engedélyben szereplő feltételeket nem tartja be,
 2. közterületen reklámberendezést, hirdetést, reklámot, elektronikus hírközlési építményt közterület-használati engedély nélkül elhelyez, nem az engedélyben szereplő feltételeknek megfelelően használja,
 3. az idejét múlt, engedély nélkül kihelyezett hirdetményt nem távolítja el,
 4. filmalkotás forgatása céljából a közterület használatára közterület-használati engedélyt nem kér, a közterület-használati engedélyben foglaltakat nem tartja be,


a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi. CXXV. törvény (továbbiakban: Szankció tv.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartások elkövetőivel szemben közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető, vagy a magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható. A Szankció tv. 10. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.


(3) Ha az elkövető személye nem válik ismertté, de a jogsértő magatartás a jellegéből adódóan egy adott ingatlanhoz kapcsolódik, akkor a meghatározott bírságot az ingatlan tulajdonosával, kezelőjével, használójával, haszonélvezőjével (a továbbiakban: tulajdonos), gépjárművel elkövetett szabályszegés esetén pedig a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartóval szemben kell kiszabni. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosa vagy a gépjármű üzemben tartója címére kell a kiszabott bírságot és az összeget tartalmazó készpénzátutalási megbízást (csekkszelvény) megküldeni. Ha az ingatlan tulajdonosa vagy a gépjármű üzemben tartója a jogsértést nem ismeri el, a közigazgatási hatósági eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha az ingatlan tulajdonosának, a gépjármű üzemben tartójának megküldött készpénzátutalási megbízáson vagy banki átutalással a közigazgatási bírságot harminc napon belül nem fizetik meg.


(4) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használat esetén – díjfizetési kötelezettség megállapítása és a szabálysértési eljárás megindítása mellett –, az eljáró hatóság – az erre vonatkozó felhívás eredménytelensége esetén – intézkedik a közterület hatósági úton történő kiürítéséről.


(5) Az otthagyott dolognak közterületről történő eltávolítása előtt, illetve az eltávolítás során a használati állapotot és az eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel dokumentálni kell, valamint az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok őrizetére a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó polgári jogi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


(6) Amennyiben az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, írásban

(az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó közterület-használót hirdetményben) értesíteni kell a tárolás helyéről és a további eljárás rendjéről.


(7) A közterület kiürítése a közterület használó (tulajdonos) költségére és veszélyére történik, az ingóságban ennek során keletkező kár kizárólag az engedély nélküli közterület használót terheli.


(8) A jogosulatlan közterület használó a közterületről eltávolított dolgait csak az eltávolítás, tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át,


(9) A közterületről az eljárás keretében elszállított ingóságokat az eljáró szerv a tulajdonos költségére 60 napig őrzi (őrizteti), majd ezt követően értékesíti vagy megsemmisíti.


(10) Amennyiben a közterület-használattal összefüggésben a közterület, vagy annak berendezése megsérül, a közterület használót kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. E munkák elvégzésének költségei is a közterület használót terhelik.


(11)     A közterület használat szabályait megsértő természetes, és jogi személyekkel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezésit kell alkalmazni.


16. A közterület filmforgatási célú használata


17. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


18. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.


(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Indokolt esetben kivételesen, a minimálisan szükségszerű időtartamra vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai forgatás.


(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.


(4) Turisztikailag kiemelt terület Mikepércs község főtere (Mikepércs 405 hrsz.), valamint a református templom területe (Mikepércs 447 hrsz.).


(5) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 200 m2 területet.


(6) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati engedély szükséges.


(7) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan közterület-használati engedély van érvényben, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


17. A közterület reklámcélú használata


19. § (1) Közterületen reklám- és hirdetőtábla felállítása kérelemre, közterület-használati engedély birtokában történhet, figyelemmel az egyes termékek reklámozására vonatkozó hatályos rendelkezésekre, és a helyi építési szabályzatra.


(2) A hirdető-berendezések fogalomkörébe tartozik minden olyan eszköz és a KRESZ-ben, illetve az ágazati szabályokban nem szereplő tábla, amelynek célja az, hogy a közlekedők figyelmét valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre stb. felhívja. Nem minősül hirdető táblának az adott ingatlanon folyó építkezés építési adatairól tájékoztató tábla, valamint a pályázati finanszírozásból megvalósuló projektekről a köznyilvánosságot biztosító tájékoztató tábla.


(3) A kérelemben meg kell jelölni a tábla méretét, anyagát, színét, szövegét, a tábla kihelyezési helyét, rajzát. A kérelemhez csatolni kell a közúti igazgatóság esetleges hozzájárulását.


(4) Reklámtábla lakott területen útcsatlakozástól, kijelölt gyalogátkelőhelytől 150 méteren belül csak a burkolat szélétől 10 méterre, illetve azon kívül helyezhető el. Ha a közterület határa 10 méteren belül van, abban az esetben reklámtábla csak a beépítés vonalában a közúttal párhuzamosan állítható fel.


(5) A reklámtábla alakjára, színére, megjelenésére vonatkozóan az elhelyezhető reklámtáblán a KRESZ-táblákon használatos színeket és betűtípusokat tilos alkalmazni.


(6) Az épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén, a kerítésen, vagy támfalon, üzlethomlokzaton, kirakatszekrényen, védőtetőn (előtetőn), üzleti ernyőszerkezeten hirdető-berendezés, fényreklám, cég- vagy címtábla létesítése, átalakítása építési engedély köteles.


(7) A tulajdonos köteles a hirdető-berendezés karbantartásáról gondoskodni.


(8) Reklámtábla magánterületen történő elhelyezéséhez közterület-használati engedély beszerzése nem szükséges, azonban építési engedély köteles. Az építési engedély kiadásakor e rendeletben előírtakat is be kell tartani.


(9) Közterületen szexuális áru, szeszes ital, valamint játékterem nem reklámozható. Közterületre néző reklám közerkölcsöt nem sérthet.


18. Záró rendelkezések(1) A rendelet 2021. január 01-án lép hatályba és rendelkezéseit a kihirdetést követően folyamatban lévő első fokon még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) E rendelet hatályba lépése előtt kiadott és érvényes közterület használati engedélyeknél az e rendeletben megállapított közterület használati díjakat kell fizetni a rendelet hatályba lépését követő időszakban.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló, többször módosított 3/2006 (I.13.) számú rendelete.


Mikepércs, 2020. november 30.Tímár Zoltán sk.                                      dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

    polgármester                     ph                               jegyző


Záradék:


Az alaprendelet kihirdetve: 2020. december 1.

Az alaprendeletet módosító 2/2021. (II.17.) sz. Pm. rendelet kihirdetve: 2021. február 18-án.dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

jegyző