Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2018. 12. 14 - 2019. 01. 03

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet - Általános rendelkezések

1. §

(1)[1] Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

Székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Telephelyei:

6800  Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.

6800  Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.

6800  Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1.

6800  Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6.

6800  Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8.

6800  Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.

6800  Hódmezővásárhely, Szeremlei u. 3.

6800  Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. II. em.

6800 Hódmezővásárhely, Belterület 15269 hrsz.

(Mártély Üdülőterület, Darvassy István u. 19.)

6800 Hódmezővásárhely, Belterület 15270 hrsz.

(Mártély Üdülőterület, Darvassy István utca 17.)

6806  Hódmezővásárhely, Szikáncs Ács Lajos u. 17.

6800  Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6.

6800  Hódmezővásárhely, Hunyadi u. 3.

6800  Hódmezővásárhely, Vámház u. 10.

6800  Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 1.

6800  Hódmezővásárhely, Kiserdő sor 21.

6800  Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 3570/54. hrsz.

6800  Hódmezővásárhely, Pető Ferenc u. 4.

6800  Hódmezővásárhely Szent István tér 3.

Államháztartási szakágazat:

841105   Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

TEÁOR:

0111      Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0113      Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

0119      Egyéb, nem évelő növény termesztése

8411      Általános közigazgatás

0210      Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

4799      Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5520      Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

6810      Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820      Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7022      Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7721      Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7911      Utazásközvetítés

8130      Zöldterület-kezelés

8299      M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8690      Egyéb humán – egészségügyi ellátás

8899      M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9104      Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

9311      Sportlétesítmény működtetése

9319      Egyéb sporttevékenység

9329      M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499      M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Kormányzati funkciók:

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320  Köztemető-fenntartás és működtetés

013330  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

031030  Közterület rendjének fenntartása

041140  Területfejlesztés igazgatása

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236  Országos közfoglalkoztatási program

041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130  Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220  Erdőgazdálkodás

043610  Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

044310  Építésügy igazgatása

045110  Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120  Út, autópálya építése

045140  Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045150  Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161  Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

046030  Egyéb távközlés

047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051020  Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053010  Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

054020  Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

061020  Lakóépület építése

062010  Településfejlesztés igazgatása

063010  Vízügy igazgatása

063080  Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010  Közvilágítás

066010  Zöldterület-kezelés

066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás

076010  Egészségügy igazgatása

081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041  Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081043  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081044  Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082010  Kultúra igazgatása

082030  Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044  Könyvtári szolgáltatások

082063  Múzeumi kiállítási tevékenység

082064  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

083020  Könyvkiadás

083050  Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220  Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091250  Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

092120  Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096030  Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

098022  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

101211  Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101212  Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101221  Fogyatékossággal élők nappali ellátása

102023  Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024  Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031  Idősek nappali ellátása

102032  Demens betegek nappali ellátása

104012  Gyermekek átmeneti ellátása

104030  Gyermekek napközbeni ellátása

104031  Gyermekek bölcsődei ellátása

104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051  Szociális étkeztetés

107052  Házi segítségnyújtás

107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

109010  Szociális szolgáltatások igazgatása

(2) A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal).

(3) Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Mártély Község tekintetében a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó feladatokat.

2. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikusan, széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a város közügyeit, gondoskodik a helyi közhatalom gyakorlásáról, a helyi közszolgáltatásokról.

3. §

Az önkormányzat működése Hódmezővásárhely közigazgatási területére terjed ki.

4. §

Hódmezővásárhely önkormányzat jelképeit külön rendelet szabályozza.

5. §

(1) A Közgyűlés körbélyegzőjén a körívben “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata” felirat szerepel, középen Magyarország címere.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kör alakú bélyegzőjén a körívben "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala" felirat szerepel, középen Magyarország címere.

(3) A polgármester kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere” felirat szerepel, közepén Magyarország címere.

(4) Az alpolgármester kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Alpolgármestere” felirat szerepel, közepén Magyarország címere.

(5) Az általános helyettes alpolgármester kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Általános Helyettes Alpolgármestere” felirat szerepel, közepén Magyarország címere.

(6) A jegyző kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyző” felirat szerepel, közepén Magyarország címere.

(7) Az aljegyző kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Aljegyző” felirat szerepel, közepén Magyarország címere.

II. Fejezet - A közgyűlés

6. §

(1) A Közgyűlés tagjainak száma: 15 fő, akik közül 10 főt egyéni választókerületekben választanak, 4 fő kompenzációs listáról kap mandátumot, a polgármester közvetlenül kerül megválasztásra.

(2) A polgármester a megválasztásával válik a közgyűlés tagjává.

(3) A Közgyűlés tagjainak névsorát e Rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

(4) A Közgyűlés elnöke a polgármester (a továbbiakban: polgármester/elnök).

A közgyűlés feladata és hatásköre

7. §

(1) A Közgyűlés a hatásköreit a polgármesterre, a bizottságra, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulásra ruházhatja át (Mötv. 41.§ (4)).A Közgyűléstől a polgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente egy alkalommal be kell számolni.

(3) Az önkormányzati hatósági ügyek intézésének tapasztalatairól a hatáskör címzettje egy alkalommal köteles tájékoztatni a közgyűlést.

A közgyűlés munkaterve

8. §

(1) A közgyűlés üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet féléves időszakra kell készíteni, melynek közgyűlés elé terjesztése a polgármester feladata.

(2) A munkaterv elkészítésére javaslatot kell kérni:

a) a képviselőktől,

b) a bizottságoktól,

c) a tisztségviselőktől,

d) a jegyzőtől,

e) a közszolgáltatást végző szervek vezetőitől,

f) az önkormányzat által alapított társaságok, intézmények vezetőitől,

g) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeitől.

(3) A munkaterv tervezetének mellékletében szerepeltetni kell a fel nem vett javaslatokat.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell

a) az ülések tervezett hónapját,

b) a napirend tárgyát, előadóját,

c) az egyes napirendeket előzetesen véleményező bizottságok felsorolását,

d) közmeghallgatás megtartásának szükségességét.

A közgyűlés ülései

9. §

A közgyűlés alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart.

10. §

(1) Rendes ülést a Közgyűlés – a téli szünet (január hónap), illetve a nyári szünet (július, augusztus hónapok) kivételével - havonta tart. Az ülés összehívására valamint vezetésére a Mötv. 44. és 45.§-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak. A Közgyűlés menetét, a napirendek sorrendjét - a Közgyűlés eltérő határozatának hiányában - az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) napirend előtti felszólalásokra, kérdésekre, interpellációkra - eltérő közgyűlési döntés hiányában - a napirendek elfogadását követő 2 órában kerül sor,

b) a munkatervben szereplő napirendek, egyebek, ezen belül elsőként a rendelet-tervezetek,

c) tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

d) bejelentések, tájékoztatók,

e) zárt ülés.

(2) Rendkívüli ülést kell összehívni:

a) a polgármester indítványára,

b) az Mötv. 44.§-ában meghatározott esetekben.

(3) Az indítványban meg kell jelölni és indokolni az ülés fő napirendjét.

(4) Rendkívüli Közgyűlésen egyéb kérdések is tárgyalhatók.

(5) Ha a közgyűlésnek haladéktalanul döntenie kell hatáskörébe tartozó ügyben, összehívható a meghívó kézbesítését követő napra, a napirend megjelölésével. Rendkívüli esetben telefonon is összehívható, akár aznapra is. Ez esetben írásos előterjesztés kiküldése mellőzhető azzal, hogy annak tartalma a közgyűlés előtt szóban kerül ismertetésre. Az összehívás érvényességi feltétele, hogy valamennyi képviselő értesüljön az ülés összehívásáról.

(6) A közgyűlés során felmerülő vis maior esetén a közgyűlés a polgármester által meghatározott, annak megtartására alkalmas, a szükséges technikai eszközökkel felszerelt helyszínen folytatható.

A rendes ülés összehívásának rendje

11. §

(1) A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:

- az ülés helyét, időpontját,

- a javasolt fő napirendeket,

(2) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket, a határozat- és rendelet-tervezeteket.

(3) A közgyűlésen kiosztandó előterjesztés papíralapú is lehet. Ebben az esetben is elengedhetetlenül szükséges annak törvényességi véleményezése a jegyző által.

(4) A közgyűlés ülésének meghívóját a képviselők az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikus úton kapják meg. A képviselők részére a nyílt és zárt ülés anyaga a város honlapján (www.hodmezovasarhely.hu) keresztül válik elérhetővé egyéni jelszavas hozzáférés segítségével. Az ülést vezető részére papír alapon is át kell adni az anyagot. A közgyűlést követő napon a nyílt ülésen tárgyalt előterjesztések anyagát a város honlapján hozzáférhetővé kell tenni.

(5) A közgyűlés időpontjáról a város lakosságát a polgármester értesíti.

a) A meghívót a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata hirdetőtábláján ki kell függeszteni, és a város honlapján is meg kell jeleníteni.

b) Az ülés időpontját, helyét, napirendjét a sajtó útján is közzé lehet tenni.

(6) A közgyűlés ülésének időpontjáról, a tervezett napirendről tájékoztatni kell a helyi sajtó képviselőit és az MTI-t. A Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjét a tervezett napirend mellett az ülés teljes anyagának megküldésével együtt kell tájékoztatni.

12. §

(1) A közgyűlés ülésére tanácskozási joggal, a meghívó elektronikus úton történő megküldésével meg kell hívni:

a) akiket a polgármester, vagy a közgyűlés indokoltnak tart.

b) a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét,

c) a Csongrád 04-es Országgyűlési Egyéni Választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőt,

d) a Csongrád Megyei Kormánymegbízottat,

e) a Csongrád Megyei Kormány Hivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét,

f) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerület tankerületi igazgatóját,

g) a Rendőrkapitányság vezetőjét,

h) a kistérségi tiszti-főorvost,

i) a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezetőit,

j) a napirend szerint érintett szervezetek vezetőit,

k) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

l) az önkormányzat könyvvizsgálóját,

m) a napirend szerint érintett civil szervezetek képviselőit,

n)a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi képviselőjét,

o) a helyi tűzoltóparancsnokot,

p) a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét.

(2) A közgyűlési meghívót elektronikus úton meg kell küldeni a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére.

(3) Az intézményvezetők, és az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vezetői részére kötelező a részvétel a közgyűlésen.

(4) A civil szervezetek felsorolásának jegyzékét minden év január 31. napjáig a Bíróság honlapján közzétett adatbázissal egyeztetve aktualizálni kell. A civil szervezetek jegyzékét a Szabályzat 8. számú függeléke tartalmazza.

Rendkívüli ülés összehívásának rendje

13. §

(1) A rendkívüli ülés összehívása tekintetében a 11.§ rendelkezéseit kell alkalmazni az e §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) A rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 2 nappal előbb kell kézbesíteni, kivéve a 10.§ (5) bekezdésében meghatározott esetkört. 

(3) Rendkívüli ülésen csak a napirendi pontok megtárgyalására kerül sor. Nincs sem napirend előtti felszólalásra, sem interpellációra, sem kérdés feltételére lehetőség.

Az ülések nyilvánossága

14. §

(1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a kijelölt részen foglalhatnak helyet. Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy rendzavarókat az ülésről kiutasíthatja.

(2) Az ülésen megjelent állampolgárok, továbbá - a Mötv. 53. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint - a helyi civil szervezetek tevékenységi körükkel összefüggésben, név, téma, illetve napirend megjelölésével felszólalási jegyet nyújthatnak be.

(3) Az elnök dönt arról, hogy a felszólalási jegyet benyújtottak közül kinek adja meg a szót.

(4) A közérdekű napirendekhez nem kapcsolódó felszólalók a szót a napirendek tárgyalása előtt kaphatják meg.

(5) Minden közgyűlésen kötelező jelnyelvi tolmácsot igénybe venni.

Zárt ülés

15. §

(1) A Közgyűlés az Mötv. vonatkozó rendelkezései szerint tart, illetve tarthat zárt ülést.

(2) Az Mötv. 46. §. (2) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a zárt ülést a Közgyűlés határozattal rendeli el.

Határozatképesség

16. §

Határozatképtelenség esetén az elnök a Szabályzat 18. §-ának vonatkozó rendelkezései szerint dönt.

III. Fejezet - A közgyűlés üléseinek vezetése

17. §

A polgármester akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a polgármester helyettesítésére, a közgyűlés összehívására, valamint üléseinek vezetésére a polgármester által, számára adott külön megbízás alapján kijelölt, a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester jogosult.

A polgármesteri és alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén, a pénzügyi-gazdasági bizottság elnöke hívja össze és vezeti a közgyűlés ülését.

18. §

(1) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogkörei:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, az ülés elnapolása,

b) a határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kisérése,

c) a napirendi javaslat előterjesztése,

d) az ülés vezetése, a szó megadása,

e) az ülés rendjének biztosítása,

f) az ülés félbeszakítása,

g) javaslattétel a hozzászólások korlátozására,

h) javaslattétel napirendi pont tárgyalásának elnapolására,

i.) javaslattétel napirendek összevont tárgyalására,

j) napirendek sorrendjének megváltoztatására

k) szavaztatás,

l) a szavazás eredményének megállapítása,

m) zárt ülés elrendelése a Szabályzat 15. § (2) bekezdése szerinti esetben

(2) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az elnök köteles felszólítani a tárgyszerűségre.

(3) Az elnök figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, a közgyűléshez méltatlan magatartást tanúsít. Ismételt felszólítás után a szót az elnök megvonhatja.

(4) Szünet elrendelése esetén a folytatás időpontját be kell jelenteni. 144 óránál hosszabb időtartamra szünet nem rendelhető el.

(5) Az elnök az ülést legfeljebb 15 munkanapra elnapolhatja.

(6) Amennyiben a közgyűlésen olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az elnök az ülést az akadály elhárításáig köteles félbeszakítani.

A tanácskozás alatt a közgyűlési teremben rádiótelefonok, egyéb elektronikus adathordozó eszközök használata tilos. Laptopot csak az adott közgyűlés napirendjeinek tárgyalásához lehet használni.

(7) Az elnök vitavezetési feladatai:

a) a vita megnyitása, berekesztése,

b) a vita összefoglalása,

c) a szavazás elrendelése,

d) a szavazás eredményének megállapítása.

(8) A vita összefoglalása után az elnök a vitát ismételten nem nyithatja meg, újra szót csak a Szabályzat szabályai szerint adhat.

IV. Fejezet - A közgyűlés működése, a tanácskozás rendje

19. §

(1) Az ülést vezető elnök előterjeszti az ülés napirendtervezetét.

(2) Az ülés napirendjéről a közgyűlés többségi szavazással határoz.

A napirend elnapolása

20. §

(1) A közgyűlési napirendi pont egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. Az elnapolási javaslat felől a közgyűlés többségi szavazással határoz, melyben elnapolás esetén a határidőt is megjelöli.

(2) A közgyűlés, az elnök vagy bármely képviselő javaslatára, bármely napirendet előzetes bizottsági tárgyalásra adhat ki, erről többségi szavazással határoz.

Az előterjesztő

21. §

(1) Rendelet-tervezetet polgármester, alpolgármester, képviselő, bizottság, jegyző vagy aljegyző terjeszthet elő.

(2) A közgyűlés napirendjének előterjesztője a polgármester, az alpolgármester, bizottság elnöke, képviselő, jegyző, aljegyző, illetve a közgyűlés vagy a polgármester által felkért személy lehet.

Az előterjesztés

22. §

(1) A közgyűlés elé kerülő előterjesztés összeállításáért és ismertetéséért annak előadója a felelős. Az előterjesztő az előkészítés során köteles megismerni és figyelembe venni a lakosság, a napirendi témában érintett szervek és szervezetek véleményét és javaslatát.

(2) A közgyűlés elé kerülő előterjesztések főbb tartalmi elemeit a Szabályzat 6. számú függeléke tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelentés határozati javaslat nélkül is előterjeszthető.

(4) Végrehajtásért felelősként tisztségviselő, bizottsági elnök, jegyző, intézmény vezetője; ellenőrzésért felelősként tisztségviselő, a jegyző, a bizottsági elnök, vagy képviselő jelölhető meg.

(5) A közgyűlési előterjesztést az ülést megelőzően legalább 8 nappal a jegyzőnek be kell mutatni.

(6) Az előterjesztés 5 oldalnál több nem lehet, kivételes esetben ettől eltérni a jegyző engedélyével lehetséges. A beszámoló 15 oldalnál több nem lehet, kivételes esetben az ettől való eltérést a jegyző engedélyezheti.

(7) A Közgyűlésen prezentációt az elnök engedélyével lehet tartani. A prezentáció időtartama legfeljebb 10 perc lehet, amelytől eltérni az elnök engedélyével lehet.

(8) Letett anyagot csak a polgármester és a jegyző terjeszthet elő.

Önálló indítvány

23. §

(1) A képviselő a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben önálló indítványt terjeszthet elő. Az önálló indítványt a közgyűlést megelőző 8 nappal lehet a jegyzőhöz és az illetékes bizottságnak írásban, indokolva beterjeszteni. Az előterjesztéshez csatolni kell az illetékes bizottságnak az adott előterjesztés tárgyalására való alkalmasságról szóló nyilatkozatát.

(2) Az önálló indítványt a polgármester köteles az illetékes bizottság jóváhagyása esetén a soron következő közgyűlésre beterjeszteni és javaslatot tenni annak napirendre tűzésére, vagy annak megtagadására. A közgyűlés vita nélkül, többségi szavazással határoz az önálló indítvány napirendre tűzéséről.

Interpelláció

24. §

(1) A képviselő a rendes ülés napját megelőző legalább 5 munkanappal a polgármesternél interpellációt nyújthat be.

(2) Az interpellációnak tartalmaznia kell

a) a képviselő nevét,

b) azt a személyt, akihez az interpelláció szól,

c) az interpelláció tárgyát.

25. §

A polgármester biztosítja az interpelláció nyilvántartásba vételét és az interpelláció címzettjéhez történő eljuttatását.

26. §

(1) Ha a képviselő az interpellációt közgyűlésen szóban nem kívánja előadni, az interpellációt az ülést vezető ismertetheti.

(2) Az interpellációra adott választ az érintett iroda képviselője ismerteti.

(3) Amennyiben az interpelláció a lakosság szélesebb körét érinti, vagy az ülést vezető elrendeli, úgy az interpelláció címzettje annak tartalmát és az arra adott választ összefoglalva ismerteti

27. §

A válasz ismeretében az interpelláló képviselőnek viszontválaszra van joga, amelyre az interpelláció címzettje nyilatkozhat. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozik. Amennyiben az interpellációra a választ írásban kapta meg a képviselő, csak abban az esetben kell az ülésen szóban nyilatkoznia, ha a választ nem fogadja el. Ha az interpelláló képviselő nem fogadja el a választ, a közgyűlés vita nélkül, többségi szavazással határoz.

28. §

(1) Ha a közgyűlés a választ nem fogadja el, a hatáskörébe tartozó ügyben haladéktalanul intézkedést tesz. Ennek eredményéről a következő ülésen tájékoztatást kell adni.

(2) Az interpelláció alapján a közgyűlés részletesebb vizsgálatot is elrendelhet, lefolytatásával megbízhatja valamely bizottságát, vagy erre az esetre bizottságot hozhat létre. Biztosítani kell, hogy az interpelláló képviselő is részt vehessen a vizsgálatban.

29. §

Ha a kérdezett az interpellációra az idő rövidsége, vagy annak természete miatt nem tud válaszolni, akkor a választ 15 napon belül megküldi az interpellálónak. A következő rendes közgyűlés előtt a választ valamennyi képviselőnek el kell küldeni.

Kérdés

30. §

(1) A képviselő a feladatkörébe tartozó minden ügyben felvilágosítás kérése céljából kérdést tehet fel.

(2) Ha a szóban feltett kérdésre a szakiroda képviselője nem tud válaszolni, a választ a közgyűlést követő 5 munkanapon belül a képviselő részére írásban meg kell küldeni.

(3) A képviselő a közgyűlésen csak egyszer tehet fel kérdést.

Sürgősségi indítvány

31. §

(1) A bizottság, tisztségviselő, a képviselő, a jegyző javasolhatják a közgyűlésnek valamely előterjesztés, vagy önálló indítvány sürgősségi tárgyalását. A javaslatot indokolni kell.

(2) A sürgősségi indítványt a sürgősség tényének rövid indokolásával együtt legkésőbb a közgyűlést megelőző 3. munkanap 16 óráig a polgármesternél kell benyújtani.

(3) A sürgősség kérdésében a közgyűlés a napirend elfogadásakor határoz.

(4) Ha a közgyűlés nem ismeri el a sürgősséget, úgy az ügyet önálló indítványként kell kezelni. Ebben az esetben a 23.§ az irányadó.

(5) Amennyiben az ülés napján a polgármester a közgyűlés hatáskörébe tartozó halaszthatatlan ügyet terjeszt elő, annak sürgősséggel történő tárgyalására (napirendre vételére) a polgármester javaslata alapján a közgyűlés egyszerű többséggel, vita nélkül határoz.

Módosító javaslat

32. §

(1) A módosító javaslatokat a bizottsági ülésen kell előterjeszteni. A módosító javaslatot indokolni kell. A módosító javaslat a közgyűlés elé csak akkor kerülhet, ha az adott bizottság megtárgyalta.

(2) Ha a módosító javaslatot a bizottsági ülés után vagy a közgyűlési ülésen terjesztik elő, a közgyűlés annak tárgyalásáról egyszerű többséggel határoz.

Tanácskozási jog, felszólalás

33. §

(1) A meghívottak a közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

(2) Azon meghívottak, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak a meghívásuk szerinti napirend vitájában kérhetnek szót.

34. §

(1) A közgyűlés ülésén a felszólalás sorrendjét az ülés elnöke határozza meg.

(2) A felszólalás lehet:

a) napirend előtti felszólalás rendes ülésen,

b) kérdés intézése rendes ülésen,

c) napirendhez kapcsolódó felszólalás,

d) ügyrendi felszólalás,

e) személyes megjegyzés.

Napirend előtti felszólalás

35. §

(1) Napirend előtti felszólalásra a téma megjelölésével a közgyűlés által tárgyalandó napirendhez nem kapcsolódó, közérdekű, a várost érintő kérdésben az elnöktől bármely képviselő kérhet szót.

(2) A felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat.

(3) A napirend előtti felszólalás tartalmáról vitát nyitni nem lehet, de a kérdést a polgármester javaslatára a közgyűlés sürgősséggel- a Szabályzat szerint – napirendre veheti.

Napirendhez kapcsolódó felszólalás

36. §

(1) A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólalásokhoz a szót, lehetőség szerint paritásos alapon, a jelentkezés sorrendjében, az ülés elnöke adja meg.

(2) A napirend tárgyában folyó vitához a felszólalás időtartama 5 perc lehet.

(3) A közgyűlés bizottságának véleményét a bizottság elnöke, vagy az ezzel megbízott tagja legfeljebb 2 percben ismerteti.

(4) A bizottságok döntéseinek ismertetését az elnök a jegyzőtől is kérheti.

Ügyrendi felszólalás

37. §

A tárgyalt napirendet érintő, a tanácskozás rendjével kapcsolatos kérdésben bármelyik képviselő 3 percre szót kérhet és javaslatot tehet. A közgyűlés a javaslatról vita nélkül, többségi szavazással határoz. Határozathozatal előtt, szükség esetén az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét a javaslatról meghallgatják.

Személyes megjegyzés

38. §

(1) A képviselő vita közben soron kívül korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel megtétele céljából, továbbá ha a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni, legfeljebb 3 percig tartó személyes megjegyzésre kérhet szót.

(2) A felszólalást az elnök engedélyezi, viszontválasznak, további vitának nincs helye.

Közgyűlési vita

39. §

(1) Az írásbeli előterjesztést az előadó, a tárgyban meghívott szakértő, vita előtt szóban kiegészítheti, arról az elnök engedélyével prezentációt tarthat.

(2) Az előadóhoz, szakértőhöz, a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre a vita előtt válaszolnak.

40. §

(1) Az elnök a napirendi pontok felett külön-külön vitát nyit. Indokolt esetben az elnök, vagy bármelyik képviselő javaslatára az egymással összefüggő előterjesztés vitáját együttesen is le lehet folytatni. A javaslatról a közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) A tájékoztató jellegű előterjesztések felett nem lehet vitát nyitni.

41. §

(1) A vita lezárását megelőzően a jegyzőnek vagy az aljegyzőnek szót kell adni, amennyiben törvényességi észrevételt kíván tenni.

(2) A vita lezárását követően az elnök a napirendhez kapcsolódóan már nem adhat szót.

(3) Az elnök lezárja és összefoglalja a vitát, a vita ismételt megnyitására nincs lehetőség.

42. §

(1) A napirendi vitához a képviselő egyszer, legfeljebb 3 percben szólhat hozzá, kivéve a költségvetés,  zárszámadás, és az ezekhez kapcsolódó anyagok tárgyalását.

(2) A vita lezárására, vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatról a közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

V. Fejezet - A szavazás rendje, határozathozatal, jegyzőkönyv

43. §

(1) A közgyűlés a napirendi pont vitáját követően döntést igénylő kérdésben rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

(2) Az ülés elnöke az előterjesztett és a vitában elhangzott döntést igénylő javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő döntési javaslatokat szavaztatja meg.

(3) Ha a közgyűlés két vagy több előterjesztést együtt vitatott meg, a határozati javaslatok felett ez esetben is külön-külön kell szavazást elrendelni.

(4) Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök 10 perces szünetet rendel el, majd ismételten szavazásra teszi fel az előterjesztést. Ismételt szavazategyenlőség esetén nem születik döntés, az előterjesztést a napirendi pontok közül le kell venni.

Határozathozatal

44. §

(1) A közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg határozatait. Az egyszerű szótöbbség az ülésen jelenlévő képviselők több mint felének egybehangzó igen, illetve nem szavazatát jelenti.

(2) A képviselők igenlő, vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg tartózkodnak a szavazástól. A szavazás általában kézfelemeléssel történik.

(3) A titkos szavazást az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság bonyolítja le és gondoskodik a szükséges feltételek (szavazólap, urna, fülke, stb.) biztosításáról. Előzetes tájékoztatást ad a szavazás lebonyolításáról, megszámlálja a szavazatokat, elkészíti a szavazási jegyzőkönyvet. A szavazás eredményéről jelentést tesz a testületnek.

(4) A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a közgyűlés dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

(5) Nem kell kizárásról dönteni, ha az érintett képviselő bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban. Ez esetben az érintett képviselőt a határozathozatal szempontjából úgy kell tekinteni, mint aki nem tartózkodik az ülésteremben.

Név szerinti szavazás

45. §

(1)[2] A közgyűlés név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, és név szerinti szavazást rendelhet el a polgármester, vagy bármelyik képviselő indítványára.

(2) Az indítványról a közgyűlés az előterjesztő indoklása után vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A képviselők a nevük elhangzását követően "igen, vagy "nem" nyilatkozattal szavaznak. Név szerinti szavazás esetén tartózkodásra nincs lehetőség.

(4) A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményéről a levezető elnököt tájékoztatja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazást tartalmazó névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(5) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.

Minősített többség

46. §

Minősített többség - a megválasztott képviselők több mint felének, (azaz 8 főnek) egybehangzó szavazata - szükséges az Mötv-ben és egyéb jogszabályokban foglaltakon kívül, a következő döntésekhez:

a) önkormányzati vagyon elidegenítése,

b) a Szabályzat 84. §-ában foglalt esetben,

c) helyi népszavazásra irányuló kezdeményezés elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez,

d) az Év Vásárhelyi Vállalkozása elismerés odaítéléséhez.

Jegyzőkönyv

47. §

(1)[3] A közgyűlés nyílt üléseiről lehetőleg szó szerinti jegyzőkönyvet, kép- és hangfelvételt kell készíteni. A kép- és hangfelvétel anyagát a választási ciklus végéig meg kell őrizni, majd archiválni kell. A jegyzőkönyv nyelvtani korrekcióját a leírást követő három munkanapon belül lehet kérni.

(2) A zárt ülés anyagáról lehetőleg szó szerinti jegyzőkönyvet és hangfelvételt kell készíteni, az (1) bekezdésben foglalt eljárás betartásával.

48. §

A képviselők, vagy más felszólalók a polgármestertől kérhetik a jegyzőkönyv kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik az általuk elmondottakkal.

49. §

A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, évenként bekötve irattárban őrzi. Továbbá egy példányt - a zárt ülésről készített jegyzőkönyvet kivéve - a polgármesternél, egy példányt a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtárban kell elhelyezni.

50. §

(1) A közgyűlés határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni. A határozatban érintettek írásban megkapják a közgyűlési határozatok kivonatait, legkésőbb a közgyűlés követő 15 napon belül.

(2) A határozat jelölése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének [határozat sorszáma arab számmal]/[határozat közzétételének éve arab számmal]. ([határozat közzétételének hónapja római számmal és napja arab számmal]) határozata [a határozat címe]

Közmeghallgatás

51. §

(1) A közgyűlés a Mötv.-ben foglaltak alapján évi 1 alkalommal közmeghallgatást tart, eltérő határozat hiányában a munkatervben kell megállapítani, hogy az adott időszakban kíván-e a közgyűlés közmeghallgatást tartani. A közmeghallgatás napirendjét, napirendjeit a közmeghallgatást megelőző, rendes közgyűlésen meg kell határozni.

(2) A közmeghallgatás témájának, időpontjának, hírközlő eszközök útján történő közzétételéről a jegyző  gondoskodik.

(3) A közgyűlés tisztségviselői és a képviselők a feltett kérdésekre lehetőleg a helyszínen szóban, de legkésőbb 15 napon belül írásban kötelesek válaszolni.

(4) A közmeghallgatáson a személyesen megjelenő állampolgár szóban, élő televíziós közvetítés esetén a lakosság, telefonon és elektronikus úton is felteheti közérdekű kérdéseit, javaslatait. Mind a telefonáló, mind a teremben tartózkodó állampolgár részére legfeljebb 3 perc biztosítható erre a célra.

VI. Fejezet - Rendeletalkotás

52. §

(1) Rendeletalkotás kezdeményezésére a 21. § (1) bekezdésében meghatározottak jogosultak.

(2) A rendelet-tervezet előkészítése a jegyző feladata.

(3) A közgyűlés elé a rendelet-tervezet indokolással kerül, amely tartalmazza az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokat, alternatívákat is.

(4) A közgyűlés elrendelheti a választópolgárok széles körét érintő tervezet lakossági fórumon történő ismertetését, illetve a törvény által megengedett körben a közmeghallgatás tartását is.

53. §

(1) Rendelet-tervezetet csak azt követően lehet a közgyűlés elé terjeszteni, ha az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság megtárgyalta és a rendelet-tervezetet törvényességi szempontból véleményezte. A többi bizottság, a feladatkörét érintő rendeleteket köteles tárgyalni.

54. §

(1) A rendeletek kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendeletek a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő napon lépnek hatályba. A bizottságok elnökei részére a rendeleteket elektronikus úton meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(2) Az önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően haladéktalanul meg kell küldeni a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététel céljából.

(3) A rendeletek naprakész nyilvántartásáról, szükség szerinti felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.

(4)[4] Az önkormányzati rendelet megjelölése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének [a rendelet sorszáma arab számmal]/[a rendelet kihirdetésének éve arab számmal]. ([a rendelet kihirdetésének hónapja római számmal és napja arab számmal]) önkormányzati rendelete [a rendelet címe].

(5) A Közgyűlés rendeleteit minden naptári év elejétől folyamatosan kell számozni.

(6) A rendeletmódosítás közzétételét követő 2 munkanapon belül a jegyző köteles annak egységes szerkezetbe foglalt változatát az önkormányzat honlapján elérhetővé tenni.

VII. Fejezet - A képviselők

55. §

(1) A települési képviselő köteles:

a) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város választópolgárainak képviseletére,

b) tevékenyen részt venni a közgyűlés munkájában,

c) a közgyűlés kijelölése alapján részt venni ülésének előkészítésében, a különböző vizsgálatokban,

d) írásban vagy szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a közgyűlésen, ill. a bizottság ülésén részt venni nem tud, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

e) döntéshozatal előtt bejelenteni személyes érintettségét (Mötv. 49.§ (1))

f) a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármesternek.

g) a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül a Mötv. 39. § szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő, házas- vagy élettársának, valamint gyermekének, a törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.

h) a megválasztásától számított 30 napon belül kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (Mötv. 38. § (4)).

(2) Amennyiben a képviselő elmulasztja az (1) e) pont szerinti kötelezettség teljesítését 3 alkalommal, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság javaslatot tehet az adott képviselő tiszteletdíjának legfeljebb 3 hónapra történő megvonására, melyről a közgyűlés a következő rendes ülésén dönt (Mötv. 49. § (2)).

56. §

(1) A képviselő - a választópolgárokkal való közvetlen és rendszeres kapcsolattartása végett fogadóórát tart.

(2) A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a képviselő kérése esetén, fogadóóráján a Polgármesteri Hivatal munkatársai - igény szerint, a munkamegosztásnak megfelelő létszámban – megjelenjenek, segítve a képviselő munkáját.

(3) A képviselőt a tisztségviselők, a jegyző, a polgármesteri hivatal irodavezetői, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és intézmények vezetői, vagy az általuk ezzel megbízott személy, munkaidő alatt kötelesek fogadni.

57. §

A képviselők tiszteletdíját külön rendelet szabályozza.

58. §

A képviselők megbízatása megszűnik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvényben meghatározottak szerint.

Tanácsnokok

59. §

(1) A közgyűlés tagjai közül 3 fő tanácsnokot választhat, megbízatásának időtartamára. A tanácsnoki tisztségre adott megbízás visszavonható a megbízás időtartamának lejárta előtt.

(2) A tanácsnokok felsorolását, feladat- és hatásköreit a Szabályzat 7. számú függeléke tartalmazza.

VIII. Fejezet - A közgyűlés bizottságai

Állandó bizottságok

60. §

(1)[5] A Közgyűlés a (2) – (7) bekezdésekben meghatározott állandó bizottságokat hozza létre, melynek tagjait a 2. számú függelék tartalmazza. A Közgyűlés a 2. számú függelékben meghatározott állandó bizottságokat hozza létre.

(2)[6] A Közgyűlés a vagyonnyilatkozatok vizsgálatára, nyilvántartására és ellenőrzésére, valamint az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos nyilvántartásra a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot jelöli ki, mely 4 képviselő tagból áll.

(3)[7] A Közgyűlés az önkormányzati képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására, titkos szavazás lefolytatására az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságot jelöli ki, mely 4 képviselő tagból áll.

(4)[8] A Közgyűlés létrehozza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot, mely 5 képviselő és 4 nem képviselő tagból áll.

(5)[9] A Közgyűlés létrehozza az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sportbizottságot, mely 5 képviselő és 4 nem képviselő tagból áll.

(6)[10] A Közgyűlés létrehozza az Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságot, mely 3 képviselő és 2 nem képviselő tagból áll.

(7)[11] A Közgyűlés létrehozza a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottságot, mely 4 képviselő és 3 nem képviselő tagból áll, melyből egyet a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat delegál.

61. §

(1) A bizottság nem képviselő tagjára javaslatot tehet a bizottság elnökén kívül, bármely képviselő, valamint - a bizottság tevékenységi körétől függően – civil szervezetek vezetői, illetve vezető testületei. A bizottság kiegészítésére javaslatot tehet maga a bizottság is.

(2) A bizottságok külső (nem képviselő) tagjait a bizottság munkája során, a képviselőkkel azonos jogok illetik meg.

Ideiglenes (eseti) bizottság

62. §

(1) A közgyűlés esetenkénti feladatokra, meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat kidolgozására ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és megbízatásának terjedelmét, a közgyűlés esetenként határozza meg.

(3) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottság működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

A bizottságok feladatai

63. §

(1) A bizottság a feladatkörébe utalt ügyekben:

a) előkészíti a közgyűlés döntéseit,

b) eljár, illetve dönt a közgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben,

c) véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket,

d) kezdeményezi valamely előterjesztés, indítvány, sürgősségi tárgyalását,

e) állást foglal a közgyűlés által meghatározott előterjesztésben foglaltakról.

(2) Az egyes bizottságok részletes feladat- és hatáskörét a szabályzat 4. sz. függeléke tartalmazza.

A bizottságok és tanácsadó testületek működése

64. §

A bizottságok egymás feladatkörét érintő tevékenységük során együttműködni és egymást tájékoztatni kötelesek.

65. §

(1) A bizottságok működési szabályukat e szabályzat keretei között, maguk határozzák meg.

(2) Az érintett bizottság az alábbi tanácsadó testületet hozhatja létre:

a) Lakásügyi Tanácsadó Testület

b) Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület

c) e-Önkormányzati Tanácsadó Testület

d) Idősügyi Tanács

e) Rászoruló Időskorúak Tanácsadó Testület

f) Foglalkoztatási Tanácsadó Testület

g)[12] Integrált Területi Program (ITP) Döntés-előkészítő Tanácsadó Testület

(3) A Tanácsadó Testületek tagjait a Közgyűlés választja meg, a Bizottság javaslata alapján.

(4) A Tanácsadó Testületek működésére egyebekben a Közgyűlés Bizottságaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szakemberekből álló testület valamennyi tagja is lehet nem települési képviselő.

(5) A Tanácsadó Testületek az érintett Bizottságok munkáját segítik.

(6) A tanácsadó Testületek létszámát és névsorát a 9. számú Függelék tartalmazza.

66. §

(1) A bizottságok féléves munkaterv alapján működnek, amelyet a közgyűlés munkatervéhez igazodva, maguk határoznak meg.

(2) A bizottság üléseinek összehívásáról a bizottság elnöke, távollétében az általa megbízott bizottsági tag gondoskodik. A bizottságot a polgármester indítványára, vagy a bizottság tagjai egyharmadának kérésére is össze kell hívni.

(3) A bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására indítványt tehet: a tisztségviselő, a jegyző, a bizottság vagy bármelyik képviselő. A napirendre vonatkozó írásos indítványt az indítványozó bizottság elnökének az adminisztratív segítő útján juttatja el.

(4) A bizottság elnöke érdemi választ ad a képviselőtestület ülésein önkormányzati ügyben hozzá intézett kérdésre.

(5) A bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívó és a napirendi anyag lehetőleg az ülést megelőző 5 nappal megküldésre kerüljön a bizottság tagjainak és annak a képviselőnek, aki ezt kéri, valamint az egyéb meghívottaknak.

(6) A bizottság ülésére az elnök a polgármestert, alpolgármestereket, jegyzőt, aljegyzőt, a tárgyalt ügyben érintett szervezeti egység vezetőjét, valamint más érdekelteket tanácskozási joggal meghívja.

67. §

A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatát többségi szavazással hozza.

68. §

A bizottságok, kötelezést tartalmazó határozatot a közgyűlés által átruházott jogkörben, valamint saját tagjaira nézve hoznak.

69. §

(1) A bizottságok működéséhez szükséges feltételeket a Közös Önkormányzati Hivatal illetékes irodájának kell biztosítania, a jegyző véleményének figyelembevételével.

(2) A bizottságok iratait az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

70. §

(1) A bizottság üléséről, a tanácskozás lényegét és a bizottság határozatát szó szerint tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a jegyzőnek. A képviselők a jegyzőkönyvet a jegyzőnél tekinthetik meg.

71. §

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság azon ülésére, amelyen a költségvetést, illetve zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja, a Bizottság Elnökének meghívása alapján, tanácskozási joggal részt vesz valamennyi bizottság. Ezen bizottsági ülésen szavazati joggal kizárólag a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjai rendelkeznek. Egyebekben a Bizottságok külön ülésükön tárgyalják meg a költségvetést, illetve zárszámadás rendelet-tervezetet.

72. §

A bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság véleményének meghallgatásával a közgyűlés dönt.

IX. Fejezet Polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző

Polgármester

73. §

(1) A polgármester megbízatását főállású közszolgálati jogviszonyban látja el.

(2) A polgármester részére jutalmat a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatára a Közgyűlés állapíthatja meg.

74. §

(1) A polgármester akadályoztatása, vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a polgármester helyettesítésére a polgármester által az Mötv. 74.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízott általános helyettes alpolgármester jogosult, egyebekben az alpolgármesterek, a polgármester által számukra meghatározott feladatkörükben és sorrendben jogosultak azzal, hogy a nem a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester, a polgármestert a képviselőtestület elnökeként nem helyettesítheti.

(2) Az alpolgármesterek feladataira vonatkozó, a törvényben nem szabályozott hatás- és feladatköröket a polgármester határozza meg.

(3) A polgármesteri tisztség megüresedésekor vagy a polgármester távollétében, tartós akadályoztatása esetén, az arra felhatalmazott alpolgármester ellátja a polgármester valamennyi feladatát, gyakorolja hatásköreit.

(4) Polgármester ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait.

75. §

(1) A polgármester feladatai különösen a közgyűlés működésével kapcsolatosan:

a) képviseli a közgyűlést,

b) előterjeszti a közgyűlés munkatervét, illetve a törvény által hatáskörébe utalt anyagokat,

c) összehívja és vezeti a közgyűlés üléseit,

d) ellátja a 18. §-ban meghatározott feladatokat,

e) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról

f) gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri megválaszolásukat,

g) elősegíti a képviselők munkáját,

h) aláírja a közgyűlés rendeleteit, valamint az ülésekről készített jegyzőkönyvet,

i) ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását,

j) [13]helyi népszavazásról, amennyiben annak jogszabályban, valamint a közgyűlés rendeletében meghatározott feltételei fennállnak, a legközelebbi ülésen tájékoztatja a közgyűlést.

k) indítványozhatja a Közgyűlésnek a bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett.

(2) A közgyűlés bizottságainak működésével kapcsolatban:

a) Intézkedik a bizottság jelzése alapján, ha a polgármesteri hivatal tevékenységében, a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdekek sérelmét vagy szükséges intézkedés elmulasztását észleli.

b) A közgyűlések között szükség esetén szakmai tanácskozásra hívja össze a bizottságok elnökeit.

(3) A polgármesteri hivatal irányításával kapcsolatban:

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a polgármesteri hivatal dolgozói részére munkaértekezletet tart, minősíti a munkát, ismerteti az adott időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, a hozott döntéseket, az időszerű feladatokat.

b) rendszeresen ügyfélfogadást tart.

c) igénye szerint betölti - a 2011. évi CXCIX. törvényben és a Szabályzatban meghatározott módon - a tanácsadói munkaköröket, és az erre alkalmazott dolgozókat a Közös Hivatalban foglalkoztatja.

d) egyetértési jogot gyakorol a Közös Hivatal köztisztviselői kinevezése, vezetői megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazása tekintetében,

e) figyelemmel kíséri a város közoktatási koncepciójában foglaltak realizálását,

f) az alpolgármesterek útján ellátja az egyes szervezeti egységek általános irányítását,

g) szükség szerint értekezletet tart az érintett szervezeti egységvezetők részvételével,

h) beszámoltatja a jegyzőt,

i) felügyeli az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok teljesítését, a reprezentációs keret felhasználását,

j) tulajdonosi képviseletet lát el felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdoni résszel rendelkező társaságoknál,

k) rendszeres kapcsolatot tart az Önkormányzat számlavezető bankjával, közreműködik a szabad pénzeszközök lehető legnagyobb hozamra történő elhelyezésében,

l) koordinálja az Önkormányzat lakáspolitikai koncepciójának kidolgozását, felügyeli annak végrehajtását.

(4) A polgármesterre ruházott hatásköröket az 1. sz. melléket tartalmazza.

Alpolgármester

76. §

(1) A Közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, egyes önkormányzati feladatok ellátására a Közgyűlés tagjai közül 3 fő főállású alpolgármestert választhat. A 3. alpolgármester személye a Polgármester javaslatára, nem csak a Közgyűlésen kívüli, hanem a Közgyűlés tagjai közül is választható, aki lehet főállású vagy társadalmi megbízatású.

(2) A 253/2014. (10.23.) Kgy. sz. határozatával tudomásul vette, hogy a polgármester az Mötv. 74.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nevesítette az általános helyettesként megbízott alpolgármestert.

(3) Az alpolgármesterek feladatai - külön kiadott polgármesteri rendelkezések alapján - a következők:

 1. ellátják - külön polgármesteri rendelkezés szerint - a polgármester által rájuk bízott feladatokat,
 2. koordinálják a feladatkörükbe tartozó bizottságok munkáját, végzik a Közgyűléstől, és a polgármestertől kapott feladatokat,
 3. kapcsolatot tartanak más önkormányzati, valamint állami és társadalmi szervekkel,
 4. felelősek a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő saját feladataikkal összefüggő előterjesztések határidőben történő elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtását figyelemmel kísérik, mulasztás észlelése esetén kezdeményezik a jegyző intézkedését,
 5. meghatalmazás alapján, annak keretei között képviselik a Közgyűlést,
 6. havonta ügyfélfogadást tartanak,
 7. távollétében és akadályoztatása esetén helyettesítik a polgármestert,
 8. részt vesznek a Megyei Jogú Városok Szövetségének kulturális, közművelődési tevékenységében,
 9. rendszeres kapcsolatot tartanak a Nemzetiségi Önkormányzatok munkáját közvetlenül figyelemmel kísérő képviselővel,
 10. az ágazati önkormányzati intézmények vezetőivel szükség szerint megbeszélést tartanak,
 11. feladatkörükben gyakorolják - a polgármester eltérő rendelkezése hiányában - a kiadmányozás jogát,
 12. felügyelik a hivatalnál folyó közfoglalkoztatást,
 13. képviselik az önkormányzatot a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanácsban,
 14. rendszeres kapcsolatot tartanak a Munkaügyi Központ Kirendeltségével,
 15. szükség szerint részt vesznek a Megyei Területfejlesztési Tanács működésében,
 16. felügyelik a Népjóléti Csoport tevékenységét, az önkormányzat egészségüggyel, illetve családpolitikával kapcsolatos feladatait, e körben a polgármester akadályoztatása esetén kiadmányozzák a szükséges határozatokat, egyéb kiadmányokat,
 17. [14]
 18. kapcsolatot tartanak a Megyei Jogú Városok Szövetségével, végzik az ezzel összefüggő koordinációt,
 19. szükség szerint értekezletet tartanak az érintett szervezeti egység vezetők részvételével,
 20. önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel szükség szerint konzultálnak,
 21. képviselik az önkormányzatot - szükség szerint eseti felhatalmazással - hatóságok előtti eljárásban,
 22. az önkormányzati közüzemi szolgáltató cégek ügyvezetőivel rendszeresen egyeztetnek, koordinálják a városi közüzemi feladatok végrehajtását,
 23. szükség szerint részt vesznek a Településfejlesztési Tanács működésében,
 24.  feladatkörükbe tartozó ügyekben - a polgármester eltérő rendelkezése hiányában - gyakorolják a kiadmányozást,
 25. gyakorolják a felügyeletet az önkormányzat sport- és ifjúságpolitikai feladataival kapcsolatban, e körben a polgármester akadályoztatása esetén kiadmányozzák a feladathoz tartozó ügyiratokat,
 26. szervezik az önkormányzat lakossági kapcsolatait, e körben kiadmányozzák a feladathoz tartozó ügyiratokat.

(4) A nem a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester nem tagja a képviselőtestületnek, de a képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

(5) Az alpolgármester megbízása az Mötv. szabályai szerint visszavonható.

Jegyző

77. §

A Polgármester által kinevezett jegyző ellátja a jogszabályban előírt feladatait, feladatai különösen:

(1) az önkormányzati testület működésével összefüggésben:

a) törvényességi szempontból véleményezi a közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, amennyiben azt észleli, hogy azok nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak köteles jelezni.

b) biztosítja a testületek működésével összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok ellátását,

c) gondoskodik az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítéséről,

d) aláírja az önkormányzat rendeleteit, gondoskodik azok kihirdetéséről és a közgyűlés általános érvényű határozatainak közzétételéről.

(2) Köteles részt venni a Közgyűlés rendes bizottságainak ülésén.

(3) A jegyző és az aljegyző akadályoztatása esetén a Jogi Iroda vezetője látja el a jegyzői feladatokat teljes jogkörben.

(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége esetén - a polgármester eltérő döntése hiányában -  legfeljebb 6 hónap időtartamra a Jogi Iroda vezetője látja el a jegyzői feladatokat teljes jogkörben.

Aljegyző

78. §

(1)[15] A Polgármesteri Hivatalban a jegyző mellett egy fő aljegyző segíti a jegyzőt munkájában, a jegyző által meghatározott munkamegosztásnak megfelelően.

(2) A jegyző és az aljegyző akadályoztatása esetén, a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban adott eseti meghatalmazásnak megfelelően az ezzel megbízott köztisztviselő látja el.

(3) Köteles részt venni a Közgyűlés rendes bizottságainak ülésén.

79. §[16][17]

Városstratégiai Főtanácsadó79/A. §

Paktum Iroda

(1) A Paktum Iroda ellátja a TOP-6.8.2-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú, Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása című projekt keretében létrejött Paktum szervezethez kapcsolódó feladatokat, így például a Paktumhoz kapcsolódó Irányító Csoport munkájának adminisztratív támogatását, a Paktum külső kapcsolatrendszerének gondozását.

(2) A Paktum Iroda tevékenységét a polgármester általános helyetteseként megbízott alpolgármester felügyeli.

80. §[18]

Tanügyi Főtanácsadó

 

81. §

Országgyűlési képviselő

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja Csongrád megye 04. számú egyéni választókerületében megválasztott országgyűlési képviselő részére a munkájához szükséges feltételeket, eszközöket. Ennek keretében a Polgármesteri Hivatalon belül országgyűlési képviselői irodát biztosít, azt a munkavégzéshez szükséges tárgyakkal felszereli, biztosítja a munkavégzéshez szükséges mértékben telefon és gépkocsi használatát, továbbá az iroda működéséhez az adminisztrációt és a titkársági feladatok ellátását.

X. Fejezet - Polgármesteri Hivatal

82. §

(1) A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(2) A közös önkormányzati  hivatal költségvetési szervként működik. Székhelye: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Telephelyeit az alapító okirat tartalmazza.

(3)[19] A közös önkormányzati hivatal az önkormányzat szerveként feladatait a következő munkamegosztás szerinti tagozódásban látja el:

a) Belső Ellenőrzés

b) Jogi Iroda

c) Kabinet Iroda

d) Közgazdasági Iroda

e) Lakosságszolgálati Iroda

f) Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda

(4)[20] A Közös Önkormányzati Hivatal vezető tisztségviselői, illetve tisztviselői a hierarchia szerinti rangsorban:

a) polgármester

b) alpolgármester

c) jegyző

d) aljegyző

e) [21]

f) belső ellenőrzési vezető

g) irodavezető

h) csoportvezető

i) referens

(5) A közös önkormányzati hivatal ellátja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait és az önállóan működő intézmények gazdálkodási feladataival kapcsolatos tevékenységet.

(6) a) A Közös Önkormányzati Hivatal lakosságot érintő hirdetményeit a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

b) Általános kihirdetési forma: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában minimum 24 óra, maximum 15 nap.

c) A kifüggesztés tényéről értesítés küldhető választás szerint a Városi Televízió, helyi rádió, valamennyi háztartásba eljutó helyi ingyenes hirdetőújság részére, megjeleníthető a város honlapján, vagy külön plakáton, szórólapon.

(7)[22] A Kttv. alapján a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára adományozható címek:

a) szakmai tanácsadói címek száma: legfeljebb a Kttv-ben meghatározott számban adhatók

b) szakmai főtanácsadói címek száma: legfeljebb a Kttv-ben meghatározott számban adhatók

c) Integrált Területi Program (ITP) Döntés-előkészítő Szakmai Tanácsadó vagy Szakmai Főtanácsadó cím

(8) A Hivatal hatósági feladatait ellátó munkatársai köztisztviselői jogviszonyban, minden egyéb feladatot ellátók pedig köztisztviselői vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztathatóak.

(9) A Közös Önkormányzati Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető álláshelyekről külön rendelet rendelkezik.

(10) A Közös Önkormányzati Hivatalt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Mártély Község Önkormányzata közösen tartja fenn és határoz a szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.

XI. Fejezet - Az önkormányzat gazdálkodása

83. §

(1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről, vagy befektetéséről saját hatáskörben döntsön.

(2) Az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályait külön rendeletek tartalmazzák.

(3) A közgyűlés az Önkormányzat közigazgatási területén és az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények, illetve Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében – a Közgyűlés eltérő rendelekzése erejéig -  könyvvizsgáló megbízását rendeli el.

(4)[23] Az Önkormányzat, illetve a polgármester megbízásából képviseletet ellátó személy évente beszámol azon társulások keretében végzett tevékenységről, amelyben az Önkormányzat tagsággal rendelkezik.

Felügyelő Bizottság

84. §

(1) A közgyűlés, a kizárólag önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésének az ellenőrzésére határozott időre szóló megbízással, Felügyelő Bizottságot hoz létre, illetve egyéb esetekben határozott időre szóló megbízással, Felügyelő Bizottsági tagot delegál.

(2) A Felügyelő Bizottságba választott illetve delegált személy köteles a törvények betartása mellett, az önkormányzat érdekeinek megfelelően eljárni, munkájáról évente beszámolni a közgyűlésnek.

(3)[24] A közgyűlés az általa választott illetve delegált személyt a FEB tagságból minősített többségű határozattal, indokolás nélkül visszahívhatja megbízatásának lejárata előtt.

(4) A Felügyelő Bizottság tagjainak a jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan egyebekben a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglaltak az irányadóak.

XII. Fejezet - Nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok

85. §

(1) A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban működő – roma és  német - helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének - önállóságuk megsértése nélküli - segítése, a velük való együttműködés a települési önkormányzat nemzetiségek jogainak védelmére vonatkozó törvénynek megfelelő kötelező közfeladatának része.

(2) A nemzetiégi önkormányzat adminisztratív feladatairól a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

XIII. Fejezet - Részönkormányzat

86. §

(1)[25] A közgyűlés Hódmezővásárhely-Szikáncs városrészben településrészi önkormányzatot hoz létre. A részönkormányzat taglétszáma 4 fő, melyből 1 fő az elnök, aki csak települési képviselő lehet. A tagok, települési képviselők, illetve a településrészen állandó lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező, köztiszteletben álló választópolgárok közül választhatók.

(2) A településrészi önkormányzat hivatalos megnevezése: „Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzata".

(3) A részönkormányzat nem önálló jogi személy, megbízatása az elnök és a tagok megválasztásától a települési képviselők és polgármesterek általános választásának napjáig tart.

A részönkormányzat tagjai, választása

87. §

(1) A Közgyűlés megválasztja a polgármester előterjesztése alapján a települési képviselők közül a részönkormányzat vezetőjét, illetőleg a részönkormányzati testület tagjait.

(2)[26] A részönkormányzat tagjainak száma 4 fő, beleértve a részönkormányzat vezetőjét is. Az előterjesztés ennél több személyre is történhet, akik közül a Közgyűlés választja meg a tagokat. A jelölteket előzetesen nyilatkoztatni kell, hogy vállalják-e a jelölést.

(3) Az ajánlott jelöltekről listát kell készíteni, amely tartalmazza a jelölt nevét, lakcímét, születési idejét.

(4) A polgármester a Közgyűlés elé terjeszti a részönkormányzat vezetőjére tett javaslatát és azon listát, amely tartalmazza ajánlását a részönkormányzati tagokra, akik közül a Közgyűlés választja meg azt a (2) bekezdés szerinti döntésnek megfelelő számú tagot, akik a részönkormányzat testületi tagjai lesznek.

(5)[27] Az elnök és a tagok megválasztása külön testületi ülésen is történhet. Abban az esetben, ha a részönkormányzat valamely tagjának megbízatása megszűnik, a Közgyűlés dönt új tag megbízásáról.

(6) A részönkormányzati testület tagjainak névsorát jelen rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza.

88. §

(1) A részönkormányzat belső működésének részletes szabályait ügyrendjében maga határozza meg, legkésőbb megbízatásának kezdetét követő 30 napon belül. Ügyrendjének megalkotásakor általános irányelvként a Közgyűlés bizottságaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A részönkormányzat üléseit az általa megállapított munkatervnek megfelelően, illetve szükség szerint tartja. A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a Közgyűlés munkatervét.

A részönkormányzat hatásköre, feladatai

89. §

(1) A településrészi önkormányzat feladatai különösen:

a) a településrészen lévő önkormányzati és állami szervekkel rendszeres kapcsolat tartása és folyamatos együttműködés;

b) a közcélú önkéntes munka szervezése és összehangolása a településrészen;

c) a településrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek előzetes véleményezése, megvalósításuk figyelemmel kísérése;

d) véleményezi a településrész területén lévő

- a településrész lakóit érintő szociális, vagyonkezelési, privatizációs, kulturális, oktatási és sport ügyeket az illetékes bizottság döntése előtt;

- a településrészen lévő közterületek elnevezését, műemlékek állításának tervét;

- a hivatali kirendeltség ügyfélfogadási rendjének megállapítását;

e) véleményezi továbbá a Közgyűlés elé kerülő - a településrészre hatással bíró - alábbi tárgyú előterjesztéseket:

- épített és természeti környezet védelme

- vízrendezés, vízelvezetés és csatornázás

- helyi tömegközlekedés, közutak, közterek karbantartása

- tűzvédelem, közrend, közbiztonság, közműfejlesztés

- energiaszolgáltatás, közvilágítás

- közösségi tér biztosítása, nemzetiségi jogok érvényesítése

(2) A településrészi önkormányzat vezetőjének feladatai:

a) összeállítja a napirendet, összehívja és vezeti a részönkormányzat üléseit;

b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének elkészíttetéséről és a jegyzőhöz történő felterjesztéséről;

c) javaslatot tesz a településrészen végzendő munkákra, illetőleg az Önkormányzat következő évi költségvetési koncepciójának a Szikáncsi Részönkormányzatra vonatkozó részére legkésőbb minden év október 31. napjáig, illetőleg az Önkormányzat költségvetésében a Szikáncsi Részönkormányzat részére megállapított keretre vonatkozóan, legkésőbb a Közös Önkormányzati Hivatal érintett szervezeti egységének felhívásában kitűzött időpontig;

d) képviseli a részönkormányzatot;

e) a részönkormányzat általa kifogásolt döntését a közgyűlés elé terjesztheti.

90. §

(1) A részönkormányzat részére feladatainak ellátásához a Közgyűlés az éves költségvetési rendeletben anyagi eszközöket biztosíthat. Az anyagi eszközök biztosításának lehetőségét, illetőleg a biztosított eszközök nagyságát a Közgyűlés minden évben felülvizsgálja.

(2) A részönkormányzat elnöke a biztosított anyagi eszközök felhasználásáról minden évben köteles beszámolni.

(3) A részönkormányzat munkájának személyi és adminisztratív teendőit a Polgármesteri Hivatal, illetőleg helyi kirendeltsége látja el. Gondoskodik a településrészi önkormányzat üléseinek összehívásáról, időpontjának és tárgyának közzétételéről, az ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről.

XIV. fejezet

BELSŐ ELLENŐRZÉS

91. §

(1) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja.

(2) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja az önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(3) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. Az önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

(4)[28] Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatát a közös önkormányzati hivatalon belüli és közvetlenül a jegyzőhöz rendelt szervezeti egységével, a Belső Ellenőrzéssel látja el, amely szervezeti egységet a Belső Ellenőrzési Vezető, irodavezetői besorolás alapján vezet.

(5)[29] A Belső Ellenőrzés a feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata és a belső ellenőrzési szabályzat előírásainak megfelelően köteles ellátni.

(6) Az önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Közgyűlés az előző év november 15-ig hagyja jóvá.

(7)[30] A Belső Ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a Közgyűlés soron következő ülésére terjeszt elő.

(8)[31] A Belső Ellenőrzés:

a) ellenőrzést végez a képviselőtestület hivatalánál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,

b) ellenőrzést végezhet az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

(9) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg - a Közgyűlés elé terjeszti.

(10)[32] A Belső Ellenőrzés ellátja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő és az azt igénybe vevő önkormányzatokban és intézményeikben a belső ellenőrzési feladatokat.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat törvényi felhatalmazás alapján kiadott külön jogszabály tartalmazza.

XV. Fejezet - Záró rendelkezések

92. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg a többször módosított 3/2011.(02.08.) Kgy. rendelet hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a  Közgyűlés egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 30/1995. (09.07.) Kgy. rendelet.

(3)[33] A szabályzat mellékletei és függelékei:

1. számú melléklet:

A Közgyűlés átruházott hatáskörei

2. számú melléklet:

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

3. számú melléklet:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök

4. számú melléklet:

Bizottsági működéssel kapcsolatos feladatok

1. számú függelék:

A Közgyűlés választott tagjainak névsora

2. számú függelék:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak tagjai

3. számú függelék:

Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat tagjainak névsora

4. számú függelék:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (ügyrend)

5. számú függelék:

A közgyűlés elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi elemei

6. számú függelék:

A tanácsnokok feladat- és hatáskörei

7. számú függelék:

Civil szervezetek

8. számú függelék:

A Tanácsadó Testületek létszáma és névsora

9. számú függelék:

Roma Tanács

10. számú függelék:

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

[1]

A rendelet szövegét a 18/2016. (VI. 06.) önkormányzati rendelet, a 25/2016. (VI. 06.) önkormányzati rendelet, a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet, a 47/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, a 15/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosította, a 34/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet.

[2]

A rendelet szövegét a 15/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosította.

[3]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[4]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[5]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[6]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[7]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[8]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[9]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[10]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[11]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[12]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[13]

A rendelet szövegét a 40/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 15-től

[14]

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2018. március 30-tól

[15]

A rendelet szövegét a 15/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosította.

[16]

A rendelet szövegét a 40/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 15-től

[17]

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (III.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2018. március 30-tól

[18]

Hatályon kívül helyezte a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

[19]

Módosította a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

[20]

Módosította a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

[21]

Hatályon kívül helyezte a 10/2018. (III.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2018. március 30-tól

[22]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[23]

A rendelet szövegét a 29/2015 (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

[24]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

[25]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[26]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[27]

Módosította a 20/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

[28]

Módosította a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

[29]

Módosította a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

[30]

Módosította a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

[31]

Módosította a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

[32]

Módosította a 38/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

[33]

A rendelet szövegét 15/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosította.