Mikepércs község képviselő testületének 17/2019 (XI.29..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.14) KT rendeletének módosítása

Hatályos: 2019. 11. 29


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2019. (III.14.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


A 5/2019. (III.14.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


                                         1.766.652 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                         1.890.550 ezer Ft költségvetési kiadássa

                                              - 123.898 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

                       123.898 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.



2. §


A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.766.652 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

711.168 ezer Ft működési bevétel

                   1.055.484 ezer Ft felhalmozási bevétel



A rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.890.550 ezer Ft kiadási főösszegből

                                    791.446 ezer Ft a működési kiadás

   1.099.104 Ft a felhalmozási kiadás.



3. §.



(1)  A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 120.938 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből, ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe utalja.”

Záró rendelkezések



4. §.


Ez a rendelet a 2019. november 29-én lép hatályba.




Tímár Zoltán sk.                                        dr. Vántus Tamás sk.

                      polgármester                                                      jegyző



A rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2019. november 29.


dr. Vántus Tamás

            jegyző