Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2016. 02. 06

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6. § a), c) és e) pontjában és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az adó alapja

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

2. §

Az adó mértéke

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként a 2016. évre 100 Ft, 2017. január 1. napjától 200 Ft.

3. §

Eljárási rendelkezések

(1) Az adó beszedésére kötelezett köteles az adó alapjának, összegének, illetve az adómentesség megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni. Az adómentes tartózkodás jogcíméről az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

(2) A nyilvántartás és a nyilatkozat tartalmát e rendelet melléklete tartalmazza.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Hatályát veszti Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 37/2001. (12. 18.) Kgy. sz. rendelete.