5/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14 - 2019. 11. 28

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.03.14.

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés felépítése

1. § Mikepércs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban:

Mikepércs Községi Önkormányzat
Mikepércs Polgármesteri Hivatal
Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár
Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha
Csodavár Óvoda
Mikepércsi Bölcsőde
Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) összesen

2. A költségvetés főösszege, hiánya

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

1.749.117 ezer Ft költségvetési bevétellel
1.799.139 ezer Ft költségvetési kiadással
- 50.022 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal
50.022 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.
(2) Mikepércs Község Önkormányzata 50.022 ezer Ft költségvetési hiányából 40.184 ezer Ft a működési költségvetés és 9.838 ezer Ft a felhalmozási költségvetés hiánya.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására belső forrást von be, ezért az előző évek várható maradványának terhére működési célra 40.184 ezer Ft, felhalmozási célra 9.838 ezer Ft összegű maradvány igénybevételét irányozza elő.
3. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

3. § (1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.749.117 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek összegéből

694.706 ezer Ft működési bevétel

1.054.411 ezer Ft felhalmozási bevétel

(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.799.139 ezer Ft kiadási főösszegből
734.890 ezer Ft a működési kiadás

1.064.249 ezer Ft a felhalmozási kiadás,

(3) A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet tervezet 2. számú melléklete foglalja magába.
(4) Mikepércs Község Képviselő-testülete az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet tervezet 4. számú mellékletének megfelelően határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszám előirányzatát költségvetési szervenként a rendelet tervezet 6. számú melléklete alapján határozza meg.

5. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

6. § (1) A képviselő-testület a Mikepércs Községi Önkormányzat szervezetének a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/a számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/a számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/b számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/b számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervének a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/c számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/c számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha költségvetési szervének a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/d számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/d számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület Csodavár Óvoda költségvetési szervének a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület Mikepércsi Bölcsőde költségvetési szervének a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai a gazdálkodás rendje

1. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad saját forrás mértékéig a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

(4) A Képviselő-testület a 7. § (3) szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(5) A Képviselő-testület a polgármester eseti forrásfelhasználásának értékhatárát 8.000 ezer Ft összegben állapítja meg. A polgármester a forrásfelhasználásról legkésőbb a zárszámadás rendelet keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A polgármester az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében jogosult eljárni.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatásköréhez tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(8) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(9) Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(10) A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek részére teljesített támogatásokra elszámolási kötelezettséget ír elő. A juttatott összeget csak az előre meghatározott célra szabad felhasználni, az attól való eltérés a támogatás visszafizetését vonja maga után.

(11) A finanszírozási bevételekhez kapcsolódóan a hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatáskör, az egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók.

(12) A finanszírozási kiadások polgármesteri hatáskörben módosíthatóak.

(13) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(14) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a caffetéria juttatást, amelynek éves összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 74.507 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe utalja.

(16) A 2019. évi gazdálkodás során, ha év közben olyan pénzeszköz keletkezik, aminek felhasználására később esedékes az összeg pénzintézeti lekötéssel hasznosítható.

(17) A (16) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(18) A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani
(19) Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyon az ott meghatározott rendelkezések alapján idegeníthető el.
(20) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint a saját bevételek alakulását, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeket a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
(21) A jegyző köteles gondoskodni a saját és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.