Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete

A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról.

Hatályos: 2021. 01. 29

Hódmezővásárhely versenyképességének növelése, az életminőség javítása, közútjain a levegőszennyezés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, a városi közlekedés okozta életminőség romlás megakadályozása, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történő várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos szabályozása érdekében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében, valamint a 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A Rendelet területi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási belterületén található közterületekre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon belföldi és külföldi természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, akik/amelyek a város területén kijelölt várakozási övezetekben (zónákban) lévő várakozóhelyen - a következő bekezdésben megjelölt mód kivételével - gépjárművel, három- vagy többkerekű járművel szabályosan várakoznak.

(3)[1] Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a világoszöld alapszínű rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsival, illetőleg kerékpárral, elektromos kerékpárral történő várakozásra.

Várakozási övezetek

2. §

(1)[2] A várakozási övezetek az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17.§ (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt és e rendelet 1., 3. számú mellékleteivel megállapított olyan körülhatárolt terület, amely a 3. §-ban meghatározott időpontok között a várakozási övezetet jelző táblán feltüntetett módon és rendben használható várakozásra.

3. §

(1)[3] A Várakozási övezetek (zónák) területén az I. városi övezetben munkanapokon 8-18 óra között a 4. §-ban meghatározott kivételekkel – csak

a) a jelen Rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében,

b) lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlettel,

c) övezeti éves bérlettel,

d) egészségügyi éves várakozási bérlettel,

e) teljes övezeti havi várakozási bérlettel,

f) lakossági céges autó éves bérlettel,

g) vendégjeggyel

h) napijeggyel

i) teremgarázs bérlettel

szabad várakozni.

(2) A várakozási övezetek területén, közterületi várakozóhelyen autóbusszal – a 4. §-ban meghatározott kivéte­lekkel – csak autóbuszok számára kijelölt helyen szabad várakozni.

(3) Tehergépjárművel rakodás céljából, kizárólag az erre kijelölt területen és a rakodás idejéig szabad várakozni.

(4) [4]

(5)[5]​ A III. számú strand övezetben (zónában) minden nap 6-21 óra között az (1) bekezdésben foglaltak szerint szabad várakozni. A 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bérlet a III. számú strand övezetben is érvényes.

4. §

A várakozási övezetek (zónák) területén díjfizetés és időtartam korlátozás nélkül várakozhat

a) mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, ha a mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;

b)[6] a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjármű, továbbá a rendőrség, a katasztrófavédelem vagy a mentőszolgálat által használt megkülönböztető fény- és hangjelzéssel nem rendelkező gépjármű;

c) rendkívüli közműhiba elhárítása céljából, a hiba elhárításának időtartamáig a hiba kijavításához kiérkező szervizautó;

d) illetve a KRESZ által biztosított esetekben.

5. §

(1)[7] A várakozási övezet (zóna) területén a várakozási díjat

a) a várakozási övezetekben kihelyezett parkolójegy kiadó automatánál érmékkel készpénzben, vagy

b) chipkártyával

c) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén az üzemeltető által kiadott tájékoztató szerinti használattal,

külön felhívás nélkül kell megfizetni.

(2)[8] A rendelet 5. § (1) bekezdés a) és c) pontok esetében minimálisan fizetendő várakozási díj az I., III. számú övezetekben (zónákban) az adott területen érvényes díj alapján számított 15 percnek megfelelő összeg.

(3) Várakozási díjfizetés esetén az időtartam korlátozás alá eső várakozási övezetekben, legfeljebb az időtartam korlátozásnak megfelelő ideig lehet várakozni, a meghatározott időtartam lejártával a várakozóhelyet el kell hagyni.

(4) A parkolójegyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.

(5) A parkolóautomata használati utasítását az automatán fel kell tüntetni.

(6) A díjfizetés elmulasztásáért a gépkocsi üzembentartója és a tulajdonosa egyetemlegesen felelnek a jármű használatának tartós vagy időszakos átengedésétől függetlenül.

(7) Üzemeltető utólag bemutatott jegyet és mozgáskorlátozott igazolványt nem fogad el.

(8)[9][10] Az I., III. számú övezetekben megváltott parkolójegy – annak érvényességi ideje alatt – az I., III. zónák teljes területén felhasználható.

A bérletekre vonatkozó egyes szabályokról

6. §

Lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlet

(1) Lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlet kérelemre azon lakos részére adható, akinek ideiglenes, ennek hiányában állandó lakóhelye a várakozási övezet területével közvetlenül érintkező területen van, illetve azzal közvetlen módon határos. A bérlet kizárólag a lakos üzemeltetésében lévő gépjárművekre adható. A bérletet gépjárművenként lehet igényelni.

(2) A lakos üzemeltetésében lévő gépjárműre vonatkozó bérlet kiadásának feltétele a 17.§-ban megállapított egyszeri éves díj megfizetése, valamint az, hogy pótdíjfizetési kötelezettség nem állhat fenn. A díj arányosan, a teljes naptári év és a bérlet kiadásának időpontja közötti időszak alapján kerül megállapításra az üzemeltető által megjelölt díjképzési szabályok szerint.

(3)[11] A lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlet területi hatálya a kérelmező ideiglenes tartózkodási hely, ennek hiányában állandó lakóhely szerinti utcára és a kérelmező által választott szomszédos várakozási övezetre terjed ki azzal, hogy a megjelölt gépjármű a bérletben foglalt várakozási övezetekben külön időkorlátozás és további külön díjfizetés nélkül megállhat. A bérlettel mélygarázs nem vehető igénybe. A lakos lakcímváltozása esetén kérelmezheti a bérlet területi hatályának módosítását a bérlet érvényességi idejére. Az üzemeltető vagy a tulajdonos személyében történő változás esetén a bérlet érvényét veszti. A kiadott bérlet a váltás évére érvényes. A következő évre vonatkozó bérlet az üzemeltető hirdetményében foglaltak szerint vásárolható.

7. §[12]

Lakossági éves és negyedéves, teljes övezeti várakozási bérlet

8. §[13]

Teljes övezeti éves várakozási bérlet

9. §

 Egészségügyi éves várakozási bérlet

(1)[14] Egészségügyi éves várakozási bérlet kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, gyermekfogorvos igényelhet. Egészségügyi éves várakozási bérlet kizárólag az igénylő üzemeltetésében lévőgépjárművekre adható. A bérletet gépjárművenként lehet igényelni.

(2) Egészségügyi éves várakozási bérlet kiadásának feltétele a 17. §-ban megállapított egyszeri éves díj megfizetése, valamint az, hogy pótdíjfizetési kötelezettség nem állhat fenn. A díj arányosan, a teljes naptári év és a bérlet kiadásának időpontja közötti időszak alapján kerül megállapításra az üzemeltető által megjelölt díjképzési szabályok szerint.

(3) Az egészségügyi éves várakozási bérlet területi hatálya az igénylő rendelője szerinti utcára (várakozási övezetre) és a választott szomszédos várakozási övezetre terjed ki azzal, hogy a megjelölt gépjármű a bérletben foglalt várakozási övezetekben külön időkorlátozás és további külön díjfizetés nélkül megállhat. A munkahelyi cím változása esetén kérelmezheti a bérlet területi hatályának módosítását az bérlet érvényességi idejére. Az üzemeltető személyében történő változás, illetve a jelen Rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek hiánya esetén a bérlet érvényét veszti. A kiadott egészségügyi éves várakozási bérlet a kérelem benyújtásának évére érvényes. A következő évre vonatkozó bérlet az üzemeltető hirdetményében foglaltak szerint kérelmezhető.

(4) Amennyiben a munkahelyi cím a bérlet érvényességi ideje alatt megváltozik és a bérlet módosítását a jogosult nem kezdeményezi, a kiadott bérlet visszavonható, a bérlet kiadásáért fizetett egyszeri díj számára nem kerül visszafizetésre.

10. §

Lakossági céges autó éves bérlet

(1) Lakossági céges autó éves bérlet kérelemre azon lakos részére adható, akinek ideiglenes, ennek hiányában állandó lakóhelye a várakozási övezet területével közvetlenül érintkező területen van, illetve azzal közvetlen módon határos. A bérlet kizárólag azon lakos részére adható, aki a munkáltatója üzemeltetésében vagy tulajdonában lévő gépjárművet használ. A bérletet gépjárművenként lehet igényelni.

(2) A munkáltató üzemeltetésében vagy tulajdonában, de a lakos használatában lévő gépjárműre vonatkozó bérlet kiadásának feltétele a 17. §-ban megállapított egyszeri éves díj megfizetése, az, hogy pótdíjfizetési kötelezettség nem állhat fenn, valamint a munkáltatónak a gépjárművel kapcsolatos azon igazolása, hogy a gépjárművet használatra a lakosnak engedte át. A díj arányosan, a teljes naptári év és a bérlet kiadásának időpontja közötti időszak alapján kerül megállapításra az üzemeltető által megjelölt díjképzési szabályok szerint.

(3) Lakossági céges autó éves bérlet területi hatálya a kérelmező ideiglenes tartózkodási hely, ennek hiányában állandó lakóhely szerinti utcára (várakozási övezetre) és a kérelmező által választott szomszédos utcára terjed ki azzal, hogy a megjelölt gépjármű a bérletben foglalt utcákban külön időkorlátozás és további külön díjfizetés nélkül megállhat. A lakos lakcímváltozása esetén kérelmezheti a bérlet területi hatályának módosítását a bérlet érvényességi idejére.

(4) Amennyiben a kérelmező lakcíme a bérlet érvényességi ideje alatt megváltozik és a bérlet módosítását nem kezdeményezi, a kiadott bérlet visszavonható, a bérlet kiadásáért fizetett egyszeri díj számára nem kerül visszafizetésre.

11. §

Teljes övezeti havi várakozási bérlet

(1) Teljes övezeti havi várakozási bérlet kérelemre bármely természetes személy vagy közület részére adható. A bérlet kizárólag a természetes személy vagy közület tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművekre adható azzal, hogy a bérlet gépjárműveként igényelhető.

(2) A természetes személy vagy közület tulajdonában, üzemletetésében lévő gépjárműre vonatkozó teljes övezeti havi várakozási bérlet kiadásának feltétele a 17. §-ban megállapított egyszeri díj megfizetése, valamint az, hogy pótdíjfizetési kötelezettség nem állhat fenn. A díj az üzemeltető által kialakított és meghirdetett díjképzési szabályok szerint kerül megállapításra.

(3) A havi bérletek a vásárlás napjától számított 30 napig felhasználhatók.

(4)[15] Teljes övezeti havi várakozási bérlet területi hatálya valamennyi várakozási övezetre kiterjed azzal, hogy a megjelölt gépjármű bármely várakozási övezetben (mélygarázsban is) külön időkorlátozás és további külön díjfizetés nélkül megállhat. A bérlet tulajdonosa a gépjármű vonatkozásában bekövetkező tulajdon vagy üzemeltetési változás esetén kérelmezheti a bérlet módosítását a bérlet érvényességi idejére. A kiadott teljes övezeti havi várakozási bérlet a bérlet kiváltásától számított 30 napig érvényes.

(5)[16]

11/A. §[17]

Övezeti éves bérlet

(1) Övezeti éves bérlet kérelemre bármely természetes személy vagy közület részére adható. A bérlet kizárólag a természetes személy vagy közület tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművekre adható azzal, hogy a bérlet gépjárműveként igényelhető.

(2) A természetes személy vagy közület tulajdonában, üzemletetésében lévő gépjárműre vonatkozó övezeti éves bérlet kiadásának feltétele a 17. §-ban megállapított egyszeri díj megfizetése, valamint az, hogy pótdíjfizetési kötelezettség nem állhat fenn. A díj az üzemeltető által kialakított és meghirdetett díjképzési szabályok szerint kerül megállapításra.

(3) Övezeti éves bérlet esetén a díj arányosan, a teljes naptári év és a bérlet kiadásának időpontja közötti időszak alapján kerül megállapításra az üzemeltető által megjelölt díjképzési szabályok szerint. Az éves bérlet vásárlására/kiadására minden év szeptember 30-ig kerülhet sor.

(4) Övezeti éves bérlet területi hatálya kizárólag a bérletben megjelölt várakozási övezetre terjed ki. A bérlet tulajdonosa a gépjármű vonatkozásában bekövetkező tulajdon vagy üzemeltetési változás esetén kérelmezheti a bérlet módosítását a bérlet érvényességi idejére. A kiadott övezeti éves bérlet a bérletben meghatározott naptári évre érvényes. A következő évre vonatkozó bérlet az üzemeltető hirdetményében foglaltak szerint váltható.

11/B. §[18]

Teremgarázs éves bérlet

(1) A mélygarázsok használatát biztosító teremgarázs éves bérlet kérelemre bármely természetes személy vagy közület részére adható. A bérlet kizárólag a természetes személy vagy közület tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművekre adható azzal, hogy a bérlet gépjárműveként igényelhető.

(2) A természetes személy vagy közület tulajdonában, üzemletetésében lévő gépjárműre vonatkozó teremgarázs éves bérlet kiadásának feltétele a 17. §-ban megállapított egyszeri díj megfizetése, valamint az, hogy pótdíjfizetési kötelezettség nem állhat fenn. A díj az üzemeltető által kialakított és meghirdetett díjképzési szabályok szerint kerül megállapításra.

(3) Teremgarázs éves bérlet esetén a díj arányosan, a teljes naptári év és a bérlet kiadásának időpontja közötti időszak alapján kerül megállapításra az üzemeltető által megjelölt díjképzési szabályok szerint. Az éves bérlet vásárlására/kiadására minden év szeptember 30-ig kerülhet sor.

(4) A teremgarázs éves bérlet területi hatálya kizárólag a város területén található málygarázsokra terjed ki, díjfizetési időszak alatt és azon túl is. A bérlet tulajdonosa a gépjármű vonatkozásában bekövetkező tulajdon vagy üzemeltetési változás esetén kérelmezheti a bérlet módosítását a bérlet érvényességi idejére. A kiadott teremgarázs éves bérlet a bérletben meghatározott naptári évre érvényes. A következő évre vonatkozó bérlet az üzemeltető hirdetményében foglaltak szerint váltható.

A bérletek kiadására vonatkozó általános szabályokról

12. §

(1) A jelen Rendeletben meghatározott várakozási bérleteket a parkolási rendért felelős Üzemeltető adja ki. Az üzemeltető ellátja a parkolási rendszer működtetésével kapcsolatos valamennyi feladatot.

(2) Üzemeltető a bérletváltást elektronikusan tartja nyilván, és elektronikusan ellenőrzi A bérletvásárlásról Üzemeltető köteles pénztárbizonylatot és számlát kiállítani.
3) Az (1) bekezdésben szabályozott számla és pénztárbizonylat a bérlet kiváltását igazoló okmány, mely tartalmazza az alábbi adatokat:

a) bérlet típusa,

b) bérlet száma,

c) utca megnevezése (lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött, valamint az egészségügyi éves várakozási bérlet esetében)

d) érvényességi időtartam,

e) gépjármű forgalmi rendszáma.

13. §

(1) A bérlet kibocsátása iránti kérelemhez mellékelten csatolandó igazolások megnevezését az üzemeltető üzleti szabályzata rögzíti.

(2) Érvényes hatósági engedéllyel (forgalmi engedély) vagy jelzéssel (rendszám) nem rendelkező gépjárműre várakozási engedély nem adható.

14. §

(1) A bérlő igényére az üzemeltető az üzletszabályzatában meghatározott díj ellenében

a) gondoskodik a megrongálódott okmányok kicseréléséről, illetve

b) gondoskodik az okmányok elvesztése, ellopása vagy bármely módon történő megsemmisülése esetén azok pótlásáról, valamint

c) a jelen Rendeletben meghatározott esetekben adatváltozás esetén biztosítja a bérletek módosítását, az okmányok kicserélését.

Vendégjegy

15. §

(1) Vendégjegy kérelemre bármely természetes személy vagy közület részére adható. A jegy kizárólag a természetes személy vagy közület tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművekre adható azzal, hogy a bérlet gépjárműveként igényelhető.

(2) A természetes személy vagy közület tulajdonában, üzemletetésében lévő gépjárműre vonatkozó vendégjegy kiadásának feltétele a 17. §-ban megállapított egyszeri díj megfizetése. A díj az üzemeltető által kialakított és meghirdetett díjképzési szabályok szerint kerül megállapításra.

(3) A vendégjegy csak a vásárlás napján használható fel.

(4) Vendégjegy területi hatálya valamennyi várakozási övezetre kiterjed azzal, hogy a megjelölt gépjármű bármely várakozási övezetben külön időkorlátozás és további külön díjfizetés nélkül megállhat. A kiadott vendégjegy a jegy kiváltásának napján érvényes

(5) A vendégjegyet a jogosult az Üzemeltető Hódmezővásárhely, Vámház utca 10. szám alatti telephelyén válthatja ki.

Ellenőrzés, szankciók

16. §

(1)[19] A Rendelet 1., 3. számú mellékleteiben meghatározott várakozási területeken a közúti várakozóhelyeken a szolgáltató jogosult a díjat és pótdíjat beszedni. A parkolást ellenőrizni és a pótdíj kiszabásával járó helyszíni intézkedéseket a Közterület-felügyeleti Csoport munkatársai jogosultak megtenni.

(2)[20] A türelmi idő egy óránál rövidebb időre történő díjfizetés esetén a megváltott idő lejárát követő öt perc, egy órára vagy annál hosszabb időre történő díjfizetés esetén a megváltott idő lejárát követő tizenöt perc.

Díjak

17. §

(1) A várakozási területeken az egy órai várakozás díját, valamint az éves és negyedéves bérletek díját jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az üzemeltető köteles a várakozási övezetnek megfelelő egy órai várakozási díjat a várakozási övezetet jelző táblán kiegészítő táblával feltüntetni.

18. §

(1) A pótdíj mértékét és a pótdíj alkalmazásának szabályait a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell megállapítani.

(2) A várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó jármű rögzítésére további intézkedésig kerékbilincs alkalmazható. Az alkalmazás szükségességét a Közterület Felügyelő az eset összes körülményének figyelembe vételével mérlegeli.

(3)[21] Ha mobiltelefonos parkolási díjfizetés vagy rendszámhoz kötött papíralapú jegy vásárlása során a parkolási szolgáltatás igénybe vevője a rendszámot tévesen adja meg oly módon, hogy a fizetést igazoló elektronikus üzenetben vagy a megváltott jegyen szereplő rendszámban

a) egy karakter tévesen,

b) két karakter felcserélve, vagy

c) egy többletkarakter szerepel,

így az a gépjármű forgalmi engedélybe bejegyzett rendszámával nem egyezik, akkor a Szolgáltató igazgatóságának elnöke a pótdíjat kérelemre törli.

(4)[22] A pótdíj törlésére irányuló kérelmet a pótdíj kiszabását követő 5 munkanapon belül írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatához kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a gépjármű forgalmi engedélyének vagy törzskö nyvének másolatát, valamint

b) a papíralapú jegy másolatát vagy mobiltelefonos díjfizetés esetén a visszaigazoló üzenetben szereplő azonosítót (ID).

Záró rendelkezések

19. §

(1) A várakozási területek kialakítása a várakozási terület kezelőjének feladata.

(2)[23] Hódmezővásárhely közigazgatási területén a várakozási területeken a szolgáltatást a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. végzi.

(3)[24] 2020. évre, 2020. április 5. napjáig megváltott éves parkolóbérletek érvényessége 145 naptári nappal, 2020. július 2. és november 3. közötti érvényességi kezdetű bérletek érvényessége 58 naptári nappal hosszabbodik meg. A hosszabbítás kezdőnapja a 479/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 8. § hatályon kívül helyezését követő nap.

Értelmező rendelkezések

20. §

E rendelet alkalmazásában

a) díjfizetés nélkül várakozó jármű: az adott területen érvényes parkolójegy nélkül várakozó, érvénytelen engedéllyel, vagy a parkolójegy, mozgáskorlátozott igazolvány, illetve érvényes engedély nem megfelelő kihelyezésével, továbbá a jegyváltásra nem kötelezett, de az engedélyezett várakozási időtartamot túllépő jármű;

b) közület: A Ptk. 8:1.§. 4. pontja szerinti vállalkozás, valamint az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

c) közúti várakozóhely: a közút területén vagy a közút területén kívül közterületen létesí­tett, illetőleg kijelölt várakozóhely;

d) Várakozási terület kezelője. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata;

e) szabálytalanul elhelyezett jármű: a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a köz­terület rendeltetésével vagy használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól elté­rően elhelyezett jármű, ha ezzel szabálysértést valósít meg;

f) gépjármű: olyan jármű, amelynek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot;

g) közműhiba: áramszolgáltató, gázszolgáltató vagy az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. érdekkörében felmerülő hiba

h) üzemeltetés: a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó

i)[25] szolgáltató: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

j) Ahol a rendelet Üzemeltetőt említ, azon a szolgáltatót kell érteni.

k) Ahol a rendelet várakozási övezetet említ, azon várakozási területet kell érteni.

l) A várakozási övezet és a várakozási zóna szinonim fogalmak, így ahol a rendelet Várakozási övezetet említ, azon Várakozási zónát is kell érteni.

m) Szabályos parkolás: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő parkolás.

Hatálybalépés

21. §

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról szóló 18/2007. (03.21.) Kgy. rendelet.

(3) [26]

(4) [27]

(5) [28]

[1]

A rendelet szövegét a 22/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelet, a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[2]

A rendelet szövegét a 9/2018. (III.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 22-től

[3]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 9/2018. (III.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2018. március 22-től

[5]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[6]

A rendelet szövegét módosította a 32/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelet.

[7]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[8]

A rendelet szövegét a 9/2018. (III.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 22-től

[9]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[10]

A rendelet szövegét a 9/2018. (III.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 22-től

[11]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet.

[14]

A rendelet szövegét a 55/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. szeptember 26-tól

[15]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[16]

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet.

[17]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[18]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[19]

A rendelet szövegét a 43/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 15-től

[20]

A rendelet szövegét a 34/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosította.

[21]

A rendelet szövegét módosította a 32/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelet.

[22]

A rendelet szövegét a 32/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosította.

[23]

A rendelet szövegét a 43/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 15-től

[24]

Megállapította 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:2021. január 29-től

[25]

A rendelet szövegét a 43/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 15-től

[26]

Hatályon kívül helyezte a 43/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2020. július 15-től

[27]

Hatályon kívül helyezte a 43/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2020. július 15-től

[28]

Hatályon kívül helyezte a 43/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2020. július 15-től