Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 15

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

és finanszírozásának módja

2. §

 1. A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                                  998 679 573 Ft-ban,

     ezen belül

     a működési célú költségvetési bevételek főösszegét            844 600 860 Ft-ban

     a működési célú költségvetési kiadások főösszegét             834 569 442 Ft-ban

     működési költségvetési egyenlegét                                         10 031 418 Ft-ban


     a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét       154 078 713 Ft-ban

     a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét        164 110 131 Ft-ban

     a felhalmozási költségvetési egyenlegét                                - 10 031 418 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímek szerint állapítja meg:

Személyi juttatás                                                                   239 569 232 Ft

Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                      40 706 662 Ft

Dologi kiadások                                                                    235 856 881 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    17 188 494 Ft

Egyéb működési célú átadás                                                 116 255 110 Ft

Finanszírozási kiadások                                                         184 993 063 Ft

Beruházások                                                                          160 253 713 Ft

Felújítások                                                                                  3 856 418 Ft


 1. Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. évre, 2019. január 1. napjától – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben, 46 380 Ft-ban határozza meg.


 1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Az önkormányzat 2019. évi működésének általános támogatását a 2. melléklet mutatja be.


 1. Az önkormányzat összes bevételét és kiadásait költségvetési szervenként és összevontan a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


 1. A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú pénzeszköz átadásait 5. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. A társadalmi szervezetek nyújtott 2019. évi támogatás összegét a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásait az 7. melléklet szerint határozza meg.


 1. Csanádpalota Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetését a 8. melléklet szerint jóváhagyja. 1. Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019. évi pályázatainak bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.


 1. Csanádpalota Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi engedélyezett álláshelyeinek meghatározását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Csanádpalota Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek több éves kihatással járó kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.


 1. Csanádpalota Városi Önkormányzata által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi saját bevételeit a 15. melléklet szerint jóváhagyja. 1. Csanádpalota Város Önkormányzatának címrendjét a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit - költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre -  betétbe helyezze.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4 §

 1. Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Kiadási előirányzat felhasználásra kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.

5. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és a mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a költségvetési szerv vezetője írásban haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

6. §

A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elismert tartozásállományukról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást - nemleges esetben is – havonta, - a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően - a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére kell teljesíteniük.

7. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, illetve a tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat egyidejű megemelése mellett a tartalék növelésére kell fordítani.

(3) A tárgyévi fizetési kötelezettségek a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi előirányzatok teljesítésének mértékéig vállalhatók.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - a jegyző által előkészített tervezet alapján - a polgármester előterjesztésére negyedévente dönt.

8. §

(1)   A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek vezetői a tárgyévi költségvetés terhére - beleértve többletbevételt is - csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.

(3)   Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzatukat - többletbevételük terhére – csak a képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.

 (4)  Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról - az első, második, harmadik és negyedik negyedévre vonatkozóan - tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig köteles a jegyzőt tájékoztatni.

9. §

 1. A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is elkészíteni.


(2) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével előkészíteni, illetve a szükséges módosításokat figyelemmel kísérni. A gazdálkodással kapcsolatos szabályozás naprakészségét a jegyző köteles biztosítani.

(3) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati hivatal – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint köteles a gazdálkodási feladatokat – valamennyi megállapodással érintett költségvetési szerv vonatkozásában - ellátni.

(4) A szabályozás hiányosságaiért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

10. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A jóváhagyott kiadási előirányzatok túllépéséért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.

11. §

(1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a finanszírozási ütemterv alapján, azzal, hogy a támogatás utalásának indokoltságát, minden egyes igénylésnél az intézmény likviditási (pénzkészlet stb.) helyzetét be kell mutatni

 (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 1.000.000.- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrét - a 2019. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - az intézmények átvilágítására, a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csanádpalota Város Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 27/2018. (XII. 13) önkormányzati rendelet.           

Csanádpalota, 2019. március 14.               Nyergesné Kovács Erzsébet                                          Kakuja-Simon Helga

                          polgármester                                                   igazgatási csoportvezető

                                                                                                  jegyző jogkörében eljárva Záradék:


Kihirdetve: Csanádpalota, 2019. március 14.


                                                                                                      Kakuja-Simon Helga

                                                                                                   igazgatási csoportvezető

                                                                                                  jegyző jogkörében eljárva 
Mellékletek