Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 05. 28


C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2016. (V.27.)


önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról

szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet

módosításáról
Záradék:


A rendelet megalkotásának napja:                 2016. május 25.

A rendelet kihirdetésének napja:                   2016. május 27.

A rendelet hatályba lépésének napja:                       2016. május 28.                                                                                              dr. Barna Angéla

                                                                                                        jegyző
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési támogatásról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet ) 3. § (2) bekezdés a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


(3) Amennyiben a lakhatási támogatásra jogosult személy által  benyújtott közüzemi számlák havi összértéke nem éri el a rá irányadó támogatási összeg mértékét, a  támogatás maximális összege a (2) bekezdéstől eltérően csak a havi közüzemi számlák összértéke lehet.
2. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2016. május 25.
Kovács Sándor                                                          dr. Barna Angéla

  polgármester                                                          jegyző
Kihirdetve: Csanádpalota, 2016. május 27.
dr. Barna Angéla

jegyző


HATÁSVIZSGÁLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a települési támogatásokról szóló

13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete módosításához

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
  1. Társadalmi hatása:                                                     van

A települési támogatás jogcímeinek bővítése lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat további támogatást tudjon nyújtani a rászorulók részére.


  1. Gazdasági és költségvetési hatása:                           van

A kiadások fedezete az önkormányzat éves költségvetésében a társadalmi - szociálpolitikai támogatásai jogcímen tervezett összeg terhére biztosítható.


  1. Környezeti és egészségügyi következményei:          x nincs


  1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:             x nincs


  1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

x van


A települési támogatások megállapítása során pontosabban lehet a támogatási összegeket meghatározni.


  1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása: rendben
                                                                                                          dr. Barna Angéla

                                                                                                              jegyző