Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Hatályos: 2020. 01. 01

Csanádpalota Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében  szereplő felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§

Értelmező rendelkezések


 1. vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, ideértve az egyéni vállalkozót, továbbá az egyes jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaságokat


 1. vállalkozási tevékenység: profitorientált gazdasági tevékenység


 1. adóalany: az (1) bekezdésben meghatározott azon vállalkozó, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a telek ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.


 1. telek: olyan telek, mely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően van kialakítva és egy köz- vagy magánútról közvetlenül megközelíthető. Telek az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület,  ingatlan-nyilvántartás adatai alapján művelési ág tekintetében kivett sertéstelepként-, géptárolóként-, trágyatárolóként-,  kivett gépparkként, kivett udvarként, kivett szerűskertként, kivett géptárolóként nyilvántartott terület, ide nem értve a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, a külterületen fekvő termőföldet, a tanyát, a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó területét, az erdőt,az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet. Termőföldnek minősül az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet.


 1. Belterület: a település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési szabályzatban kijelölt része


 1. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természet közeli része
 2. Illetékességi terület: Csanádpalota földrajzilag meghatározott közigazgatási egysége

2.§

Az adó alanya


 1. Az a vállalkozás, aki a naptári év első napján Csanádpalota város illetékességi területén található telek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.


 1. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

3.§

Az adó mértéke

 1. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe, differenciált adókulcsok alkalmazásával.


 1. A vállalkozás tulajdonában álló telek, valamint a magánszemély tulajdonában álló, vállalkozási tevékenység célját szolgáló


 1. belterületi „kivett ipartelep” és „kivett géppark” nyilvántartás alatti telek után 45 Ft-, /m2/év
 2. külterületi „kivett ipartelep” nyilvántartás alatti telek után 10 Ft-, /m2/év


 1. belterületi „kivett udvar” és „kivett szérűskert” nyilvántartás alatti telek után 9 Ft-,/m2/év
 2. belterületi „kivett géppark”, „kivett sertéstelep„kivett szociális épület” „kivett trágyatároló” és „kivett géptároló” nyilvántartás alatti telek után 45 Ft-,/m2/év

4.§

Adómentesség


(1) Mentes az adó megfizetése alól az, aki

 1. az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 2. a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
 3. az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
 4. az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik,
 5. az Önkormányzat tulajdonában levő valamennyi művelési ágban levő telek mentes a telekadó alól.

5.§

Az adókötelezettség


(1) Az adókötelezettség az alábbi nyilvántartás szerinti telektulajdonosokat terheli:


 1. a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,
 2. a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,
 3. erdőnek minősülő telek esetében
  • a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
  • az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján,
 4. a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,
 5. az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.


(2) Az adókötelezettség


 1. az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
 2. az a) pontban foglaltaktól eltérően a
  • tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,
  • belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
 3. külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,
 4. az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,
 5. a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.


(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett - változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.


6.§

Záró Rendelkezések


 1. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.


 1. Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.


Csanádpalota, 2019. november 26.


Dr. Debreczeni István                                                             Dudaszegné dr. Lajos Tímea

polgármester                                                                                     jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november 26.


                                                                                               Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek