Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2018 (VII.27.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2018 (VII.27.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről szóló 24/2017. (10.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 28 - 2018. 07. 29

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Önkormányzata közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről szóló 24/2017. (10. 26.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:  1. §


A Rendelet) 1. §  6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 6. Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit, a kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapítására a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.”

  1. §


A Rendelet 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. Egyedi méltánylást érdemlő esetben, a kérelemben foglalt indokokat figyelembe véve a kiszabott bírság elengedhető vagy annak összege mérsékelhető.”


2. §


A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.            Nyergesné Kovács Erzsébet                                                 Dr. Keresztury Monika

polgármester                                                                           jegyzőZáradék:

A kihirdetés napja: 2018. július 27.Dr. Keresztury Monika

                                                                                                                        jegyző


Mellékletek