Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete a képviselők, tanácsnok, bizottsági tagok tiszteletdíjának, juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról szóló 15/2014. (X.22) szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 03. 02 - 2019. 02. 16

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A képviselők, tanácsnok, bizottsági tagok tiszteletdíjának és juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról szóló 15/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.


2. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. február 12. napjáról kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Nyergesné Kovács Erzsébet

Dr. Keresztury Monika

polgármester

jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 1.
                                                                                               Dr. Keresztury Monika

jegyző

Mellékletek