Mikepércs község képviselő testületének 11/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a fertőzött növényi hulladékok szabadtéri égetéséről

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2020. 12. 01

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017.  (V.30.) számú rendelete

a fertőzött növényi hulladékok szabadtéri égetésérőlMikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. A rendelet célja és hatálya


1. §


(1) Jelen rendelet célja, hogy a fertőzött növényi hulladék égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.

(2) Jelen rendelet hatálya Mikepércs község belterületén végzett fertőzött növényi hulladék égetésére terjed ki.II. Általános rendelkezések


2. §


A rendelet alkalmazása szempontjából fertőzött növényi hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, ágak, gallyak, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok; továbbiakban együtt: kerti hulladék)

III. Fertőzött növényi hulladék ártalmatlanítás szabályai


3. §


(1) Fertőzött növényi hulladék megsemmisítése elsősorban újrahasznosítással (helyben történő komposztálással) történhet.

(2) A nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag indokolt esetben, a tűzvédelmi jogszabályok figyelembe vételével, az e rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.

(3) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett fertőzött növényi hulladék semmisíthető meg.

(4) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és gazdasági épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, természeti és épített környezetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.

(5) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(6) Fertőzött növényi hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bőz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.

(7) Tilos a fertőzött növényi hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.

(8) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(9) A fertőzött növényi hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

(10) A fertőzött növényi hulladék közterületen történő elégetése tilos.

(11) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 30 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

(12) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást -  vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

Az égetés időpontja


4.§


(1) Minden olyan helyen, ahol szervezett háztartási hulladékszállítás folyik, a kerti hulladék égetése minden év január 01. napjától december 31. napjáig megengedett, vasárnap és ünnepnap kivételével, minden hétfőtől-szombatig 09:00 óra és 17.00 óra között.

(2) Egyéb, az (1) bekezdésben felsorolt időszakon kívül az égetés tilos.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt időtartamban és időszakban történő égetés kizárólag a 2. §-ban és a 3. § -ban felsorolt szabályok, és tilalmak figyelembe vételével történhet.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt időtartamban és időszakban sem lehet égetni, ha a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Záró rendelkezés


5.§


(1) Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszti Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről szóló 18/2016.  (XI. 03.) számú KT. rendelete.
dr. Vántus Tamás   s.k.                                                        Tímár Zoltán s.k.

              jegyző                                                                                      polgármester


A rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2017. május 30.


dr. Vántus Tamás   s.k.                                                        

jegyző