Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közterületek használatáról szóló, a 38/2007. (XII. 20.) ÖR. rendelettel módosított, a 27/2005. (IX. 28.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 14/2000. (IV. 28.) ÖR. rendelete (egységes szerkezetben)

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közterületek használatáról szóló, a 38/2007. (XII. 20.) ÖR. rendelettel módosított, a 27/2005. (IX. 28.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 14/2000. (IV. 28.) ÖR. rendelete (egységes szerkezetben)

Hatályos: 2016. 09. 30 - 2018. 04. 26

Csanádpalota nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi sajátosságokra tekintettel a közterületek használatáról szóló 14/2000. (IV. 28.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §. A rendelete célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községképi, községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevétel határozzák meg a közterület használatot, a zöldfelületek használatát, a hirdető berendezések elhelyezését.


2. §. A rendelet hatálya Csanádpalota nagyközség közigazgatási területén található közterületekre és azok használóira terjed ki.


3. §. E rendelet hatálya nem terjed ki a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM. rendelet 4. számú mellékletében felsorolt tevékenységekre, díjfizetési kötelezettségekre és az azokkal kapcsolatos hatósági eljárásokra.


[1]4. §. E rendelet alkalmazása szempontjából közterületnek kell tekinteni a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.


5. §. A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági hatásköröket Csanádpalota nagyközség polgármestere (továbbiakban: engedélyező) gyakorolja.


Közterület-használat engedélyezése


6. §. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület       használat) engedély szükséges.

        (2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:

a.) a közterületbe nyúló építményrészekre, ha a benyúlás több, mint 10 cm (pl. lépcső,  hirdető-berendezés, cég- és címtábla, kirakatszekrény, fényreklám, ernyő szerkezet, gépi automaták) esetén,

b.)  árusító pavilon, stand elhelyezésére,

c.) a közterületen elhelyezett fedett várakozó helyiség, üzemanyagtöltő állomás stb. elhelyezésére,

 1. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
 2. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
 3. alkalmi és mozgó árusításra,
 4. szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés elhelyezésére,
 1. zöldfelület bármilyen célú igénybevételére,
 2. vendéglátó-ipari előkert céljára,
 3. kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és cirkuszi rendezvények, mutatványos tevékenységek céljára,
 4. ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására (pl. felvonulási épület, lakodalmas sátor),

[2]l.)

[3]m.) közműbekötések utólagos elkészítéséhez (gáz, víz).


            (3) Nem kell közterület használati engedély:

a.) járda, közút javításával, építésével kapcsolatos tevékenységre,

 1. a községüzemeltetéssel kapcsolatos tárgyak elhelyezésére (pl. pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartó oszlopok),

c.) hirdetőtáblák elhelyezésére, ha azokat az épület falán rögzítik (amennyiben az 1 m2-t meghaladja építési engedély köteles),

d.) építési és egyéb anyagok,  48 óránál rövidebb tárolása esetén,

e.) közmű és egyéb vezetékek hibaelhárítási munkálataira,

f.) az önkormányzat és intézményei által szervezett kulturális rendezvényekre,

 1. tüzelőanyag közterületen való tárolásához, ha az nem haladja meg a 48 órát.
 2. mezőgazdasági termény közterületen való tárolásához, ha az nem haladja meg 72 órát


            (4) Nem adható közterület használati engedély:

a.) környezet- vagy balesetvédelmi szempontból kifogásolható tevékenység gyakorlásához, anyagok elhelyezéséhez,

b.) olyan közterület-használati tevékenységre (pl. vendéglátó-ipari előkert, árusítás), amely ellen a környező lakóknak korábban már írásbeli kifogása volt,

c.) használaton kívüli, vagy szemmel láthatóan üzemképtelen gépjárművek közterületen való tárolására,

d.) mezőgazdasági termékek és gépek közterületen való tárolására,

e.) 48 órát meghaladóan tüzelőanyag, mezőgazdasági termény közterületen való tárolására.


            (5) Nem helyezhető el hirdető-berendezés, hirdető tábla

 1. útpályán, útpadkán és vízelvezető árokban,
 2. útkereszteződés előtt és után 30 méteres távolságon belül, amennyiben  az az útszakasz beláthatóságát zavarná,
 3. közúti jelzőtábla tartóoszlopán,
A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok


[4]6 /A. §. (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti       filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban:        filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a Rendelet szabályait az e   szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

      (2) A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, az Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

      (3) A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben               

              a) az eredeti állapot helyreállítását,

              b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

              c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

              d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges                                    információkról,

               e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a Palotai Krónikában, továbbá

                f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik                           személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

 1. Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
 2. A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 30% lehet.
 3. A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
 4.  A filmforgatási
 5.  célú közterület-használat naponta 8.00-20.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
 6. Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a filmforgatás célú közterület-használat tervezett idejére és helyszínére már korábban kiadott közterület-használati engedély van érvényben, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
 7. A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
 8. A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
 9. A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a stáb parkolására díszburkolattal ellátott közterület nem használható.
 10. Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a 1210/20 hrsz. alatt Kelemen László Emlékpark.


7. §. (1) A közúti forgalmat esetlegesen befolyásoló közterület használat engedély          megadásához az illetékes elsőfokú útügyi hatóság és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges.

            (2) A közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység esetén a tevékenységgel kapcsolatosan érintett szakhatóság hozzájárulása szükséges.

            (3) A szakhatóságok hozzájárulását az engedélyező hatóság szerzi be.


Az engedély iránti kérelem


8. §. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni             kívánja.

            (2) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell             kérni.

            (3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével            kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges,   az engedélyt a kivitelezőnek kell kérni.

            (4) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének illetve telephelyének címét,

b.) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterület használatot határozatlan időre szólóan kérik,

c.) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolati példányát,

e.) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó kötelezettségvállalást, vagy megrendelést,

            (5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell       mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító eredeti okiratot.


Az engedély megadása


9. §. (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Ország      településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló       kormányrendeletet, a nagyközség  településrendezési tervét, a köztisztasági,             továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt      követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozói         igazolvány, működési engedély) fennállását.

            (2) A közterület használat – a 8. §. (3) bekezdésében említett esetben – csak az    építési munka végzésének tartamára engedélyezhető.

            (3) Az engedélynek tartalmaznia kell:
 1. az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét,

b.) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel következéséig szól, illetőleg, hogy állandó jellegű,

c.) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,

e.) az engedély megszűnése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó előírást,

f.) a közterület  használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.


            (4) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi            rendszabályokban előírt módon történhet.

            (5) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,

b.) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjával.


A közterület-használat egyéb szabályai


10. §. (1) A közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes)         köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett            hulladék, szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően       gondoskodni.

            (2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a     tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket magánál tartani és azokat az          engedélyező hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérelemre         felmutatni.

            (3) A közterület használati engedély másra nem ruházható át. Amennyiben az      engedélyes alkalmazottal kíván a közterületen árusítani, ezt az engedély iránti           kérelemben fel kell tüntetnie. Az engedély kiadása után ezt a módosulást írásban        kell jelenteni az engedélyező hatóságnak.


11. §. (1) A közterület használat a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével       csak határozatott időre engedélyezhető, amelynek, amelynek legrövidebb   időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 5 év.

            (2) Határozatlan időre közterület használat e rendelet 6. §. (2) bek. a.) b.) és c.)    pontjaiban meghatározott esetekben engedélyezhető.

            (3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott             tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

            (4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az    engedélyezett időtartam lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére         meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.
A közterület-használati díj


12. §. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni, amelyet az      engedélyező állapít meg.

            (2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:

a.) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületen lévő alapterületét kell figyelembe venni,

 1. reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága (a reklámtábla mértani alakzatának alapterülete) a mérvadó
 1. minden megkezdett nap, hónap, m2 egésznek számít.

            (3) A közterület-használati díjat a Polgármesteri Hivatal költségvetési       elszámolási számlájára kell befizetni az alábbi időpontok figyelembevételével:

 1. 6 hónapnál rövidebb időtartamú közterület-használati engedély esetén az engedély jogerőre emelkedése napján,


 1. 6 hónapnál hosszabb időtartamú közterület-használati engedély esetén a tárgyév adott félévére eső díjat a közterület-használati

      engedély jogerőre emelkedése napján, míg a továbbiakban féléven-

      ként előre, a tárgyfélév első hónapjának 15. napjáig,

 1. határozatlan időre szóló közterület-használati engedély esetén félévenként előre, a tárgyfélév első hónapjának 15. napjáig.

            (4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a terület tényleges üzemeltetésére             tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt           kénytelen megszüntetni.


13. §. A közterület-használati díjat a rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


14. §. Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

 1. fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők és vízügyi szolgálat bármilyen közterületet igénylő tevékenységük során,
 2. közművek hibaelhárítási munkálatai esetén,
 3. közműves és köztisztasági szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére,
 4. közvetlen életveszély elhárítását szolgáló bármilyen közterület igénybe vétele esetén,
 5. humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetén,
 6. az önkormányzat és intézményei, a helyi székhelyű (telephelyű) alapítványok, civil szervezetek által szervezett rendezvények esetén,

[5](7) Új és meglévő lakóépület esetén

- építési engedélyhez és bejelentéshez kötött építési munkával kapcsolatosan állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése esetén az építés időtartama, de legfeljebb 1 évig,

- bejelentés és engedély nélkül végezhető építési munkával kapcsolatosan állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése esetén az építés időtartama, de legfeljebb 6 hónapig

- munkahelyteremtő beruházás érdekében végzett építési munka során építőanyag, állás és törmelék elhelyezése esetén az építés időtartama, de legfeljebb 6 hónapig


Közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása


15. §. (1) Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés mellett, határidő tűzésével – felszólítja a szabálytalanság        megszüntetésére azt az engedélyt, aki:
 1. a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem gondoskodik,
 2. az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,
 3. az engedélytől eltérő terméket árul,
 4. a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi,
 5. a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg.

      (2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem    tesz eleget, tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.

     (3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélye-

     zett célra és módon használja.

      4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az enge-

      dély visszavonását – annak egyidejű visszaadása mellett – az engedélyező hatóság-

      tól kérni.

     (5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti

      állapotot –minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

      (6) Amennyiben a közterület használat az (1) vagy (2) bekezdésben említett   módon     szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.


Vegyes és záró rendelkezések


[6]16. §. A közterület használatának ellenőrzésére az engedélyező jogosult.


[7]17. §.


18. §. E rendelet 2005. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban       lévő ügyekben is alkalmazni kell. Aki e rendelet hatálybalépésének időpontjában            határozatlan időre szóló közterület-használati hatósági engedéllyel rendelkezik         és a közterület használati jogviszonyát folytatni kívánja, e rendelet             hatálybalépésének napjától számított 6 hónapon belül köteles e rendelet szerinti   közterület használati engedély iránti kérelmet benyújtani. Amennyiben ezt – az engedélyező írásbeli tájékoztatása ellenére elmulasztja – a korábbi helyi   rendeleten alapuló közterület-használati joga e rendelete hatálybalépését követő 6 hónap elteltével megszűnik.19. §. (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség     Önkormányzat Képviselő-testületének a 37/2004. (XII. 17.) ÖR. számú          rendelete hatályát veszti.

[8](2) Záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Csanádpalota, 2005. szeptember 27.


            Perneki László sk.                                                     Erdélyi Sándorné dr. sk.

              polgármester                                                                        jegyző


Záradék: A rendelete az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.


Csanádpalota, 2005. szeptember 28.

                                                                                              Erdélyi Sándorné dr. sk.

                                                                                                          Jegyző

[9] 1. számú melléklet a 27/2005. (IX. 28.) ÖR. rendelethezKözterület-használati díjak


 1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló építményrészek (lépcső, hirdető-berendezés, cég- és címtábla, kirakatszekrény, fényreklám, ernyőszerkezet, gépi automaták) esetén                               24,- Ft/m2/hó


2.) Árusító pavilon, stand elhelyezése esetén                                           95,- Ft/m2/hó


3.) Fedett várakozó helyiség, üzemanyag töltőállomás esetén                   46,- Ft/m2/hó


[10]4.) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése esetén, ideértve a felvonulási épületet is                                                       


                                                                                                            22,- Ft/m2/nap


5.) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése esetén


                                                                                                            46,- Ft/m2/hó


6.) Alkalmi és mozgó árusítás esetén                                                     945,- Ft/nap


7.) Szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, önálló hirdető berendezés esetén


                                                                                                            46,- Ft/m2/hó


8.) Vendéglátó ipari előkert esetén                                                           46,- Ft/m2/hó


9.) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és cirkuszi rendezvények, mutatványos tevékenységek esetén


                                                                                                 24,- Ft/m2/nap


[11]10.) Ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására, kivéve felvonulási épület

                                                                                                 15,- Ft/m2/nap


11.) Közműbekötések utólagos elkészítése esetén (gáz, víz) esetén       1.155,-Ft/kérelem


[12]12.)


[1]

Módosította: 127/2008. (VI. 27.) ÖR. rendelet, Hatályos 2008. június 30.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 17/2008. (VI. 27.), hatálytalan 2008. június 30.

[3]

Módosította: 17/2008. (VI. 27.) ÖR. rendelet. Hatályos 2008. június 30.

[4]

Beiktatta a 20/2013. (VIII. 29.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. augusztus 30-tól. Módosította a 21/2016. (IX.29.) ö.r. hatályos: 2016.09.30-tól

[5]

Módosította a 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. február 15-től

[6]

Módosította: a 17/2008. (VI. 27.) ÖR. rendelet. hatályos 2008. június 30.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. c.) pontja. Hatálytalan 2012. június 1-től

[8]

Beiktatta a 19/2009. (XI. 26.) ÖR. rendelet. Hatályos 2009. november 26. napjától.

[9]

Módosította: a 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. február 15-től

[10]

Módosította az 1/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. március 2.

[11]

Módosította az 1/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. március 2.

[12]

Módosította az 1/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. március 2-től.