Mikepércs község képviselő testületének 7/2018 (VI.5..) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 07. 17

amelyet módosított a 8/2018. (VII.16.) sz. KT rendelet

- egységes szerkezetben -

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


(1) Az Önkormányzat képviselő–testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás


                                                         bevételi főösszegét  1.180.530 ezer Ft-ban

                                                         kiadási főösszegét   1.100.889 ezer Ft-ban

állapítja meg.


                                                   

(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán a 3. számú mellékletben, valamint a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 846.912 ezer Ft, a felhalmozási bevételeinek összege 316.983 ezer Ft.


(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 3. számú melléklet szerint fogadja el. A működési kiadások összege 757.884 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege 325.306 ezer Ft.


2. §.


(1) A Képviselő–testület az intézmények bevételi előirányzat teljesítését a 1/b., 1/c., 1/d, 1/e, 1/f számú melléklet szerint fogadja el.


(2) A Képviselő–testület az intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 2/b., 2/c., 2/d., 2/e, 2/f számú melléklet szerint fogadja el.

2/A. § 


A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §.


Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkerete 75 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 12 fő, a közalkalmazottak létszáma 54 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 9 fő.


4/A §


Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. számú melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.065.701 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. §.


Az alaptevékenység költségvetési bevételei 1.118.837 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 817.450 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így 301.387 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 51.691 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 240.188 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így – 188.498 ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány ennek megfelelően: 112.889 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. Ebből 38. 139 ezer Ft az Étkeztetési feladatok, konyha fejlesztés projekt beruházás kötelezettséggel terhelt maradványa. 1.409 ezer Ft Mikepércs Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozására kapott támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa. 13.313 ezer Ft a 2018. évi állami támogatás megelőlegezett összegének kötelezettséggel terhelt maradványa. 6.174 ezer Ft a 2017. évben kiszámlázott, de 2018. évet terhelő szállítói kötelezettség. 53.854 ezer Ft az előző években keletkezett és tartalékba helyezhető maradvány, amely a folyamatba lévő projekt beruházások önerejének fedezetére kerül tartalékba.

6. §.


A Képviselő–testület utasítja az Mikepércs jegyzőjét, hogy az intézmények vezetőjét a zárszámadási rendelet elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

7. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
                        Tímár Zoltán sk.                                       Dr. Vántus Tamás sk.

                          polgármester                                                                jegyzőAlaprendelet kihirdetve:2018. június 05-én

Az alaprendeletet módosító 8/2018. (VII.16.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2018. július 16-án.                                                            Dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                       jegyző