Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)

Hatályos: 2013. 12. 01 - 2014. 05. 05

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csanádpalota Város, Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulási megállapodása IV/3 b.) pontja alapján Kövegy, Királyhegyes és Ambrózfalva Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátás Szolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.4 pontja alapján Csanádalberti, Királyhegyes, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulási megállapodás 5.8 pontja alapján  Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér és Pitvaros Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek egyetértésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése alapján a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §[1] [2] [3]Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

(1) bevételi főösszegét                                2 148 581 ezer forintban

(2)kiadási főösszegét                                   2 148 581 ezer forintban határozza meg.


2. §A Képviselő-testület a rendelet 2. melléklet 8. során megállapított működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegének fedezetére igénylés benyújtását rendeli el.


3. §(1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület fejlesztési hitel felvételét 2013. évben nem tervezi.


4. §A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat Cím és Alcím rendjét az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


5. §A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben megállapított Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont bevételi főösszegét forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


6. §A Képviselő-testület az 1. § (2) bekezdésben megállapított Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont kiadási főösszegét címenként, közgazdasági tagolásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.


7. §A Képviselő-testület az 1. § (2) bekezdésben megállapított Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei összesített mérlegét előirányzat-csoportonként, forrásonként közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.


8. §A Képviselő-testület az önállóan működő Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi működési bevételeit forrásonként, és kiadásait, kiemelt előirányzatonként közgazdasági tagolásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


9. §A Képviselő-testület az önállóan működő Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2013. évi működési bevételeit forrásonként, és kiadásait, kiemelt előirányzatonként közgazdasági tagolásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


10. §A Képviselő-testület az önállóan működő és önállóan gazdálkodó Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési bevételeit forrásonként, és kiadásait, kiemelt előirányzatonként közgazdasági tagolásban a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


11. §A Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak 2013. évi működési bevételeit forrásonként, és kiadásait, kiemelt előirányzatonként közgazdasági tagolásban a 8. melléklet, a társadalmi- szociálpolitikai támogatásokat támogatás-fajtánként a 8./a melléklet szerinti részletezettségben, a 4. Cím 23. Alcím alatti társadalmi szervek működési támogatását szervezetek szerinti tagolásban a 8./b melléklet alapján állapítja meg.


12. §A Képviselő-testület az önállóan működő a Városi Könyvtár, valamint a Kelemen László Művelődési Ház  2013. évi működési bevételeit forrásonként, és kiadásait, kiemelt előirányzatonként közgazdasági tagolásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg


13. §A Képviselő-testület az önkormányzat állandó álláshelyei létszámkeretét feladatonkénti és álláshely megnevezési részletezettséggel a 10. melléklet szerint állapítja meg.


14. §A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeit forrásonként, és kiadásait felújítási és beruházási kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


15. §A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


16. §A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


17. §Csanádpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását 2013-2016 évekre vonatkozóan a Képviselő-testület a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.


18. §A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések19. §Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.
Kovács Sándor                                                          Erdélyi Sándorné dr.

             polgármester                                                                        jegyző[1] Módosította a 18/2013. (VI. 27.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.  július 1-től.

[2] Módosította a 19/2013. (VIII. 29.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.  augusztus 30-tól.

[3] Módosította a 23/2013. (XI. 28.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.  december 1-től.