Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete a földadóról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 12. 31

Csanádpalota  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg:

1.§

Értelmező rendelkezések

  1. adóalany: az (1) bekezdésben meghatározott azon természetes személy, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a telek ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Az adóalany meghatározásánál további kitétel, hogy életvitelszerűen Csanádpalota illetékességi területén kívül lakjon.


  1. életvitelszerű lakóhely: azon lakóhely, amely a család vagy egyén tényleges lakóhelyéül/tartózkodási helyéül szolgál, ahonnan életvitelével kapcsolatos feladatait megszervezi.  Nem minősül életvitelszerű lakhatásnak az, ha a család vagy egyén életvitelszerű lakhatás keltésének céljából használja az ingatlant.


  1. telek: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve;


  1. Belterület: a település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési szabályzatban kijelölt része


  1. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természetközeli részeA rendelet hatálya

E rendelet hatálya Csanádpalota Város közigazgatási egységére terjed ki.

3.§

Az adó alanya


(1) Az adó alanya azon Csanádpalotán kívül életvitelszerűen élő természetes személy, aki a naptári év (január 01. napja) első napján a földrészlet ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, vagy annak hiányában a földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa és a földrészletet haszonbérbe vagy egyéb más jogcímen használatba adta.

(2) Az adófizetési kötelezettség megállapításánál az ingatlan-nyilvántartás január 01. napján fennálló állapotát kell figyelembe venni. E tekintetben kizárólag a tulajdoni lapra bejegyzett jogok és tények képezik az adófizetési kötelezettség elbírálásának alapját. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdoni hányadok arányában adóalanyok.

4.§

Az adó alapja


  1. Adóköteles földterület a Csanádpalota illetékességi területén, a kül- és belterületi e rendelet hatálya alá tartozó egybefüggő termőföld.

5.§

Az adó mértéke


  1. Az adó mértéke a kül- és belterületi földterületek után aranykoronánként 200,-Ft. /év

6.§

Adómentesség


(1) Mentes a földadó megfizetése alól azon természetes személy, aki Csanádpalota illetékességi területén életvitelszerűen lakik és állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.

7.§

Záró rendelkezések

  1. Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Csanádpalota, 2019. november 29.


Dr. Debreczeni István                                                        Dudaszegné dr. Lajos Tímea

polgármester                                                                                     jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november 29. 19 óra 30 percDudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                           jegyző