Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2006. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 03. 31

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 16. §-ának /1/ bekezdésében, az 1997. évi XXXI. törvény 18. §-ának /1/ bekezdésében, 21. §-ának /1/ bekezdésében és 29. §-ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról az alábbi rendeletet alkotja:ELSŐ RÉSZ


I. Fejezet


A rendelet hatálya


[1]1. §


(1) A rendelet területi hatálya a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde vonatkozásában Csongrád megye közigazgatási területére terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde vonatkozásában Csongrád megye közigazgatási területén a természetes személyekre terjed ki.


II. Fejezet


Ellátások


2. §


/1/ Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmét

            a.) pénzbeli ellátással, és

            b.) a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátással

biztosítja.


[2]/2/ A pénzbeli ellátások fajtái: a 10/2011. (V.27.) ÖR. rendelet 6.§ f) pontja alapján nyújtható      önkormányzati segély./3/ A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

            a.) a gyermekjóléti szolgáltatás,

            b.) a gyermekek napközbeni ellátása,

            c.) a gyermekek átmeneti gondozása.
I. Cím


Pénzbeli ellátásokRendkívüli gyermekvédelmi támogatás


[3]3. §


[4]4. §


[5]5. §
Természetben nyújtott ellátások


[6]6. §


[7]7. §


II. Cím


A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások


A gyermekjóléti szolgáltatás


8. §


[8]A gyermekjóléti szolgáltatás a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egysége keretén belül működik.A gyermekek napközbeni ellátása


9. §


/1/ A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények:

            a.) bölcsőde,

            b.)[9]óvoda,

            c.) az általános iskola keretén belül működő napközi.


[10] [11] [12] [13] [14]/2/ Az /1/ bekezdés a) - b) pontjában megjelölt intézmények a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény keretén belül működnek.Bölcsőde


10. §


A bölcsőde napos bölcsődeként üzemel.


11. §


[15]/1/ A bölcsődébe való felvételnél a Gyvt. 42/A §-ában meghatározottakon túl előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, akinek

 1. szülei munkaviszonyban állnak,
 2. szociális, vagy egyéb körülményei a bölcsődei gondozást, nevelést indokolják,
 3. felvételét a körzeti védőnő, a háziorvos, a szociális vagy családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság kezdeményezte.


[16]/2/


[17]11/A. §


Időszakos gyermekfelügyelet


A bölcsődében az alapellátáson túli szolgáltatásként a bölcsődei üres férőhelyek terhére időszakos gyermekfelügyelet működik.Az ellátások igénybevételének módja


12. §


/1/ A 9-10. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.


/2/ Az ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.


/3/ A bölcsődei ellátás igénybevétele esetén kötendő megállapodás mintáját az 1/a számú melléklet tartalmazza. A megállapodás-minta tartalmától az intézmény vezetője az elhelyezésben részesülő fél adatai, az elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása, a házirendben jóváhagyott szolgáltatási kör vonatkozásában térhet el.A gyermekek átmeneti gondozása


13. §


Helyettes szülő


/1/ Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására helyettes szülői hálózatot működtet.


/2/ A helyettes szülő tevékenységét a külön jogszabályban meghatározott helyettes szülői jogviszonyban végzi.


/3/ A helyettes szülői feladatot vállaló személlyel az 1/b számú melléklet szerinti megállapodást a polgármester köti meg.


/4/ A helyettes szülői feladatot vállaló személy a rendelkezésre állásért készenléti díjban részesül.

A készenléti díj havi összege – a helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számától függetlenül – nettó 1.000,- Ft.


/5/ Nem illeti meg a készenléti díj a helyettes szülőt arra az időre, amikor a gyermek átmeneti gondozását ténylegesen végzi.


14. §


/1/ A gyermek átmeneti gondozása a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére, vagy beleegyezésével történik.


/2/ Az átmeneti gondozásra jogosult lehet az a gyermek, akinek szülője

 • egészségügyi körülménye, életvezetési problémája miatt kórházi, szanatóriumi gyógykezelésre szorul,
 • munkaviszonya alapján lakóhelyétől távoli munkahelyen (ahonnan a mindennapos hazajárás nem megoldható), vagy külföldön teljesít kiküldetést, • más okból akadályoztatva van, vagy
 • lakásgondokkal küzd.


15. §


/1/ A szülő gyermekének átmeneti elhelyezése idejére térítési díjat köteles fizetni.


/2/ A térítési díj alapja az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett havi jövedelmének 25 %-át, több gyermek egyidejű átmeneti gondozása esetén a kötelezett havi jövedelmének 50 %-át.


/3/ A személyi térítési díj megállapításánál a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.


/4/ Az átmeneti gondozásért fizetendő térítési díj megállapítása a működtető hatáskörébe tartozik.


/5/ A megállapított térítési díj fizetési kötelezettséget a jegyző tartja nyilván, szükség esetén gondoskodik annak behajtásáról.


16. §


/1/ Az átmeneti gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart.


/2/ Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés – a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével – hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

MÁSODIK RÉSZ


III. FejezetTérítési díj


17. §


/1/ A személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások közül a  gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.


/2/ A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjait a képviselő-testület a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


/3/ A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben alkalmazandó nyersanyagköltséget intézményenként és étkezésenként a 3. számú melléklet tartalmazza.18. §


A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetésnél egy havi időtartamra előre kell megfizetni.


[18]18/A. §


[19]/1/ Az időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja 175,- Ft/óra.


/2/ Az /1/ bekezdés szerinti térítési díjra vonatkozó önköltségszámítást a 3. számú melléklet tartalmazza.


/3/ Az /1/ bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettség az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjét, vagy más törvényes képviselőjét terheli.


/4/ Az időszakos gyermekfelügyeletért járó térítési díjat előre, legkésőbb a szolgáltatás igénybevételét megelőző napon kell megfizetni, étkezés igénybevétele esetén az étkezési térítési díjjal együtt.


/5/ Az időszakos gyermekfelügyelet ideje alatt igénybe vett étkezésért a bölcsőde intézményi térítési díjat kell megfizetni.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


19. §


/1/ Ez a rendelet 2006. november hó 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.


/2/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak az irányadók.


/3/ E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 5/2006. (I. 31.) ÖR. rendelete hatályát veszti.Csanádpalota, 2006. október 31.

Kovács Sándor                                                          Erdélyi Sándorné dr.

  polgármester                                                                        jegyző
Záradék: A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.


Csanádpalota, 2006. november 2.
                                                                                              Erdélyi Sándorné dr.

                                                                                                          jegyző[20]1/a számú melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez


M E G Á L L A P O D Á S


[21] [22]mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás által fenntartott, a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény keretén belül működő Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény (6913 Csanádpalota, Szent István utca 64. szám), mint intézmény (képviselője: ………………………),másrészről .............................................................. szülő ................................................ nevű gyermekének


bölcsődei elhelyezése tárgyában, alulírott napon, az alábbiak szerint:


A gyermek adatai:


Születési helye, ideje:             ..............................................................................................


Anyja neve:                            ..............................................................................................


Lakcíme:                                ..............................................................................................A bölcsődei gondozás kezdő időpontja: .............................................................................


A bölcsődében a gyermek 1 éves korától 3 éves korának betöltéséig, illetőleg a 3. életév betöltését követő augusztus 31-ig gondozható.

Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.


A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára

 • a szakszerű gondozást-nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését, és a szocializáció segítését,
 • a napi négyszeri étkezést,
 • a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,
 • az egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítését,
 • az állandóságot (saját gondozónőrendszer), egyéni bánásmódot,
 • a megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz,
 • az egyéni ruhanemű kivételével a textíliával történő ellátást,
 • a személyes higiéné feltételeit,
 • a korcsoportnak megfelelő játékeszközöket,
 • a rendszeres orvosi felügyeletet,
 • az óvodai életre való felkészítést.

A bölcsőde a szülő számára biztosítja

 • a házirend megismerését,
 • az adaptációhoz szükséges időt, feltételeket,
 • a tájékoztatást a gyermekével történt napközbeni eseményekről,
 • a rendszeres betekintést a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenőfüzet),
 • a szülői értekezletet, az egyéni beszélgetést (gondozónővel, vezetővel),
 • az előadássorozaton való részvételt,
 • a nyílt napon való együttműködést,
 • a tájékoztatók, étrendek megismerését,
 • a gyermekük játéktevékenységébe való betekintést,
 • az Érdekképviseleti Fórumot.


Az 1997. évi XXXI. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összege Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelete alapján

 1. az étkeztetésért:               ……………,- Ft/nap,
 2. gondozásért:                                        0,- Ft/hó.


A bölcsődében elhelyezett ……………………………. után fizetendő személyi térítési díj napi ………..,- Ft.

A bölcsődei ellátásért a térítési díjat előre, egy összegben, minden hónap 15. napjáig kell befizetni.


A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás, ha


 • a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31-e után,
 • a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri.


A szülő tudomásul veszi, hogy


 • a bölcsődei házirendet betartja,
 • együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel,
 • a megállapodásban foglalt – az intézmény részéről fennálló – kötelezettségek elmulasztása esetén a szülő panaszával az Érdekképviseleti Fórumhoz, a bölcsődevezetőhöz és az intézményvezetőhöz fordulhat,
 • az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz fordulhat.


Csanádpalota, .................. év ................................................. hó ............ nap


            ...............................................                                               .............................................

                        szülő                                                                          intézményvezető
1/b számú melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez
M E G Á L L A P O D ÁSamely létrejött egyrészről Csanádpalota nagyközség Önkormányzata Csanádpalota, Kelemen László tér 10. szám (képviseli: …………………………. polgármester), mint működtető, másrészről …………………………… (név, születési hely és idő, anyja neve) ………………………………………………………….. (lakcím), helyettes szülői feladatokat ellátó személy között, alulírott napon, határozatlan időre az alábbi feltételekkel:1.) A helyettes szülő a saját háztartásában nevelt ………. számú gyermeke(i) mellett, helyettes szülőként ……… számú gyermek nevelését vállalja, a működtető kijelölése alapján 12, legfeljebb 18 hónapig.


2.) A helyettes szülő a megállapodásban vállalja, hogy a külön jogszabályban előírt felkészítő tanfolyamon eredményesen részt vesz.


3.) A helyettes szülő a megállapodáshoz mellékelten benyújtja a gyermeknevelésre való alkalmasságát bizonyító háziorvosi igazolást, továbbá a vele házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő személy hozzájáruló nyilatkozatát.


4.) A helyettes szülő a rendelkezésre állásért készenléti díjban részesül. A készenléti díj havi összege – a helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számától függetlenül – nettó 1.000,- Ft


5.) A gyermek gondozásáért a helyettes szülő jogszabályban meghatározott díjazásban részesül:

 • nevelési díj: a mindenkori öregségi nyugdíj 120 %-a, jelenleg ……………… Ft,
 • ellátmány: éves nevelési díj 25 %-a, jelenleg …………….. Ft,
 • helyettes szülői díj: a Gyvt. 66./P. §-ában foglaltak alapján meghatározott összeg: ……………….. Ft.


6.) A helyettes szülő befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket, ha az átmeneti gondozás biztosítására kijelölték. A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről a helyettes szülő értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.


7.) A helyettes szülő és a gyermekjóléti szolgálat arra kijelölt munkatársa közösen elkészítik a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét.


8.) Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek számára a helyettes szülő saját háztartásában biztosítja a teljes körű ellátást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 76 – 82. §-ai alapján.


9.) A helyettes szülő gondoskodik a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről, támogatja szükséges felzárkóztatását, kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, elősegíti a gyermek pályaválasztásra, illetve munkába állásra való felkészülését.


10.) A helyettes szülő felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és alapvető személyes ügyeinek intézésére, a gyámhivatal határozatában foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermek kapcsolattartását szüleivel és közeli hozzátartozóival.


11.) A helyettes szülő az egyéni elhelyezési tervnek megfelelően elősegíti a gyermek vérszerinti családjába való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges, örökbefogadó családhoz történő elhelyezését.


12.) A helyettes szülő szakmai felkészültség birtokában elláthatja a tartósan beteg, a fogyatékos, illetve szenvedélybeteg, a személyiség-, beilleszkedési vagy magatartási zavarban szenvedő gyermek speciális nevelését.


13.) A helyettes szülői jogviszony fennállását nem érinti, ha nincs hozzá gyermek kihelyezve, továbbá, ha a nála elhelyezett gyermek a háztartásán kívül tartózkodik (kollégium, diákotthoni elhelyezés, üdülés, gyógyintézeti kezelés).


14.) A működtető és a helyettes szülő a megállapodást csak közös megegyezéssel módosíthatja, melyet mindkét fél kezdeményezhet.


15.) A helyettes szülői jogviszony megszűnik a helyettes szülő halálával.


16.) A helyettes szülői jogviszony megszüntethető:

 • a felek közös megegyezésével,
 • felmondással.


17.) A helyettes szülő köteles a számára előírt dokumentációkat vezetni, az adatvédelmi törvénynek megfelelően.


18.) Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban foglaltak az irányadók.


Felek jelen megállapodást alulírott napon, annak megismerése után helybenhagyólag aláírták.Csanádpalota, ……… év ……………………. hó …….. nap            …………………………                               …………………………..

                        helyettes szülő                                               működtető


[23]2. számú melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez


A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI


[24] [25]1) Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézménya) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény:

aa) étkeztetés

(napi négyszeri étkezés)                                                                    440,- Ft/nap

            - reggeli                                                                                   80,- Ft/adag

            - tízórai                                                                                    60,- Ft/adag

            - ebéd                                                                                    220,- Ft/adag

            - uzsonna                                                                                 80,- Ft/adag


ab) gondozási díj – a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI.

törvény 147. §. (4) bekezdése alapján -                                                0,- Ft/nap


b) Napsugár Óvodai Tagintézmény:

                        napi háromszori étkezés                                            380,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                        85,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                        215,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                     80,- Ft/adag


c) Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény:

napi háromszori étkezés                                            380,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                        55,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                        270,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                     55,- Ft/adag


[26]d)


2) Dér István  Általános Iskola – napközi otthon:

            napi háromszori étkezés                                                        450,- Ft/nap

            - tízórai                                                                                  100,- Ft/adag

            - ebéd                                                                                    260,- Ft/adag

            - uzsonna                                                                                 90,- Ft/adag[27]3. számú melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez


A GYERMEKÉTKEZTETÉSBEN ALKALMAZANDÓ

NYERSANYAGKÖLTSÉG

MEGÁLLAPÍTÁSA[28]1) Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény


a) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény:

(napi négyszeri étkezés)                                                                  436,- Ft/ellátott/nap

            - reggeli                                                                                   80,- Ft/adag

            - tízórai                                                                                    58,- Ft/adag

            - ebéd                                                                                    220,- Ft/adag

            - uzsonna                                                                                 78,- Ft/adag


Tervezett élelmezési napok száma 2013. évben:                               251 napb) Napsugár Óvodai Tagintézmény:

            napi háromszori étkezés                                                     381,- Ft/ellátott/nap

            - tízórai                                                                                    86,- Ft/adag

            - ebéd                                                                                    214,- Ft/adag

            - uzsonna                                                                                 81,- Ft/adag


Tervezett élelmezési napok száma 2013. évben:                               220 napc) Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény:

            napi háromszori étkezés                                                     377,- Ft/ellátott/nap

                        - tízórai                                                                        53,50 Ft/adag

                        - ebéd                                                                        270,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                     53,50 Ft/adag


Tervezett élelmezési napok száma 2013. évben:                               220 nap


d) [29]


2) Dér István Általános Iskola-napközi otthon:

            napi háromszori étkezés                                                     447,- Ft/ellátott/nap

            - tízórai                                                                                    99,- Ft/adag

            - ebéd                                                                                    258,- Ft/adag

            - uzsonna                                                                                 90,- Ft/adag


Tervezett élelmezési napok száma 2013. évben:                               185 nap[30]4. számú melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethezAZ IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ

ÖNKÖLTSÉG KISZÁMÍTÁSA[31]Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézménye 2013. évi költségvetése


Személyi jellegű juttatás                                                                     8.455 ezer Ft

Munkaadót terhelő járulékok                                                              2.311 ezer Ft

Dologi kiadás (élelmezési költség nélkül)                                           1.620 ezer Ft

Működési költség összesen:                                                            12.386 ezer Ft


Férőhely:                                                                                           30 fő


Tervezett nyitvatartási napok száma:                                                251 nap


Nyitvatartási idő:                                                                              6.00 – 16.30 óra


Egy nyitvatartási napra jutó önköltség:                                        49.347 Ft


Egy férőhelyre jutó napi önköltség:                                                1.645 Ft/nap/férőhely


A nyitvatartási idő egy órájára jutó önköltség:                                 173 Ft/óra

                                               kerekítve:                                                175 Ft/óra[1] Módosította a 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. július 1-től

[2] Módosította a 26/2013. (XII. 19.) ÖR. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.  január 1-től

[3] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII. 19.) ÖR. rendelet 10. §-a. Hatályon kívül  helyezve 2014.  január 1-től

[4] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII. 19.) ÖR. rendelet 10. §-a. Hatályon kívül  helyezve 2014.  január 1-től

[5] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII. 19.) ÖR. rendelet 10. §-a. Hatályon kívül  helyezve 2014.  január 1-től

[6] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII. 19.) ÖR. rendelet 10. §-a. Hatályon kívül  helyezve 2014.  január 1-től

[7] Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (XII. 19.) ÖR. rendelet 10. §-a. Hatályon kívül  helyezve 2014.  január 1-től

[8] Módosította a 16/2013. (VI.27.) ÖR. rendelet 1. §-a, Hatályos: 2013. július 1-től

[9] A „napközi otthonos szövegrészt hatályon kívül helyezte a 27/2007. (IX.26.) ÖR számú rendelet 3.§ /2/ bekezdése, Hatálytalan: 2007. október 1. napjától

[10] Módosította a 6/2007.(III.28.) ÖR számú rendelet 1.§.-a, Hatályos: 2007. április 1. napjától

[11] Módosította a 23/2007.(VIII.29.) ÖR számú rendelet 1.§.-a, Hatályos: 2007. szeptember 1. napjától

[12] Módosította a 20/2008. (VII. 28.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 15-től

[13] Módosította a 15/2013. (V.30.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.06.01. napjától

[14] Módosította a 16/2013. (VI.27.) ÖR. rendelet 2. §-a, Hatályos: 2013. július 1-től

[15] Módosította a 15/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. december 1-től

[16] Beiktatta a 15/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. december 1-től. Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2012. július 1-től

[17] Beiktatta a 15/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. december 1-től

[18] Beiktatta a 15/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2010. december 1-től.

[19] Módosította  a 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. április 1-től.

[20] Módosította a  15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. július 1-től.

[21] Módosította a 15/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.06.01. napjától

[22] Módosította a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, Hatályos: 2013. július 1-től

[23] Módosította a 20/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. január 1-től

[24] Módosította a 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. április 1.

[25] Módosította a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, Hatályos: 2013. július 1-től

[26] Hatályon kívül  helyezte a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a, Hatálytalan: 2013. július 1-től

[27] Módosította a 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013. április 1-től

[28] Módosította a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a, Hatályos: 2013. július 1-től

[29] Hatályon kívül  helyezte a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a, Hatálytalan: 2013. július 1-től

[30] Módosította a 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2013. április 1-től

[31] Módosította a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a, Hatályos: 2013. július 1-től