Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 05. 01 - 2017. 11. 29

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

2016.05.01.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A talajterhelési díjfizetési kötelezettségről

1. § (1) A díjkötelezettség Csanádpalota Város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( továbbiakban: Ktd. ) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed ki. A talajterhelési díj határozatlan időre kerül bevezetésre.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd.-ben, valamint más magasabb szintű jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

1. Kibocsátó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.
2. Kibocsátók azonosításához szükséges adatok: Kibocsátó neve (cégneve), születési ideje, anyja születési neve, lakóhelye (székhelye).
3. létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: a mindenkor hatályos települési támogatásról szóló rendeletben meghatározottak.

3. A díjkötelezettség bevallása

3. § (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását.

(2) A talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31. napja.

(3) Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni. A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítató.

(4) A talajterhelési díj számításának szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően mérési lehetőség hiánya esetén a kibocsátót terhelő talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány megállapításának a szempontjait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni a (2) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.

(2) A talajterhelési díjat a Csanádpalota Városi Önkormányzat 57400293-11137933-00000000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

5. A díjfizetési kötelezettség megszűnése

5. § (1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy összegben meg kell fizetnie.

(4) A kibocsátónak a fizetési kötelezettség megszűnése érdekében a rácsatlakozás tényét a közszolgáltató által kiállított dokumentummal ( szerződéssel) igazolnia kell.

6. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség szabályozása

6. § (1) Az illetékes közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:

a) a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,

b) a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig.

(2) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosítása, valamint a bevallások ellenőrzése céljából a kibocsátók azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.

(3) Az adóévet követő év február 28-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat, - az adóalap csökkentő tételek ellenőrzése céljából - a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, annak szállítási helyéről és a szállítást megrendelő adatairól.

7. Díjmentesség, díjkedvezmény

7. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztása után;

(2) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül

a) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,

b) az (1) bekezdés szerinti kibocsátó.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg.

(4) Különös méltánylást érdemlő eset: baleset, haláleset, elemi kár vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet.

8. Átmeneti rendelkezés

8. § 2017. évben, a 2016. évre vonatkozó talajterhelési díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, aki a 2015. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. október 31. napjáig ráköt.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőjén történő kifüggesztéssel.

1. melléklet

A talajterhelési díj mértéke : TTD=E x A x T, ahol
TTD= a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: egységdíj (1200 FT/m3 )
A: a díjfizetési alap m3
T: a település egészére vonatkozó területérzékenységi szorzó, értéke: 1,5