Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21 - 2017. 12. 21

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

és finanszírozásának módja

2. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                       1 127 928 941.- Ft-ban,

     ezen belül

     a költségvetési működési bevételek fő összegét          957 598 400.- Ft-ban,

     a költségvetési működési kiadások fő  összegét            957 598 400.- Ft-ban,

     felhalmozási bevételeinek fő összegét                           170 330 541.-Ft-ban,

     felhalmozási kiadásainak fő összegét                             170 330 541.-Ft-ban

állapítja meg.


  1. A képviselő-testület

a finanszírozási célú kiadások(átadott pénzösszeg) összegét       36.134.417 Ft-ban

állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:


        a.) A helyi önkormányzatok működőképességének      

            megőrzését szolgáló hozzájárulás                                            36.134.417 Ft


(4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

Személyi juttatás                                                       304 408 130 Ft

Munkaadókat terhelő adók, járulékok                          86 442 081 Ft

Dologi kiadások                                                        193 995 924 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        34 988 200 Ft

Egyéb működési célú kiadások                                  194 659 086 Ft

Finanszírozási kiadások                                             143 104 979 Ft

jogcímek szerint állapítja meg.2. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. §.

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nyergesné Kovács Erzsébet                                                       dr. Keresztury Monika

           polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetve: Csanádpalota, 2017. december 20.
dr. Keresztury Monika

                                                                                                                       jegyző

Mellékletek