Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018 (III.22.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018 (III.22.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 23 - 2018. 12. 30

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 18.§-a alapján, Magyarország 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi válságköltségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

és finanszírozásának módja

2. §

  1. A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                               1 001 183 614 Ft-ban,

     ezen belül

     a működési célú költségvetési bevételek főösszegét          842 552 662 Ft-ban

     a működési célú költségvetési kiadások főösszegét             840 974 649 Ft-ban

     működési költségvetési egyenlegét                                           1 578 013 Ft-ban


     a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét       158 630 952 Ft-ban

     a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét        160 208 965 Ft-ban

     a felhalmozási költségvetési egyenlegét                                 -1.578.013 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímek szerint állapítja meg:

Személyi juttatás                                                                   216 530 299 Ft

Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                      42 088 649 Ft

Dologi kiadások                                                                     163 715 069 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    27 700 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások                                              263 403 457 Ft

Finanszírozási kiadások                                                        127 537 175 Ft

Beruházások                                                                          128 648 700 Ft

Felújítások                                                                                31 560 265 Ft.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet határozza meg.

(4) Az önkormányzat 2018. évi működésének általános támogatását a 2. melléklet mutatja be.

(5)  Az önkormányzat összes bevételét költségvetési szervenként és összevontan a 3.melléklet határozza meg.

(7)  Az önkormányzat összes kiadását költségvetési szervenként és összevontan a 4. melléklet határozza meg.

(8) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú pénzeszköz átadásait 5.melléklet tartalmazza.

(9) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet határozza meg.

 (10) Csanádpalota Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetését a 7. melléklet szemlélteti.

(11) Csanádpalota Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi engedélyezett álláshelyeinek meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

(12) Csanádpalota Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. melléklet mutatja be.

(13) Csanádpalota Városi Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokat a 10. melléklet határozza meg.

(14) Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.

(15) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

(16) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi saját bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

(17) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi társadalmi szerveknek nyújtott támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(18) Csanádpalota Város Önkormányzatának címrendjét a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

Az átmeneti szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4 §

Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Kiadási előirányzat felhasználásra kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.


5. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és a mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének írásban.

6. §

A költségvetési szervek vezetői köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek által elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére.

7. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat egyidejű megemelése mellett a céltartalék növelésére kell fordítani.

(3) A tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi teljesítések mértékéig vállalhatók.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.

8. §

(1)   A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.

(3)   Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben csak a testület jóváhagyását követően emelhetik fel.

(4)   Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról az első, a harmadik és a negyedik negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedév utolsó hó 5. napjáig köteles a jegyzőt tájékoztatni.9. §

  1. A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is rögzíteni.


(2) Köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

10. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az intézmény vezetők az előirányzat túllépést a képviselő-testületnek kötelesek indokolni a zárszámadás tárgyalásakor.

11. §

(1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a finanszírozási ütemterv alapján, azzal, hogy a támogatás utalásának indokoltságát, minden egyes igénylésnél az intézmény likviditási (pénzkészlet stb.) helyzetét be kell mutatni.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 1.000.000.- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrét - a 2018. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - az intézmények átvilágítására, a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.


Záró és vegyes rendelkezések

13. §

(1) E rendelet hatályát veszti 2018. december 31-én. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csanádpalota Város Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2017. (XII. 20) önkormányzati rendelet.


                          


               Nyergesné Kovács Erzsébet                                        Dr. Keresztury Monika

                          polgármester                                                                  jegyző     
Kihirdetve: Csanádpalota, 2018. március 22.Mellékletek