Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2020 (XI.10.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2020. 11. 11 - 2021. 04. 14

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Polgármestere a következőket rendeli:

A rendelet célja


  1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről és igénybevételük céljáról.

A rendelet hatálya


2. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota Város közigazgatási területére.

(2) E rendelet személyi hatálya Csanádpalota Város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A szociális rászorultság szabályai


3. §


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata egyszeri alkalommal, természetben nyújtott szociális ellátást biztosít azoknak az állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelszerűen az önkormányzat közigazgatási területén laknak.


(2) Szociálisan rászorult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át.


(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászorult kérelmezőt, aki

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy   - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás mértéke


4. §


(1) A tűzifajuttatás egyszeri alkalommal történik, a támogatás mértéke háztartásonként legalább 0,5 m3, legfeljebb 5 m3 tűzifa lehet, amelynek kiszállításáról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.

Hatásköri és eljárási rendelkezések


5. §


(1) A kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon 2020. november 16-tól 2020. december 4. napjáig kell benyújtani Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, amelyhez csatolni kell:

a) jövedelemnyilatkozatot,

b) jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást,

c) a fűtési módról szóló nyilatkozatot.


(2) Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet. 


(3) A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására irányuló eljárás során szükséges, az ügy érdemét nem érintő döntések meghozatala és a szükséges eljárási cselekmények elvégzése a jegyző feladatkörébe tartozik.


6. §


A rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba és 2021. április 15. napján hatályát veszti. A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Mellékletek