Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 03. 15

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.


(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei és társulásai működési kiadásainak finanszírozása havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának 1/l2-e, rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai engedélyezhetők, kivéve az egyéb személyi (cafeteria) juttatások tekintetében, ahol kifizetés csak a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása után, a döntésnek megfelelően kezdeményezhető.


(3) Az előző évben teljesített, de a 2019. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.


(4) A 2019. január és február hónapban realizálódó - 2018. évben meghozott döntések szerinti - kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetőek.


(5) A 2019. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatokhoz szükséges saját erő vállalására a képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.


(5) Csanádpalota Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletében jóváhagyott előirányzatok mértékéig folyósíthatók a már folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatok kiadásai.


(6) A képviselő-testület 2019. január 1-je és a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig hozott döntéseinek végrehajtása az átmeneti költségvetés terhére biztosítható.


(7) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 2019. évre létrehozott alap terhére a költségvetési rendelet hatálybalépéséig esedékes támogatási összegek kifizethetőek.


(8) A 2018. év decemberében már foglalkoztatott közfoglalkoztatottak munkabér és járulék költségei 2019. január 1-jétől kifizethetőek.2. §


A képviselő-testület felhatalmazza az újonnan alapított Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv vezetőjét, hogy - az intézmény működési feltételeinek biztosítása érdekében - a bevételeket beszedje, a kiadásokat a rendelet 1. melléklete szerint az előirányzatok 2019. évre vonatkozó összegének figyelembevételével, annak 1/12-ed részéig havonta teljesítse.


3. §


Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.4. §


Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.Csanádpalota, 2018. december 12.
Nyergesné Kovács Erzsébet                                                             dr. Juhász László

polgármester                                                                                   jegyző
Záradék:

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel közzétéve 2018. december 13. napján.
dr. Juhász László

                       jegyző