Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 14.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 12/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 30 - 2016. 09. 30


CSANÁDPALOTA VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


20/2016. (IX.29.)


önkormányzati rendelete


Az önkormányzati  lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 14.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 12/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításárólZáradék:

A rendelet megalkotásának napja:                2016. szeptember 28.

A rendelet kihirdetésének napja:                   2016. szeptember 29.

A rendelet hatályba lépésének napja:            2016. szeptember 30.                                                                                                                                                                                                                                                        dr. Barna Angéla

                              jegyző


                                                          


Csanádpalota Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján  az önkormányzati  lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 14.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 12/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:


1. §


A 12/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés „bérlakások” szövegrész helyébe a „lakások” szövegrész  lép, a „nyugdíjasház” szövegrész törlésre kerül. 


2. §


A Rendelet a következő 3. § (3) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép: 


„(3) A bérbeadói jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével a képviselő-testület a  27. § (9) bekezdésében foglaltak, valamint a lakások nem lakás céljára történő bérbeadásával kapcsolatos kérelmek elbírálásának kivételével a polgármestert bízza meg.”3. §


Hatályát veszti  a Rendelet 3. § (4) bekezdése, a 24-26. §-ok, a 2. melléklet 4. pontja, a 3. melléklet 4. pontja, a 4. melléklet. 


5. §


Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csanádpalota, 2016. szeptember 28.
Kovács Sándor                                                                           dr. Barna Angéla

polgármester                                                                                      jegyző                                 Kihirdetve:

Csanádpalota, 2016. szeptember 29.


dr. Barna Angéla    jegyző