Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 01 - 2016. 03. 01

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

 1. §


A Csanádpalota Város önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő új 2. § (5) bekezdés lép, egyidejűleg a jelenlegi 2. § (5) bekezdés számozása 2. § (6) bekezdésre módosul:


„(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet tartalmazza.”


 1. §


 1. A Rendelet 1. melléklete 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. Elsőfokú hatósági jogkört gyakorol

 1. a települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben.
 2. a közterületek használatáról szóló 27/2005.(IX.28.) önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben.”


 1. A Rendelet 1. melléklete újabb  4. ponttal egészül ki:


„4. A lakások bérletéről szóló 12/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése szerint gyakorolja a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket.”


 1. §


 1. A Rendelet 2. melléklet II. alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (7) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak alapján véleményezi a közbeszerzési törvény által előírt tájékoztatókat, éves összegzéseket.


 1. A Rendelet 2. melléklet II. alcím kiegészül a következő 12. ponttal:


„12. Jóváhagyja az önkormányzat által indított közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívását és az eljárás előkészítéséhez kötődő hirdetményeket.”


 1. §


 A Rendelet 4. melléklete helyébe a  Rendelet 1. melléklete lép. 1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2016. február  24.
Kovács Sándor                                                                                            dr. Barna Angéla

polgármester                                                                                                      jegyző


Kihirdetve:

Csanádpalota, 2016. február 29.Dr. Barna Angéla

jegyző

Mellékletek