C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VI. 28.) ÖR rendelete a díszpolgári cím adományozásáról

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VI. 28.) ÖR rendelete a díszpolgári cím adományozásáról

Hatályos: 2014. 02. 28

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete - az Ötv. 1. §-ának (6) bekezdése a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az Ötv. 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a díszpolgári cím adományozásáról szóló 5/1997. (III. 27.) ÖR. számú rendeletének módosításáról és egységes szövegéről az alábbi rendeletet alkotja:


A díszpolgári cím


 1. §.


 1. [1]Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a település közösségének szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítsen, „CSANÁDPALOTA VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet alapít.


 1. [2]A „CSANÁDPALOTA VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.


 1. [3]Díszpolgári cím évente egy alkalommal adományozható.[4](4) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél  jár.


[5](5) A díszoklevél A/3-as méretű lap, díszhengerben, mely tartalmazza:

            - település címerét,

            - az adományozó megjelölését,

            - az adományozásról szóló döntés számát, keltét,

            - az elismerésben részesített személy nevét,

            - a cím adományozásának indokát,

            - az oklevél átadásának keltét,

            - a település polgármesterének és jegyzőjének nevét és aláírását,

            [6]- a város pecsétjének lenyomatát.


 1. §.


 1. [7]A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,

valamint élvezheti azokat a kedvezményeket, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.


 1. [8]A város díszpolgára:


a.) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos,

b.) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat valamennyi közművelődési intézményét,

     valamint az ilyen jellegű rendezvényeit,

c.) ingyenesen jogosult a „PALOTAI KRÓNIKA” című, havonta megjelenő újságra,

    -  2  -


melynek díját az Önkormányzat fedezi,


d.) öregsége, betegsége esetén – amennyiben gondviselés nélkül maradt -        gondviselésre jogosult,

e.) elhalálozás esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának

     tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára,

g.) kérelmére az Önkormányzat a bogácsi üdülőjében évente két hetes

     időtartamra díjmentes faház-használatot biztosít.

     A használat ideje alatt az igénybe vett egyéb szolgáltatások (ágyhuzat,

     hősugárzó használata stb…) is díjmentesek.


Adományozás rendje


 1. §.


 1. [9]A díszpolgári címet a városnapon tartott ünnepségen kell átadni.


 1. A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:


 1. polgármester, települési képviselő,
 2. képviselő-testület bizottságai,
 3. pártok, társadalmi szervezetek,

d.) a község lakossága.


 1. A cím adományozására vonatkozó javaslatnak az indokolást is tartalmaznia kell.


 1. A javaslatot – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a polgármesternek kell eljuttatni, minden év június hó 15. napjáig.


 1. A (2) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti javaslattevők javaslataikat a napirend tárgyalása alkalmával is előterjeszthetik.


 1. [10]A (4) bekezdés szerinti határidőre beérkezett javaslatokat a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményezi.


[11](7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím adományozásáról minden évben a június havi ülésén dönt, egyedi határozattal, minősített többséggel.


(8) Amennyiben több javasolt személy közül egyik sem kapja meg a cím adományozásához szükséges szavazatot, az ismételt szavazásnál már csak a három legtöbb szavazatot kapott személyre vonatkozó javaslatot kell szavazásra bocsájtani.


(9) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztomusz kitüntetés is adományozató. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. Legközelebbi hozzátartozón a Ptk. 685. §-ának b.) pontja szerinti közeli


-  3  -


hozzátartozókat – kivéve az élettársat – kell érteni. Az átvételre jogosultság szempontjából a házastárs az egyeneságbeli rokont, az egyeneságbeli rokon a testvért megelőzi. Házastárs hiányában az elismerés átvételére a sorban következő legidősebb hozzátartozó jogosult.


(10) E címmel kitüntetettről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot.A cím visszavonása


[12]4. §.


A díszpolgári címet a Képviselő-testület egyedi határozattal visszavonja, ha az elismerésben részesített személyt a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélte.Záró rendelkezések


 1. §.


 1. Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal hatósági[13] nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.


 1. A díszpolgári cím adományozásával járó költségek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.


 1. §.


 (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2000. (VI. 1.) ÖR. és a 13/2001. (VII. 23.) ÖR. rendeletei hatályukat vesztik.


Csanádpalota, 2005. június 28.Perneki László                                                                       Erdélyi Sándorné dr.

  polgármester                                                                                   jegyző

[1] Módosította a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. július 1-től

[2] Módosította a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. július 1-től

[3] Módosította a 4/2014. (II. 27.) ÖR. rendelet 1. §-.a. Hatályos 2014. február 28-tól

[4] Módosította a 9/2009. (V. 28.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. május 28. napjától

[5] Módosította a 9/2009. (V. 28.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. május 28. napjától

[6] Módosította a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. július 1-től

[7] Módosította a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2012. július 1-től

[8] Módosította a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3-a. Hatályos 2012. július 1-től

[9] Módosította a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2012. július 1-től

[10] Módosította a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2012. július 1-től

[11] Módosította a 9/2009. (V. 28.) ÖR. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009. május 28. napjától

[12] Módosította a 9/2009. (V. 28.) ÖR. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009. május 28. napjától

[13] szövegét módosította a 29/2005.(X.26.) ÖR számú rendelet 4.§.-a, Hatályos: 2005. november 1. napjától