Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 18 - 2020. 07. 19

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:


 1. §


Az 9/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                               1 392 683 699 Ft-ban,

     ezen belül

     a működési célú költségvetési bevételek főösszegét        1 226 291 363 Ft-ban

     a működési célú költségvetési kiadások főösszegét          1 225 307 631 Ft-ban

     működési költségvetési egyenlegét                                              983 732 Ft-ban


     a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét       166 392 336 Ft-ban

     a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét        167 376 068 Ft-ban

     a felhalmozási költségvetési egyenlegét                                   - 983 732 Ft-ban

állapítja meg.(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímek szerint állapítja meg:

                                                     

Személyi juttatás                                                                   266 254 674 Ft

Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                      45 499 474 Ft

Dologi kiadások                                                                    216 343 770 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    17 255 310 Ft

Egyéb működési célú átadás                                                  165 092 682 Ft

Finanszírozási kiadások                                                        514 861 721 Ft

Beruházások                                                                            43 764 682 Ft

Felújítások                                                                             123 611 386 Ft 1. §


 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
 2. A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
 5. A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
 6. A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
 7. A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
 9. A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
 10. A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
 11. A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.


 1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                          

               Dr. Debreczeni István                                                       Dr. Hajnal Péter

                       polgármester                                                                    aljegyző    
Záradék:


A rendelet megalkotásának napja: 2020. július 17.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 17.

A rendelet hatálybalépésének napja: 2020. július 18.

                                                                                                          Dr. Hajnal Péter

                                                                                                                aljegyző