Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX. 28.) ÖR. módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01 - 2016. 10. 01

CSANÁDPALOTA VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


21/2016. (IX.29.)


önkormányzati rendelete


a közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX. 28.) ÖR. módosításárólZáradék:

A rendelet megalkotásának napja:                    2016. szeptember 28.

A rendelet kihirdetésének napja:                        2016. szeptember 29.

A rendelet hatályba lépésének napja:                2016. október 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dr. Barna Angéla

                                                                                   jegyző                                                                                                                                                                                                      
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 6/A. §  ( továbbiakban: R)  helyébe e rendelet 1. §-a lép:

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok

6/A. (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti       filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban:        filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a Rendelet szabályait az e   szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 1. A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, az Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
 2. A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:
  1. az eredeti állapot helyreállítását,
  2. az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
  3. a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
  4. a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,
  5. az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a Palotai Krónikában, továbbá
  6. a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.
 3. Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
 4. A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 30% lehet.
 5. A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
 6.  A filmforgatási
 7.  célú közterület-használat naponta 8.00-20.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
 8. Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a filmforgatás célú közterület-használat tervezett idejére és helyszínére már korábban kiadott közterület-használati engedély van érvényben, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
 9. A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
 10. A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
 11. A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a stáb parkolására díszburkolattal ellátott közterület nem használható.
 12. Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a 1210/20 hrsz. alatt Kelemen László Emlékpark.

Záró rendelkezések

2.§


 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csanádpalota, 2016. szeptember 28.Kovács Sándor                                                               Dr. Barna Angéla

polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetve: Csanádpalota, 2016. szeptember 29.


Dr. Barna Angéla

       jegyző