Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2006. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Hatályos: 2014. 04. 01 - 2021. 12. 02

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2006. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 1

2014.04.01.

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 16. §-ának (1) bekezdésében, az 1997. évi XXXI. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-ának (1) bekezdésében és 29. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ
I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –

a) a Csanádpalota nagyközség közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

a) munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(2) A rendelet személyi hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen a település közigazgatási területén tartózkodó gyermekeire is.

II. Fejezet

Ellátások

2. § (1) Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmét

a) pénzbeli ellátással, és

a) a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátással

a) biztosítja.

(2) A pénzbeli ellátások fajtái: a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) a.) a gyermekjóléti szolgáltatás,

a) b.) a gyermekek napközbeni ellátása,

a) c.) a gyermekek átmeneti gondozása.

I. Cím CÍM

Pénzbeli ellátások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

3. § (1) A hatáskör gyakorlója a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

4. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege legfeljebb 4.000,- Ft.

5. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályok szerint.

Természetben nyújtott ellátások

6. § (1) A 3. §. szerinti gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott ellátás formája:

a) - tankönyv- és tanszerutalvány,

a) - élelmiszer-, és

a) - tüzelőutalvány.

(3) A gyermekétkeztetés térítési díjának fedezetére megállapított gyermekvédelmi támogatást az érintett intézmény számlájára kell átutalni.

7. § A pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

II. Cím CÍM

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

A gyermekjóléti szolgáltatás

8. § A gyermekjóléti szolgáltatás az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egysége keretén belül működik.

A gyermekek napközbeni ellátása

9. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények:

a) a.) bölcsőde,

a) b.) napközi otthonos óvoda,

a) c.) az általános iskola keretén belül működő napközi.

(2) Az (1) bekezdés a.) pontjában megjelölt intézmény a Területi Gondozási Központ keretén belül működik.

Bölcsőde

10. § A bölcsőde napos bölcsődeként üzemel.

11. § (1) A bölcsődébe való felvételnél a Gyvt. 42/A §-ában meghatározottakon túl előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, akinek:

(1) szülei munkaviszonyban állnak,

(2) szociális, vagy egyéb körülményei a bölcsődei gondozást, nevelést indokolják,

(3) felvételét a körzeti védőnő, a háziorvos, a szociális vagy családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság kezdeményezte.

Az ellátások igénybevételének módja

12. § (1) A 9-10. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(2) Az ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.

(3) A bölcsődei ellátás igénybevétele esetén kötendő megállapodás mintáját az 1/a számú melléklet tartalmazza. A megállapodás-minta tartalmától az intézmény vezetője az elhelyezésben részesülő fél adatai, az elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása, a házirendben jóváhagyott szolgáltatási kör vonatkozásában térhet el.

A gyermekek átmeneti gondozása - Helyettes szülő

13. § (1) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására helyettes szülői hálózatot működtet.

(2) A helyettes szülő tevékenységét a külön jogszabályban meghatározott helyettes szülői jogviszonyban végzi.

(3) A helyettes szülői feladatot vállaló személlyel az 1/b számú melléklet szerinti megállapodást a polgármester köti meg.

(4) A helyettes szülői feladatot vállaló személy a rendelkezésre állásért készenléti díjban részesül. A készenléti díj havi összege – a helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számától függetlenül – nettó 1.000,- Ft.

(5) Nem illeti meg a készenléti díj a helyettes szülőt arra az időre, amikor a gyermek átmeneti gondozását ténylegesen végzi.

14. § (1) A gyermek átmeneti gondozása a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére, vagy beleegyezésével történik.

(2) Az átmeneti gondozásra jogosult lehet az a gyermek, akinek szülője

a) - egészségügyi körülménye, életvezetési problémája miatt kórházi, szanatóriumi gyógykezelésre szorul,

b) - munkaviszonya alapján lakóhelyétől távoli munkahelyen (ahonnan a mindennapos hazajárás nem megoldható), vagy külföldön teljesít kiküldetést,

c) - más okból akadályoztatva van, vagy

d) - lakásgondokkal küzd.

15. § (1) A szülő gyermekének átmeneti elhelyezése idejére térítési díjat köteles fizetni.

(2) A térítési díj alapja az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett havi jövedelmének 25 %-át, több gyermek egyidejű átmeneti gondozása esetén a kötelezett havi jövedelmének 50 %-át.

(3) A személyi térítési díj megállapításánál a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

(4) Az átmeneti gondozásért fizetendő térítési díj megállapítása a működtető hatáskörébe tartozik.

(5) A megállapított térítési díj fizetési kötelezettséget a jegyző tartja nyilván, szükség esetén gondoskodik annak behajtásáról.

16. § (1) Az átmeneti gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart.

(2) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, az elhelyezés – a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével – hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

MÁSODIK RÉSZ
III. Fejezet

Térítési díj

17. § (1) A személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjait a képviselő-testület a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben alkalmazandó nyersanyagköltséget intézményenként és étkezésenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

18. § A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetésnél egy havi időtartamra előre kell megfizetni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2006. november hó 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak az irányadók.

(3) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 5/2006. (I. 31.) ÖR. rendelete hatályát veszti.

1.a. melléklet

1/a számú melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez
M E G Á L L A P O D Á S
mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata által fenntartott, a Területi Gondozási Központ keretén belül működő BÖLCSŐDE (6913 Csanádpalota, Szent István utca 45. szám), mint intézmény (képviselője: .............................................),
másrészről .............................................................. szülő ................................................ nevű gyermekének
bölcsődei lehelyezése tárgyában, alulírott napon, az alábbiak szerint:
A gyermek adatai:
Születési helye, ideje: ..............................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................
Lakcíme: ..............................................................................................
A bölcsődei gondozás kezdő időpontja: .............................................................................
A bölcsődében a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetőleg a 3. életév betöltését követő augusztus 31-ig gondozható. Az intézményben az egyéves kort be nem töltött gyermek gondozására nincs lehetőség.
Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára
- a szakszerű gondozást-nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését, és a szocializáció segítését,
- a napi négyszeri étkezést,
- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,
- az egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítését,
- az állandóságot (saját gondozónőrendszer), egyéni bánásmódot,
- a megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz,
- az egyéni ruhanemű kivételével a textíliával történő ellátást,
- a személyes higiéné feltételeit,
- a korcsoportnak megfelelő játékeszközöket,
- a rendszeres orvosi felügyeletet,
- az óvodai életre való felkészítést.
- 2 -
A bölcsőde a szülő számára biztosítja
· a házirend megismerését,
· az adaptációhoz szükséges időt, feltételeket,
· a tájékoztatást a gyermekével történt napközbeni eseményekről,
· a rendszeres betekintést a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenőfüzet),
· a szülői értekezletet, az egyéni beszélgetést (gondozónővel, vezetővel),
· az előadássorozaton való részvételt,
· a nyílt napon való együttműködést,
· a tájékoztatók, étrendek megismerését,
· a gyermekük játéktevékenységébe való betekintést,
· az Érdekképviseleti Fórumot.
Az 1997 évi XXXI. törvény 148. §-ának (1-3) és (5) bekezdése alapján az intézményi elhelyezését térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összege Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/1998. (I. 27.) ÖR. rendelete alapján
napi .................... Ft.
A bölcsődei ellátásért a térítési díjat előre, egy összegben, minden hónap 5. napjáig kell befizetni.
A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás, ha
- a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31-e után,
- a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri.
A szülő tudomásul veszi, hogy
- a bölcsődei házirendet betartja,
- együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel,
- a megállapodásban foglalt – az intézmény részéről fennálló – kötelezettségek elmulasztása esetén a szülő panaszával az Érdekképviseleti Fórumhoz, a bölcsődevezetőhöz és az intézményvezetőhöz fordulhat,
- az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz fordulhat.
Csanádpalota, .................. év ................................................. hó ............ nap
............................................... .............................................

1.b. melléklet

M E G Á L L A P O D ÁS
amely létrejött egyrészről Csanádpalota nagyközség Önkormányzata Csanádpalota, Kelemen László tér 10. szám (képviseli: …………………………. polgármester), mint működtető, másrészről …………………………… (név, születési hely és idő, anyja neve) ………………………………………………………….. (lakcím), helyettes szülői feladatokat ellátó személy között, alulírott napon, határozatlan időre az alábbi feltételekkel:
1.) A helyettes szülő a saját háztartásában nevelt ………. számú gyermeke(i) mellett, helyettes szülőként ……… számú gyermek nevelését vállalja, a működtető kijelölése alapján 12, legfeljebb 18 hónapig.
2.) A helyettes szülő a megállapodásban vállalja, hogy a külön jogszabályban előírt felkészítő tanfolyamon eredményesen részt vesz.
3.) A helyettes szülő a megállapodáshoz mellékelten benyújtja a gyermeknevelésre való alkalmasságát bizonyító háziorvosi igazolást, továbbá a vele házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő személy hozzájáruló nyilatkozatát.
4.) A helyettes szülő a rendelkezésre állásért készenléti díjban részesül. A készenléti díj havi összege – a helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számától függetlenül – nettó 1.000,- Ft
5.) A gyermek gondozásáért a helyettes szülő jogszabályban meghatározott díjazásban részesül:
- nevelési díj: a mindenkori öregségi nyugdíj 120 %-a, jelenleg ……………… Ft,
- ellátmány: éves nevelési díj 25 %-a, jelenleg …………….. Ft,
- helyettes szülői díj: a Gyvt. 66./P. §-ában foglaltak alapján meghatározott összeg: ……………….. Ft.
6.) A helyettes szülő befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket, ha az átmeneti gondozás biztosítására kijelölték. A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről a helyettes szülő értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.
7.) A helyettes szülő és a gyermekjóléti szolgálat arra kijelölt munkatársa közösen elkészítik a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét.
8.) Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek számára a helyettes szülő saját háztartásában biztosítja a teljes körű ellátást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 76 – 82. §-ai alapján.
- 2 -
9.) A helyettes szülő gondoskodik a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről, támogatja szükséges felzárkóztatását, kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, elősegíti a gyermek pályaválasztásra, illetve munkába állásra való felkészülését.
10.) A helyettes szülő felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és alapvető személyes ügyeinek intézésére, a gyámhivatal határozatában foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermek kapcsolattartását szüleivel és közeli hozzátartozóival.
11.) A helyettes szülő az egyéni elhelyezési tervnek megfelelően elősegíti a gyermek vérszerinti családjába való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges, örökbefogadó családhoz történő elhelyezését.
12.) A helyettes szülő szakmai felkészültség birtokában elláthatja a tartósan beteg, a fogyatékos, illetve szenvedélybeteg, a személyiség-, beilleszkedési vagy magatartási zavarban szenvedő gyermek speciális nevelését.
13.) A helyettes szülői jogviszony fennállását nem érinti, ha nincs hozzá gyermek kihelyezve, továbbá, ha a nála elhelyezett gyermek a háztartásán kívül tartózkodik (kollégium, diákotthoni elhelyezés, üdülés, gyógyintézeti kezelés).
14.) A működtető és a helyettes szülő a megállapodást csak közös megegyezéssel módosíthatja, melyet mindkét fél kezdeményezhet.
15.) A helyettes szülői jogviszony megszűnik a helyettes szülő halálával.
16.) A helyettes szülői jogviszony megszüntethető:
- a felek közös megegyezésével,
- felmondással.
17.) A helyettes szülő köteles a számára előírt dokumentációkat vezetni, az adatvédelmi törvénynek megfelelően.
18.) Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban foglaltak az irányadók.
Felek jelen megállapodást alulírott napon, annak megismerése után helybenhagyólag aláírták.
Csanádpalota, ……… év ……………………. hó …….. nap
………………………… …………………………..

2. melléklet

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
1.) Bölcsőde
(napi négyszeri étkezés) 271,- Ft/nap
- reggeli 38,- Ft/adag
- tízórai 38,- Ft/adag
- ebéd 157,- Ft/adag
- uzsonna 38,- Ft/adag
2.) Napközi Otthonos Óvoda
(napi háromszori étkezés) 229,- Ft/nap
- tízórai 46,- Ft/adag
- ebéd 142,- Ft/adag
- uzsonna 41,- Ft/adag
3.) Általános iskolai napközi otthon
(napi háromszori étkezés) 260,- Ft/nap
- tízórai 52,- Ft/adag
- ebéd 167,- Ft/adag

3. melléklet

1.) Bölcsőde
(napi négyszeri étkezés) 271,- Ft/ellátott/nap
- reggeli 38,- Ft/adag
- tízórai 38,- Ft/adag
- ebéd 157,- Ft/adag
- uzsonna 38,- Ft/adag
Tervezett élelmezési napok száma 2006. évben: 235 nap
2.) Napközi Otthonos Óvoda
(napi háromszori étkezés) 229,- Ft/ellátott/nap
- tízórai 46,- Ft/adag
- ebéd 142,- Ft/adag
- uzsonna 41,- Ft/adag
Tervezett élelmezési napok száma 2006. évben: 220 nap
3.) Általános iskolai napközi
(napi háromszori étkezés) 260,- Ft/ellátott/nap
- tízórai 52,- Ft/adag
- ebéd 167,- Ft/adag
- uzsonna 41,- Ft/adag
1

Az önkormányzati rendeletet a Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. december 2. napjával.