Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01 - 2019. 04. 02

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete módosításáról a következőket rendeli:


1. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2)  A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


2. §(1) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.


(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2019. március 14.                                                     Nyergesné Kovács Erzsébet                                                 Kakuja-Simon Helga 

polgármester                                                           igazgatási csoportvezető

                                                                                                   jegyző jogkörében eljárvaZáradék:

Kihirdetve: 2019. március 14.                                              Kakuja-Simon Helga

                                                                                igazgatási csoportvezető

                                                                                                   jegyző jogkörében eljárva


Mellékletek