Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben)

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben)

Hatályos: 2013. 11. 01 - 2016. 07. 01

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi LXII. törvény 4. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a következőket rendeli el:

1. §


 1. Az önkormányzat képviselő - testülete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez, e tevékenység ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

2. §


 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás ) végző szolgáltató  a Kéménytechnika Kft. 6900 Makó, Tompa u. 47. ( továbbiakban: szolgáltató ), melynek működési területe Csanádpalota város teljes közigazgatási területére kiterjed.


 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony az ingatlan tulajdonosa és a szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


3. §


 1. A tulajdonos a kéményseprő-ipari tevékenység végzése során feltárt és írásban tudomására hozott szabálytalanságot haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles megszüntetni.


4. §.


 1. A kötelező közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjtételeket e rendelet melléklete tartalmazza.


 1. A lakossági díjszabás alá tartoznak a 60 kW fűtőérték teljesítményt el nem érő kémények, közületi díjszabás alá pedig a 60 kW és az e feletti fűtőérték teljesítményű kémények.


 1. A szolgáltatónak a mindenkor érvényes díjakról a tevékenység feltüntetésével díjjegyzéket kell készítenie.


 1. A kötelező közszolgáltatás díjának megállapítása naptári évre történik, melyet számla ellenében a kötelezett választása szerint készpénzzel, átutalással, csekkel, csoportos beszedési megbízással teljesíthet.


 1. A közszolgáltatási tevékenység köréből végzett ellenőrzési, tisztítási és műszaki felülvizsgálati munkák díját
 1. lakó és közösségi épületek esetében az épület tulajdonosának,
 2. üzemi tüzelőberendezésekkel kapcsolatban az üzemeltetőnek,
 3. minden egyéb tevékenység esetén a megrendelőnek

kell megfizetnie,- a tulajdonos és a közszolgáltató eltérő megállapodása hiányában - a munka elvégzését követően utólag, a szolgáltató által benyújtott számla alapján.


 1. Év közben használatba vett vagy megszüntetett kéménynél, illetve tulajdonos változás esetében az időarányos évi díjat a változást követő hó első napján kell érvényesíteni, illetve jóváírni.


 1. A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla, szolgáltatással összefüggő adataival a tulajdonos a szolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél emelhet kifogást. Az írásban tett kifogásra a szolgáltató - egyet nem értése esetén is - 30 napon belül köteles írásban válaszolni.


 1. A tulajdonos nem tagadhatja meg a díj megfizetését, ha a szolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül kötelezettségét pótolta.


5. §.


 1. A tulajdonos köteles megtéríteni a szolgáltató költségeit, ha a szolgáltató az előírt értesítési kötelezettségének eleget tett, ennek ellenére a szolgáltatót a munka elvégzésében megakadályozza vagy a munka elvégzésének feltételeit nem biztosítja.


 1. Ha a közszolgáltatás a szolgáltató mulasztása miatt marad el, az el nem végzett munka díját és időarányos kamatait a szolgáltatónak a tulajdonos részére vissza kell fizetnie.


6. §.


A szolgáltató tevékenységének ellátása során jogosult teljesítési segédként olyan gazdasági társaságot vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személyt igénybe venni, aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátáshoz

megfelelő műszaki felszereltséggel és szakképzett szakemberrel rendelkezik. A teljesítési segéd tevékenységéért a szolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.


[1]7. §.


8. §.


 1. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1999.(VI.10.) ÖR rendelet és az azt módosító 23/2010. (XII. 08.) ÖR rendelete.

Kovács Sándor                                                                      Erdélyi Sándorné dr  

            polgármester                                                                                     jegyző

[2]Melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez.A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei


SZJ: 74.70.15.0Sorsz

A kémény típusa


Lakossági

Közületi

1.

Egyedi kémény tisztítása, ellenőrzése,

4 éves műszaki felülvizsgálata

504,- Ft/db

800,- Ft/db

2.

Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása,

ellenőrzése

405,- Ft/db/szint

590,- Ft/db/szint

3.

Központi hőellátó és üzemi tüzelőbe-rendezés kémény tisztítása, ellenőrzése

--


370,- Ft/fm

4.

Tartalékkémény tisztítása, ellenőrzése

383,- Ft/db

580,- Ft/db

5.

Kémények, füstcsatornák építésével, használatával összefüggő szakvélemény adása


díjtalan


díjtalan

6.

Lakó és közösségi épületek kéményeinek füstnyomás próbája, kiégetése

díjtalan

díjtalan

7.

A bontási munkát nem igénylő kürtődu-gulások megszüntetése

díjtalan

830,- Ft/óra

8.

A nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek kéményeinek és tarto-zékainak tisztítása,


383,- Ft/db


580,- Ft/db


valamint műszaki felülvizsgálata

4320,- Ft/db

5200,- Ft/db

9.

Az újonnan épített vagy javított, ill. újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata


4320,- Ft/db


5200,- Ft/db

10.

A gázfogyasztó berendezések bekötésével összefüggésben a kémények terhel-hetőségének megállapítása és az erről szóló nyilatkozat készítése


4320,- Ft/db


5200,- Ft/db

11.

A kémény kivitelezése előtti ( tervezett )

szakvéleményezése SZJ 14130

1350,- Ft/db

1500,- Ft/db

A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

Az ÁFA törvény változásával a nettó árak nem változnak.


[1] Hatályon  kívül helyezte a 11/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. június 1-től


[2] Módosította a 21/2013. (X. 31.) ÖR. rendelet 1. §-a, Hatályos: 2013. november 1-től