Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016 (II.1.) önkormányzati rendelete

A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 02 - 2016. 02. 02C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


1/2016. (II.01.) ÖR.


rendelete


a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt

2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet

módosításárólZáradék:

Kihirdetés ideje: 2016. február 01.

Hatálybalépés ideje: 2016. február 02.

Megalkotás ideje: 2016. január 27.
                                                                                                 dr. Barna Angéla    

                                                                                                          jegyzőCsanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete a d) pont után az alábbiakkal egészül ki:


„A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


2. §


(1)Hatályát veszti a Rendelet 17. § (3) bekezdése.


(2)Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklete.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2016. január 27.
            Kovács Sándor                                                          dr. Barna Angéla

              polgármester                                                                        jegyző
A kihirdetés napja: 2016. február 01.Dr. Barna Angéla

         jegyző