Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019 (II.16.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019 (II.16.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 17 - 2019. 02. 18

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdésében az évente legfeljebb két alkalommal szöveg helyébe „félévente egy alkalommal” szöveg kerül.


2. §

A Rendelet 14. § helyébe a következő szöveg lép:

(1) Tűzifa támogatás állapítható meg az önkormányzat saját tűzifa kerete terhére annak a kérelmezőnek, akinek

a)       háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b)      egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tűzifa biztosítható, melynek kiszállításáról a támogatott gondoskodik.

(3) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a kérelmezőnek, aki tárgyévben szociális tűzifa támogatásban részesült.

(4) A tűzifa támogatás iránti kérelem évente egy alkalommal, a fűtési idényben, október 15. és április 15. napja között nyújtható be.


3. §

A Rendelet 21. §-a törlésre kerül.


4. §

A Rendelet 21/A. §-a törlésre kerül.


5. §

A Rendelet 21/B. §-a törlésre kerül.


Záró rendelkezések

6. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2019. február 15.


Nyergesné Kovács Erzsébet                                                               Kakuja-Simon Helga

            polgármester                                                                        igazgatási csoportvezető       

                                                                                                       jegyző jogkörében eljárvaZáradék:


Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel közzétéve.


Csanádpalota, 2019. február 16.


Kakuja-Simon Helga

            igazgatási csoportvezető

                    jegyző jogkörében eljárvaMellékletek