C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR.

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 03. 31

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR.

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Ötv. 16. §-ának /1/ bekezdésében és a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/B. §-ának (2) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében és 92. §-ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendeletének módosításáról és egységes szövegéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csanádpalota Város Önkormányzatának fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekre, az intézmények ellátási területén ellátást igénylő, valamint az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre.

II. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

2. § /1/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái:

a.) szociális alapszolgáltatások:

- étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- családsegítés,

- nappali ellátás: nappali ellátást nyújtó klub,

b.) szakosított ellátás:

- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.

3. § A 2. §. (1) bekezdése a.) pontjának első francia bekezdése szerinti étkeztetésre jogosult

a.) kora alapján a 62. életévét betöltött személy,

b.) egészségi állapota alapján

- az átmeneti vagy rendszeres szociális járadékos,

- a rokkant nyugdíjas,

- a rokkantsági járadékos,

a kórházi gyógykezelésben részesült, a gyógykezelést követő maximum hat hónapon át.

III. Szociálpolitikai kerekasztal

4. § /1/ Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt (a továbbiakban: kerekasztal) hoz létre.

/2/ A kerekasztal feladata a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

/3/ A kerekasztal véleményező, javaslattevő szerepet tölt be.

/4/ A kerekasztal tagjai:

- Csanádpalota Város polgármestere,

- az Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális

Bizottságának elnöke,

- az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó

szociális intézmények, intézményegységek vezetői,

- a háziorvosok,

- a védőnők,

- a tevékenységgel érintett civil szervezetek, alapítványok képviselője.

/5/ A kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az ülések nyilvánosak.

/6/ A kerekasztal üléseit a polgármester, vagy az általa megbízott személy vezeti. A kerekasztal tagjainak összehívásáról a polgármester gondoskodik.

IV. Az ellátások igénybevételének módja

5. § /1/ A 2. §. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások iránti kérelmet – a családsegítés kivételével - az intézmény vezetőjénél kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.

/2/ A 2. §. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

/3/ A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek esetében az igények kielégítésének sorrendjéről határozó bizottságban a fenntartó képviseletében a szociális intézmény érdekképviseleti fórumába megválasztott képviselő vesz részt.

/4/ A 2. §. (1) bekezdésében felsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátás – kivéve a családsegítést – igénybevételének időpontjában kötendő megállapodás-mintát az 1/a - 1/d számú melléklet tartalmazza.

A megállapodás-minta tartalmától az intézmény vezetője a szerződő fél adatai, az elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása, a házirendben jóváhagyott szolgáltatási kör vonatkozásában térhet el.

V. Térítési díj

6. § /1/ A 2. §. (1) bekezdésében meghatározott ellátásokért – a családsegítés kivételével – térítési díjat kell fizetni.

/2/ A családsegítés keretében az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.

/3/ A képviselő-testület az intézményi térítési díjakat a 2 - 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

/4/ A személyi térítési díjat a személyes gondoskodási formáknál havonta

a.) előre kell megfizetni: - a székhelyen és

- a pitvarosi telephelyen,

b.) utólag kell megfizetni: - az ambrózfalvi,

- a csanádalberti és

- a nagyéri telephelyen

igénybe vett szolgáltatásokért.

/5/ A személyi térítési díjak megállapításánál az egyes intézményi térítési díjakból adható kedvezményeket az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § /1/ Ez a rendelet 2010. június hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

/2/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak az irányadók.

/3/ A rendelet 5. számú mellékletében foglaltakat 2010. május hó 1. napjára visszamenőleges hatállyal alkalmazni kell.

/4/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2006. (XI. 2.) ÖR., a 2/2007. (II. 14.) ÖR., a 21/2007. (VII. 30.) ÖR., a 3/2008. (I. 30.) ÖR., a 4/2009. (III. 26.) ÖR., a 15/2009. (VIII. 29.) ÖR., a 24/2009. (XII. 31.) ÖR és a 3/2010. (IV. 1.) ÖR. rendelete hatályát veszti.

1.a. melléklet 1.a. melléklet

EJR_209740-I.a_mell_klet

1/a számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez


M E G Á L L A P O D Á S


mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Város Önkormányzata által fenntartott, az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza (Csanádpalota, Délibáb utca 2. szám), mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről


a.) mint ellátást igénybevevő:

- házassági neve: ………………………………………………............


- születési családi és utóneve: ………………………………………............


- lakcíme: ………………………………………………............


- telefonszáma: ………………………………………………............


- anyja neve: ………………………………………………............


- születési helye: ……………………………………………….............


- születési ideje: ……………………………………………….............


- személy igazolványának száma: .…………………………………………............


- TAJ-száma: ………………………………………………............


- nyugdíjas törzsszáma: ………………………………………………............


b.) tartásra kötelezett (vagy azt vállaló) személy:


- házassági neve: ………………………………………………...........


- születési családi és utóneve: ........…………………………………...........


- lakcíme: ………………………………………………..........


- telefonszáma: ………………………………………………..........


- anyja neve: ………………………………………………..........


- születési helye: ………………………………………………...........


- születési ideje: ………………………………………………...........


- személy igazolványának száma: .…………………………………………..........

között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:I.) A szerződés tárgya


1.) A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Csanádpalota Város Önkormányzata Csanádpalota, Délibáb utca 2. szám alatt a személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást: átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt, „Naplemente” Idősek Gondozóházát működtet. Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban szabályozott módon, ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást biztosít.


2.) Az ellátást nyújtó intézmény az 1.) pontban megjelölt ingatlanban lévő, 2 – 3 - 4 ágyas, fűtéssel, világítással, funkciójának megfelelő alapbútorzattal ellátott – nem kizárólagos használatú – szobában helyezi el az ellátást igénybe vevőt, aki tudomásul veszi, hogy az ellátást nyújtó intézmény jogosult másik személyt is e szobában elhelyezni.


3.) Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást ………….. év …………………….. hó ………. napjától kezdődően, legfeljebb egy évi időtartamra szólóan biztosítja. Az ellátást az intézmény-egység vezető különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvélemények figyelembevételével egy alkalommal egy évvel meghosszabbíthatja.


II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség


4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége


4.1.) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt és hozzátartozóját

- az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,

az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

- a jogosult és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás rendjéről, az érdekképviseleti fórum működéséről, panaszjoguk gyakorlásának módjáról,

 • az intézményi házirendről (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az együttélés szabályait), és melynek egy példánya az ellátást igénybe vevő számára átadásra került, egy példánya pedig az ellátást igénybe vevő által aláírva a megállapodás mellékletét képezi,

 • az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, személyes használati tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.

 • panaszjoguk gyakorlásának módjáról, valamint az érdekképviseleti fórum működéséről, melynek szervezeti és működési szabályzata egy példánya jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg az ellátást igénybe vevő részére átadásra került;


  1. A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni:

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról

haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,

- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,

- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez,

- az eltemettetése módjáról, és annak költségviselőjéről,

- az ellátást igénybe vevő – halála esetére – írásos végintézkedést tett-e vagy sem,

és végül

- minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.


(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha az elhelyezést igénylő vagy más személy az elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy szerződésben vállal kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.)


4.3.) A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját

a.) a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról,

b.) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról,

c.) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,

d.) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,

e.) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésről.


Az ellátást igénybe vevő által megjelölt hozzátartozó (amennyiben nem azonos jelen Megállapodásban megjelölt személlyel)


Neve: .………………………………………………………………………………………

Címe: ……………………………………………………………………………………….

Telefonszáma: .……………………………………………………………………………..

Egyéb elérhetősége: ..………………………………………………………………………


5.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz-ellátást,

- napi háromszori étkeztetést – melyből egy alkalommal főtt ételt -, igény szerint

diétás étkezést biztosít,

- szükség szerint biztosítja a textíliával való ellátást, a textíliák, a ruházat mosását,

javítását, a házirendben meghatározott módon,

- gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, gyógyszereinek beszerzéséről,

- egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről,

- a bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő értékeinek és vagyontárgyainak megőrzéséről, melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét a házirendben szabályoztuk,

- külön térítés ellenében alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl. fodrászat).

- Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a jogosult és hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről, az intézményben megfelelő helyiség biztosításával, illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.


6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj


6.1.) Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért (a rendszeres havi jövedelme alapján), a tárgyhónap 20. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj az ellátást igénybevevő jövedelmének 60%-a.


6.2.) A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személy térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.


6.3.) A gondozott két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.

A gondozott a két hónapot meghaladó távolléte idejére

- egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított

személyi térítési díj 40 %-át,

- az előző pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti.


6.4.) Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával.

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.


6.5.) Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó évente határozza meg. Erről az intézmény egység vezetője tájékoztatást ad.


6.6.) Gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszközköltség

Az intézmény vezetője a személyi térítési díj megállapításával egyidejűleg értesíti az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét az intézmény által viselt, illetve átvállalt gyógyszerköltség, valamint gyógyászati segédeszközköltség mértékéről.

A költségek viselésének megállapítása tekintetében tett intézményvezetői intézkedés ellen az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat panasszal.6.7.) Eseti térítési díj

Az intézmény által nyújtott olyan szolgáltatásokért, amelyek nem tartoznak az alapfeladatok körébe (pl.: fodrász, kozmetika, pedikűr); valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért (pl. kirándulás, színházlátogatás) eseti térítési díjat kell fizetni a szolgáltató árlistája vagy a szolgáltatás önköltsége figyelembe vételével. Az intézmény jelen Megállapodás megkötésének időpontjában az alábbi szolgáltatásokat nyújtja eseti térítési díj ellenében:


Szolgáltatás megnevezése: Fizetendő térítési díj:

Fodrász, pedikűr Kifüggesztett árlista alapján


A fent megnevezett szolgáltatásokért fizetendő eseti térítési díj összegének megváltoztatása nem minősül jelen Megállapodás módosításának, így arra a szolgáltatást nyújtó egyoldalúan is jogosult.


7.) Érdekképviselet


A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál

- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme,

- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.


8.) Ellátott jogi képviselő:


Az intézményben ellátottjogi képviselő működik, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátottjogi képviselő feladatai – különösen – az alábbiak:

a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátást igénybe vevőt érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőt érintő jogokról,

b) Segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátást igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában,

c) Segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtott kérelmek, beadványok megfogalmazásában,

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét.


Az ellátottjogi képviselő neve: Gál Antal,

elérhetősége: - levélcím: Szentesi Családsegítő Központ

6600 Szentes, Csallány Gábor part 1. sz.

- mobiltelefonszám: 06-20/489-9608

- Fax: 06-63/561-529

- e-mail: galantal@cssk-szentes.hu

- fogadóóra: Csongrád Megyei Önkormányzat

Maros Menti Idősek Otthona

6900 Makó, Batthyány u. 23.

Minden hó 4. keddje 9 – 12 óra


9.) Az intézményi jogviszony megszűnése


9.1.) Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik

a.) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az elhelyezésről a jegyző intézkedik,

b.) a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,

c.) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – a házirendben meghatározott – idő elteltével,

d.) a jogosult halálával,

e.) akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, illetve intézményi elhelyezése nem indokolt, és végül

f.) az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, és/vagy – rendszeresen – nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének.


Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.


9.2.) Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:

- a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,

- az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira,

- minden olyan dologra, melyek – az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően – az intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

Nem lehet bevonni az elszámolásba az intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.


10.) A panasztétel lehetősége és kivizsgálási módja:

Az Érdekképviseleti Fórum megtárgyalja az intézményi ellátást igénybevevők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.

Az intézményvezető kötelessége minden panasz kivizsgálása, és a szükséges intézkedés megtétele.

A Megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához lehet fordulni.


 1. Az ellátást igénybevevő nyilatkozata halála esetére


Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy van/nincs írásos végintézkedése. Amennyiben van írásos végintézkedése, úgy annak fellelhetősége:

………………………………………………………………………………………………..

Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy eltemettetéséről ………………………………………………................................………………………….. (név, lakcím) hozzátartozó fog gondoskodni.

A temetés helyét és módját illetően az ellátást igénybe vevő a következőket nyilatkozza:

………………………………………………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..


12. A megállapodás módosítása:


12.1. Jelen Megállapodás módosítására csak az intézmény vezetője és az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője közös megegyezése alapján kerülhet sor.


12.2. A szociális intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.


12.3. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.


13. Befejező rendelkezések


13.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak megfelel.

13.2. A szociális intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit lehető legjobban teljesítse.

A megállapodást aláíró Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.

13.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

13.4. Jelen Megállapodás ……… (………………………) db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.

13.5. Jelen Megállapodás a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.Kelt: ………………………………, 20...… …………………………….hó ……………....……………………………………….. ………………………………........

ellátást igénybe vevő tartásra kötelezett

(vagy azt vállaló személy)……………………………………….

ellátást nyújtó intézmény


1.b. melléklet 1.b. melléklet

EJR_209741-I.b._mell_klet

1/b számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez
M E G Á L L A P O D Á Smely létrejött egyrészről a Csanádpalota Város Önkormányzata által fenntartott Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9.) keretében ………….…………………………………………………………. szám alatti székhelyen/telephelyen működő .................................................................... nappali ellátást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről


a.) mint ellátást igénybevevő:


- házassági családi és utóneve: …………………………………………...........


- születési családi és utóneve: …………………………………………...........


- lakcíme: ……………………………………….………..


- telefonszáma: ..………………………………….…................


- anyja neve: ………………………………………...............


- születési helye: …………………………………………...........


- születési ideje: ………………………………………………...


- személy igazolványának száma: ………………………………………………...


- TAJ-száma: ………………………………………………...


- nyugdíjas törzsszáma: …………………………………………...........


Gondnokság alatt áll-e? igen – nem

Amennyiben gondokság alatt áll: korlátozó – kizáró


Gondnoka neve: ………………………………………………………………………..

Gondnoka címe: ………………………………………………………………………..


között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:I.) A megállapodás tárgya


1.) A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Csanádpalota Város Önkormányzata …………………………………………………….. 9. szám alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, nappali ellátást nyújtó intézményt működtet.


2.) Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ellátást biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban szabályozott módon, az ellátott igényének és egészségi állapotának figyelembevételével.


3.) Az intézmény az ellátást ………….. év ……………………… hó …… napjától kezdődően határozott időre: ………….. év ……………………… hó …….. napig vagy határozatlan időre biztosítja.


II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség


4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége


4.1.) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt

és hozzátartozóját

- az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

- az ellátottjogi képviselő működéséről, a panaszjog gyakorlásának módjáról,

- az intézményi házirendről, melynek egy példánya az ellátást igénybe vevő számára átadásra került, egy példánya pedig az ellátást igénybe vevő által aláírva a megállapodás mellékletét képezi,

- az intézménybe való felvételhez szükséges okiratokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.


4.2.) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni:

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,

- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,

- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez,

- minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.


(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha az elhelyezést igénylő vagy más személy az elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy szerződésben vállal kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.)


4.3.) Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat

 1. az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,

 2. a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésről.


5.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- nappali tartózkodás biztosítása,

- szükség szerint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését (tisztálkodás, a ruházat mosása) a házirendben meghatározott módon,

- az ellátást igénybe vevő mentális gondozása, egészségügyi ellátás heti egy alkalommal,

- hivatalos ügyek intézésének segítése,

- szabadidős programok, kirándulások szervezése,

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

- önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.


6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj


6.1.) Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az intézményi ellátásért rendszeres havi jövedelme alapján havonta …………………… Ft személyi térítési díjat köteles fizetni. A térítési díjat havonta

*- előre, a tárgyhónap 1. napjától 5. napjáig, vagy 25. napjától 31. napjáig,

*- havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó …….. napjáig

kell megfizetni.


* a nem kívánt szövegrész törlendő!


6.2.) A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személy térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.


6.3) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének:

 • 15 %-át a nappali ellátás,

 • 30 %-át a nappali ellátást és ott étkezést igénybe vevő esetében.


6.4.) Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a fizetésre kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával.

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.


7.) Távollétre vonatkozó szabályozás


Amennyiben az ellátott valamilyen okból az intézményben megjelenni nem tud, úgy arra a napra tartózkodási díjat sem fizet.

Betegség esetén (ha ez nem tartós, 30 napon belüli) az ebéd kiszállításáról a házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodik az intézmény. 30 napos folyamatos távollét esetén a klubtagság szünetel.


8.) Érdekképviselet

A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az ellátottjogi képviselőnél:

- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme,

- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.


9.) Az intézményi jogviszony megszűnése


9.1.) Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik

a.) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség nem terheli,

b.) a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

c.) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – a házirendben meghatározott – idő elteltével,

d.) a jogosult halálával,

e.) akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, és végül

f.) az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, és/vagy – rendszeresen – nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének.


9.2.) Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:

- a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,

- az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira,

- minden olyan dologra, melyek – az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően – az intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

Nem lehet bevonni az elszámolásba az intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.


10.) Az ellátást igénybe vevő felhatalmazza az intézmény vezetőjét, illetve az általa megbízott személyt, hogy egészségi állapotának változásáról, betegségéről, kórházi kezeléséről az alább megnevezett hozzátartozóját/személyt értesítse:


Név: ………………………………………………………………………………………….


Lakcím: ………………………………………………………………………………………


Telefon: ……………………………………………………………………………………...


11.) Az intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.


12.) A Megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához, illetve az ellátottjogi képviselőhöz lehet fordulni.


Az ellátottjogi képviselő elérhetősége: Gál Antal

6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.

Tel: 63/561-610


Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján kerülhet sor.A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.


Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.Kelt: ………………………………………………….……………………………………….. ……………………………...

ellátást igénybe vevő tartásra kötelezett

(vagy azt vállaló személy)

……………………………………….

ellátást nyújtó intézmény


1.c. melléklet 1.c. melléklet

EJR_210456-I.c._mell_klet

1/c számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez
M E G Á L L A P O D Á Smely létrejött egyrészről a Csanádpalota Város Önkormányzata által fenntartott Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám), mint szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről


a.) mint ellátást igénybevevő:


- házassági családi és utóneve: …………………………………………...........


- születési családi és utóneve: …………………………………………...........


- lakcíme: …………………………………………...........


- telefonszáma: …………………………………………...........


- anyja neve: …………………………………………...........


- születési helye: ………………………………………………...


- születési ideje: …………………………………………...........


- személy igazolványának száma: …………………………………………...........


- TAJ-száma: ...………………………………………………


- nyugdíjas törzsszáma: …………………………………………...........Gondnokság alatt áll-e? igen – nem

Amennyiben gondokság alatt áll: korlátozó – kizáró


Gondnoka neve: ………………………………………………………………………


Gondnoka címe: ………………………………………………………………………között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:I.) A megállapodás tárgya1.) Az ellátást nyújtó intézmény a ………..……………………………………………. alatti székhelyen/telephelyen étkeztetést biztosít.


2.) Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ellátást biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban szabályozott módon.


3.) Az intézmény az ellátást ………….. év ……………………… hó …… napjától kezdődően határozott időre: ………….. év ……………………… hó …….. napig vagy határozatlan időre biztosítja.


II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség


4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége


4.1.) Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt

- az intézmény által biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

- az intézmény által biztosított ellátás igényléséhez szükséges okiratokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.


4.2.) A jogosult az ellátás igénylésekor köteles nyilatkozni:

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,

- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,

- minden olyan dologról, ami az ellátás biztosítását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.


(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha az elhelyezést igénylő vagy más személy az elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy szerződésben vállal kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.)


4.3.) Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat

 1. az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,

 2. a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésről.


5.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:


- napi egyszeri meleg étel – ebéd – biztosítása munkanapokon.


A szolgáltatás igényelt formája: - elvitel,

- lakásra szállítás,

- helyben fogyasztással. A helyben fogyasztás a nappali ellátást nyújtó klubban történik.


Az ebéd kiszolgálása az intézmény által az igénybevevő részére átadott étkezési jegyek ellenében – kivéve az ambrózfalvi és a nagyéri telephelyet - az Önkormányzat által a felnőtt étkeztetésre kötött ellátási szerződés alapján a ………………………………………

……………………………… által üzemeltetett ……………….…………………………… (……………………............, ……………………………… utca …… szám) történik, az üzemeltető által meghatározott időpontban.


6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj


6.1.) Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az intézmény által biztosított étkeztetésért a családban az egy főre jutó havi jövedelem alapján havonta ……………………. Ft személyi térítési díjat köteles fizetni. A térítési díjat havonta

*- előre, a tárgyhónap 1. napjától 5. napjáig, vagy 25. napjától 31. napjáig

*- utólag, a tárgyhónap ……………………. napjáig

kell megfizetni.


*a nem kívánt szövegrész törlendő!


6.2.) A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személy térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.


Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a térítési díj számításának alapjául szolgáló jövedelem 30%-át az étkeztetést igénybe vevő esetében.


6.3.) Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával.

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.


7.) Az ellátás megszűnése


7.1.) Az ellátás megszűnik

a.) ha az ellátás megszervezéséről az Önkormányzat nem gondoskodik,

b.) a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

c.) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – a szakmai programban meghatározott – idő elteltével,

d.) a jogosult halálával,

e.) akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, és végül

f.) az ellátást biztosító megszüntetheti az ellátást akkor, ha a jogosult az ellátás igénybevételével kapcsolatos előírásokat súlyosan megsérti, és/vagy – rendszeresen – nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének.


7.2.) Az ellátás megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:

- a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,

- minden olyan dologra, melyek – az ellátás megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódnak.


Nem lehet bevonni az elszámolásba az ellátás megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.


8.) Az intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.


9.) A megállapodásban foglalt az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához, illetve az ellátottjogi képviselőhöz lehet fordulni.


Az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: Gál Antal

6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.

Tel: 63/561-610
Kelt: ………………………………………………….

……………………………………….. …………………………….

ellátást igénybe vevő tartásra kötelezett vagy azt

vállaló személy
.......................................................

ellátást biztosító intézmény


1.d. melléklet 1.d. melléklet

EJR_210499-I.d.mellklet

1/d számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez
M E G Á L L A P O D Á Smely létrejött egyrészről a Csanádpalota Város Önkormányzata által fenntartott Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám), mint szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről


a.) mint ellátást igénybevevő:


- házassági családi és utóneve: …...………………………………………........


- születési családi és utóneve: …..…………………………………………….


- lakcíme: …..…………………………………………….


- telefonszáma: …..…………………………………………….


- anyja neve: ...…………………………………………........


- születési helye: ………………………………………………...


- születési ideje: ………………………………………………...


- személy igazolványának száma: ………………………………………………...


- TAJ-száma: ………………………………………………...


- nyugdíjas törzsszáma: ………………………………………………...Gondnokság alatt áll-e? igen – nem

Amennyiben gondokság alatt áll: korlátozó – kizáró


Gondnoka neve: ………………………………………………………………………


Gondnoka címe: ………………………………………………………………………között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:I.) A megállapodás tárgya


1.) A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Csanádpalota Város Önkormányzata a (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám) alatti Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működteti a székhelyen/ ………………………………………………………………………………… szám alatti telephelyen a személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás alapszolgáltatást.


2.) Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ellátást biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban szabályozott módon, az ellátott igényének és egészségi állapotának figyelembevételével.


3.) Az intézmény az ellátást ………….. év ……………………… hó …… napjától kezdődően határozott időre: ………….. év ……………………… hó …….. napig vagy határozatlan időre biztosítja.


II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség


4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége


4.1.) Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt

- az ellátás tartamáról és feltételeiről,

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

- az ellátás igénybevételéhez szükséges okiratokról, és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.


4.2.) A jogosult az ellátás igénylésekor köteles nyilatkozni:

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,

- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,

- minden olyan dologról, ami az ellátás fenntartását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.


(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha az elhelyezést igénylő vagy más személy az elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy szerződésben vállal kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.)


4.3.) Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat

 1. az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,

 2. a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésről.


5.) Az ellátás keretében az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- szükség szerint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését (tisztálkodás, a ruházat mosása) a házirendben meghatározott módon,

- az ellátást igénybe vevő mentális gondozása, egészségügyi ellátása, gyógyszereinek beszerzése,

- közreműködés a háztartás vitelében (bevásárlás, kisebb mosás, fűtés, takarítás a gondozott közvetlen környezetében),

- a külső kapcsolattartás elősegítése,

- hivatalos ügyek intézése.


6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj


6.1.) Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az intézmény által biztosított ellátásért a családban az egy főre jutó havi jövedelem alapján havonta ……………… Ft személyi térítési díjat köteles fizetni. A térítési díjat havonta

*- előre, a tárgyhónap 1. napjától 5. napjáig, vagy 25. napjától 31. napjáig,

*- utólag, a tárgyhónapot követő hónap …….. napjáig

kell megfizetni.


*a nem kívánt szövegrész törlendő!


6.2.) A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személy térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.


Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének:

 • 25 %-át a házi segítségnyújtást önállóan,

 • 30 %-át, a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vevő esetében.


6.3.) Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba vesz, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával.

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.


7.) Az ellátás megszűnése


7.1.) Az ellátás megszűnik

a.) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b.) az ellátás határozott idejű igénybevétele esetén a megjelölt időtartam lejártával,

c.) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – a szakmai programban, illetve a jogszabályokban meghatározott – idő elteltével,

d.) a jogosult halálával,

e.) akkor, ha az ellátásra való jogosultság feltételei már nem állnak fenn, és végül

f.) az intézményt fenntartó megszüntetheti az ellátást akkor, ha a jogosult az ellátás igénybevételével kapcsolatos előírásokat súlyosan megsérti, és/vagy – rendszeresen – nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének.


7.2.) Az ellátás igénybevételének megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:

- a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,

- minden olyan dologra, melyek az ellátás megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódnak.

Nem lehet bevonni az elszámolásba az ellátás megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.


8.) Az ellátást igénybe vevő felhatalmazza az intézmény vezetőjét, illetve az általa megbízott személyt, hogy egészségi állapotának változásáról, betegségéről, kórházi kezeléséről az alább megnevezett hozzátartozóját/személyt értesítse:


Név: ………………………………………………………………………………………


Lakcím: …………………………………………………………………………………..


Telefon: …………………………………………………………………………………..


9.) Az intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.


10.) A Megállapodásban foglalt az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához, illetve az ellátottjogi képviselőhöz lehet fordulni.


Az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége: Gál Antal

6600 Szentes, Csallány Gábor part 1.

Tel: 63/561-610


Kelt: ………………………………………………….……………………………………….. ……….......…………………

ellátást igénybe vevő tartásra kötelezett vagy azt

vállaló személy……………………………………….

ellátást nyújtó intézmény2. melléklet

EJR_212672-2._sz._mell_klet

2. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

AZ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

1.) Csanádpalota – Kövegy község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással - számított díj -: 460,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással - számított díj -: 550,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítás költsége: 90 Ft/adag

2.) Ambrózfalva község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással – számított díj: 470,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással – számított díj: 610,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítás költsége: 140,- Ft/adag

3.) Csanádalberti község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással – számított díj: 1.020,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással – számított díj: 1.130,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítás költsége: 110,- Ft/adag

4.) Nagyér község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással

díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján -: 460,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással – díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése

alapján: 480,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség: 20,- Ft/adag

5.) Pitvaros község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással –

díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján -: 390,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással – díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése

alapján: 470,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség: 80,- Ft/adag

6.) Királyhegyes község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

Ebéd – saját elvitellel – számított díj -: 310,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással – számított díj -: 600,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség: 290,- Ft/adag

Tervezett ellátási napok száma valamennyi telephelyen: 251 nap3. melléklet

EJR_212675-3._sz._mell_klet

3. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza:

A./ Élelmezési térítés:

(napi háromszori étkezés) 690,- Ft/nap

B./ Intézményi elhelyezés: 2.140,- Ft/nap

1.) Napi intézményi térítési díj összesen: 2.830,- Ft

2.) Havi intézményi térítési díj 84.900,- Ft

Nappali ellátást nyújtó Klub

1.) Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti székhelyen:

Díj - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,

többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

115. §-ának (10) bekezdése szerint - : 20,- Ft/nap

2.) Ambrózfalva, Dózsa György utca 25. szám alatti telephelyen:

számított díj: 100,- Ft/nap

3.) Csanádalberti, Fő utca 27. szám alatti telephelyen:

számított díj: 280,- Ft/nap

4.) Nagyér, Petőfi Sándor utca 17. szám alatti telephelyen:

díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján: 20,- Ft/nap

5.) Pitvaros, Kossuth utca 34. szám alatti telephelyen:

díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján: 0,- Ft/nap

Tervezett nyitvatartási napok száma 2010. évben valamennyi telephelyen: 251 nap4. melléklet

EJR_212676-4._sz._mell_klet

4. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

A.) Csanádpalota – Kövegy község területét ellátó ………………………

Gondozási óradíj:

díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján: 260,- Ft/óra

B.) Ambrózfalva község területét ellátó ………………………

Gondozási óradíj:

számított díj: 880,- Ft/óra

C.) Csanádalberti község területét ellátó ………………………

Gondozási óradíj:

számított díj: 1.230,- Ft/óra

D.) Nagyér község területét ellátó ………………………

Gondozási óradíj:

számított díj: 490,- Ft/óra

E.) Pitvaros község területét ellátó ………………………

Gondozási óradíj:

díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján: 380,- Ft/óra

F.) Királyhegyes község területét ellátó ………………………

Gondozási óradíj:

számított díj: 680,- Ft/óra

Tervezett gondozási napok száma valamennyi telephelyen: 251 nap5. melléklet

EJR_212677-5._sz._mell_klet

5. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKNÁL ALKALMAZHATÓ KEDVEZMÉNYEK

A.) Ambrózfalva község területét ellátó telephelyről igénybevett ellátások

1.) Étkeztetés: a kedvezmény

a.) saját elvitel esetén

28.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén 140,- Ft/adag,

28.001 - 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 140,- Ft/adag,

42.751,- Ft feletti jövedelem esetén 50,- Ft/adag,

b.) helyben fogyasztás esetén

28.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén 90,- Ft/adag,

c.) kiszállítás esetén

28.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén 180,- Ft/adag,

28.001 - 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 180,- Ft/adag,

42.751 - 85.500,- Ft közötti jövedelem esetén 140,- Ft/adag,

85.501 - 90.000,- Ft közötti jövedelem esetén 40,- Ft/adag.

2.) Nappali ellátás: a kedvezmény jövedelemtől függetlenül 50,- Ft/nap.

3.) Házi segítségnyújtás: a kedvezmény

28.001 - 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 580,- Ft/óra,

42.751,- Ft és ez feletti jövedelem esetén 440,- Ft/óra.

B.) Csanádalberti község területét ellátó telephelyről igénybevett ellátások

1.) Étkeztetés: a kedvezmény

a.) saját elvitel esetén

28.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén 710,- Ft/adag,

28.001,- Ft és 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 710,- Ft/adag,

42.751,- Ft és 70.000,- Ft közötti jövedelem esetén 520,- Ft/adag,

70.000,- Ft és 90.000,- Ft közötti jövedelem esetén 440,- Ft/adag,

90.000,- Ft és ez feletti jövedelem esetén 330,- Ft/adag,

b.) helyben fogyasztás esetén

28.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén 620,- Ft/adag,

28.001,- Ft és 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 620,- Ft/adag,

42.751,- Ft és 70.000,- Ft közötti jövedelem esetén 420,- Ft/adag,

70.000,- Ft és 80.000,- Ft közötti jövedelem esetén 310,- Ft/adag,

90.000,- Ft és ez feletti jövedelem esetén 180,- Ft/adag,

c.) kiszállítás esetén

28.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén 710,- Ft/adag,

28.001,- Ft és 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 710,- Ft/adag,

42.751,- Ft és 60.000,- Ft közötti jövedelem esetén 520,- Ft/adag,

60.001,- Ft és 85.500,- Ft közötti jövedelem esetén 440,- Ft/adag,

85.501,- Ft és 90.000,- Ft közötti jövedelem esetén 330,- Ft/adag.

2.) Nappali ellátás: kedvezmény

28.500,- Ft és ez alatti jövedelem esetén 190,- Ft/nap,

28.501,- Ft és 70.000,- Ft közötti jövedelem esetén 180,- Ft/nap,

70.000,- Ft és 80.000,- Ft közötti jövedelem esetén 160,- Ft/nap,

80.000,- Ft jövedelem felett 130,- Ft/nap.

3.) Házi segítségnyújtás: kedvezmény

28.001,- Ft és 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 790,- Ft/óra,

42.751,- Ft és 70.000,- Ft közötti jövedelem esetén 730,- Ft/óra,

70.000,- Ft és 90.000,- Ft közötti jövedelem esetén 650,- Ft/óra.