Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2020 (III.17.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 18 - 2020. 03. 19


A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Csanádpalota Város Polgármestere a következőket rendeli el:


  1. §


A települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó sajátos nevelési igényű személyek támogatása,”


  1. §


A Rendelet 19. § (1)-bekezdés „speciális oktatási-nevelési intézménybe járó” szövegrész helyébe „gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó”  szövegrész kerül:


3. §


A Rendelet 19. § (1/A)-bekezdéssel egészül ki:


„(1/A) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekekre, fiatal felnőttekre tekintettel, akinek iskoláztatását a településen nem lehet megoldani, és az általa látogatott oktatási-nevelési intézményben ingyenes vagy térítéses gyermekétkeztetést vesz igénybe, azonban az általa látogatott oktatási-nevelés intézményben a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben történik, az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja számukra munkanapokon a napi egyszeri melegétkezést.”4. §

A Rendelet 21. § (1) bekezdés bg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„bg) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó sajátos nevelési igényű személyek támogatása,”Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Debreczeni István                                                            dr. Hajnal Péter

polgármester                                                                     aljegyző


Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2020. március 17.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. március 17.

A rendelet hatályba lépésének időpontja: 2020. március 18.                                                                                                            dr. Hajnal Péter

                                                                                                              aljegyző