Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 14 - 2013. 09. 17

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.03.14.

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §, illetőleg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)-e kapott felhatalmazás alapján, - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú Korm. rendeletben meghatározottakat és Magyarország 20123. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. rendelkezéseit – a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek önálló címet alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat egészének költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

1.165.991 eFt bevételi főösszeggel
1.194.957 eFt kiadási főösszeggel
28.966 eFt hiánnyal állapítja meg.
A hiány összegéből
28.966 eFt a felhalmozási költségvetés
hiánya.

4. § (1) A 3 §-ban jóváhagyott 1.165.991 eFt összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek összegéből

565.901 eFt működési bevétel

600.090 eFt felhalmozási bevétel

(2) A 3 §-ban jóváhagyott 1.194.957 eFt kiadási főösszegből
565.901 eFt a működési kiadás

629.056 eFt a felhalmozási kiadás,

(3) A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet tervezet 3. számú melléklete foglalja magába.
(4) Mikepércs Község Képviselő-testülete az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet tervezet 6. számú mellékletének megfelelően határozza meg.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a rendelet tervezet 5/a számú melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a rendelet tervezet 5/b számú melléklete tartalmazza.

5. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a rendelet tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi létszám előirányzatát költségvetési szervenként a rendelet tervezet 10. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 11. számú melléklet mutatja be.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési előirányzatait a 7. számú mellékletben szereplő előirányzat felhasználási ütemterv szerint használja fel.

III. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület a Mikepércs Községi Önkormányzat szervezetének a 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/a számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/a számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/b számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/b számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Ház költségvetési szervének a 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/c számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/c számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha költségvetési szervének a 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/d számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/d számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület Csoda Vár Óvoda költségvetési szervének a 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 3/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.

IV. Fejezet

A gazdálkodás rendje

10. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a polgármester a település fejlesztése, környezetvédelme, valamint a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok körében előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, úgy hogy

b) az átcsoportosítás mértéke 2013. évben 1.000 eFt keretösszegig terjed ki.

c) A képviselő-testület az egyedi értékhatárt 200 eFt forint összegben állapítja meg.

(4) A polgármester átruházott hatáskörben előirányzatok közötti átcsoportosítással hozott döntése nem lehet több évre vonatkozó kötelezettségvállalás.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert olyan kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, szolgáltatások és munkák végzésének megrendelésére, amelyek az önkormányzat működéséhez szükséges és nem haladják meg a 200 eFt összeget. A polgármester eseti döntéseiről negyedévente köteles beszámolni képviselő-testületnek.

(6) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.

(7) A polgármester az állampolgárok élet és vagyonbiztosítását veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében jogosult eljárni.

(8) A Képviselő-testület kizárólagos hatásköréhez tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(9) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(10) Az önálló működő és gazdálkodó jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét, mely kiterjed a önállóan működő intézményre is, amely a jegyző által meghatározott módon számviteli politikájában és a számlarendben rögzíteni köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(11) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor, kivéve a Polgármesteri Hivatalban történő személyi jellegű megtakarítások, amelyek 50 %-ának vonatkozásában a polgármester – a jegyző javaslata szerint – az év végén a köztisztviselőkre vonatkozóan jutalom osztására jogosult.

(12) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok vonatkozásában az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzátartozó, önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

(13) A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek részére teljesített támogatásokra elszámolási kötelezettséget ír elő. A juttatott összeget csak az előre meghatározott célra szabad felhasználni, az arról való eltérés a támogatás visszafizetését vonja maga után.

(14) Mikepércs Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatására.

(15) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 53. § (1) bekezdésben foglaltak alapján 2013. január 1.-től 38.650 forintban, azaz harmincnyolcezer-hatszázötven 00/100 forintban állapítja meg.

(16) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII tv. 49/F § alapján a képviselő testület biztosítja a köztisztviselők részére a cafetéria juttatást, amelynek éves összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(17) Álláshelyen és azon felüli közfoglalkoztatásról a Képviselő-testület dönt.

(18) A rendelet 3 § az önkormányzat 2013. évi megállapított 28.966 eFt költségvetési hiányából a felhalmozási költségvetés hiánya 28.966 eFt, mely hiány finanszírozására külső forrás bevonását-felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő a képviselő-testület. A hitel Európai Uniós pályázatok önerejének fedezetéül kerül felvételre.

(19) A hitelfelvétel képviselő-testületi hatáskör.

(20) Likvid, vagy munkabér-hitel felvételét 30.000.000 forint erejéig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(21) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 10.914 eFt összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A 10.914 eFt összegből 508 eFt Csoda Vár Óvoda intézmény céltartaléka, 5.406 eFt a Szennyvízcsatorna hálózat felújításaként szolgáló céltartalék és 5.000 eFt az általános tartalék.

(22) Az önkormányzat nem tervez pénzmaradványt.

(23) A Képviselő-testület a helyi adók 100%-át a 2013. évi költségvetésben működési kiadások forrásaként veszi figyelembe.

(24) A 2013. évi gazdálkodás során, ha év közben olyan pénzeszköz keletkezik, aminek felhasználására később esedékes az összeg pénzintézeti lekötéssel hasznosítható.

(25) A (24) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(26) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OEP-el a finanszírozási szerződés megkötésére.

(27) Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyon csak a Képviselő-testület döntése alapján idegeníthető el.

(28) Az önkormányzati intézményekben történő dologi megtakarítás 50 %-át személyi juttatásként fel lehet osztani az érintett intézmények munkavállalói vonatkozásában, munkáltatói döntés alapján, polgármesteri engedély esetén.

(29) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10%-át, vagy a tartozást egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(30) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.