Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2017. 12. 01 - 2018. 04. 15

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli.A rendelet célja


1. §

E rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről és igénybevételük céljáról.


A rendelet hatálya


2. §

 1. E rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota Város közigazgatási területére.
 2. E rendelet személyi hatálya Csanádpalota Város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


A szociális rászorultság szabályai


3. §


 1. Csanádpalota Város Önkormányzata egyszeri alkalommal, természetben nyújtott szociális ellátást biztosít azoknak az állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelszerűen az önkormányzat közigazgatási területén laknak.


 1. Szociálisan rászorult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % - át, egyedül élő esetében a 325 % - át.


 1. A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászorult kérelmezőt, aki

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy   – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás mértéke


4. §


 1. A tűzifajuttatás egyszeri alkalommal történik, a támogatás mértéke háztartásonként legalább 0,5 m3, legfeljebb 2 m3 tűzifa lehet, amelynek kiszállításáról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.


Hatásköri és eljárási rendelkezések


5. §


 1. A kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon 2017. december 1-től 2017. december 15 napjáig kell benyújtani Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, amelyhez csatolni kell:
  1. jövedelemnyilatkozatot,
  2. jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást,
  3. a fűtési módról szóló nyilatkozatot.


 1. A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására irányuló eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti függő hatályú végzést a jegyző hozza meg.


 1. A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelemre indult eljárást a jegyző megszünteti, ha a kérelmező kérelmét a döntés előtt visszavonja, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget.


 1. Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.


 1. A kérelmek érdemi elbírálásával kapcsolatos döntési hatáskört a képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza át.


6. §


A rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba és 2018. április 15. napján hatályát veszti. A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Csanádpalota, 2017. november 29.………………………………………….                    ….……………………………………….

Nyergesné Kovács Erzsébet                                           Dr. Keresztury Monika

                    polgármester                                                                           jegyző

                                                                                              

                                                                                  

A rendelet kihirdetésnek napja: 2017. november 29.

Mellékletek