Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2020 (XII.1.) önkormányzati rendelete

A földadóról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Csanádpalota Város Polgármestere az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


A földadóról szóló 26/2019. (XI. 29.) ÖR (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a hatályát veszti.

2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A földadó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa, vagy használatra jogosultja. Mentesek az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1/A. § (1) bekezdésben felsorolt szervezetek, vállalkozók”

3. §


Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdése.

4. §


A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Mentes a földadó alól az a Csanádpalota városban életvitelszerűen lakó adóalany, aki a tulajdonában, vagy használatában lévő termőföldet saját maga műveli.”

5. §

A Rendelet az alábbi, 6/A. §-al egészül ki:

„6/A. §

Eljárási rendelkezések

(1) A földadót az önkormányzati adóhatóság bevallás alapján, kivetéssel, bevallás hiányában az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján állapítja meg.

  1. A földadót évente két egyenlő részben kell megfizetni.
  2. Az első részletfizetés határideje minden év március 15., a második részlet fizetési határideje minden év szeptember 15. napja.
  3. Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig a földadót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.”

6. §

A Rendelet 7. §- a az alábbiak szerint módosul:

„(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.


  1. Az adóalany bevallását a rendelet hatálybalépését követő 30. napon belül köteles teljesíteni, és az adó megállapításához szükséges valamennyi – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (rendelet 1. melléklete) – adatot szolgáltatni a rendelet hatálybalépésekor fennálló állapotnak megfelelően.


  1. Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t- és a 43. § (3) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

7. §

Ezen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek