Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2016 (IX.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 02 - 2016. 09. 03

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Városüzemeltetési és Turisztikai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:1. §Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II. 04.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

            főösszegét                                                      776.784.013.-Ft-ban,

                        ezen belül:

-a költségvetés működési

                        bevételének főösszegét:                     685.480.013.-Ft-ban,

-a költségvetés működési

kiadásainak főösszegét:                     685.480.243.-Ft-ban,

-a költségvetés felhalmozási

                        bevételének főösszegét:                       91.304.230.-Ft-ban,

-a költségvetés felhalmozási

kiadásainak főösszegét:                       91.304.230.-Ft-ban,


állapítja meg.
2. § A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

            Személyi juttatás                                                       254.927.153.-Ft

            Munkaadókat terhelő adók, járulékok                         48.559.460.-Ft

            Dologi kiadások                                                         180.975.233.-Ft

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                  23.095.000.-Ft

            Pénzeszközátadások, egyéb támogatások                 177.923.167.-Ft

            Felhalmozási kiadások                                                91.304.230.-Ft


jogcímek szerint állapítja meg.


3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.


6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.


7. § A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.


8. § A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.


9. § A Rendelet 7/a. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.


10. § A Rendelet 7/c. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.


11. § A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.


12. § A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.


13. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota,. 2016. augusztus 31.

Kovács Sándor                                                                      dr. Barna Angéla

 polgármester                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetve:

Csanádpalota, 2016. szeptember 1.dr. Barna Angéla

jegyző


Mellékletek