Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018 (I.16.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018 (I.16.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2018. 01. 17 - 2019. 02. 15

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

 (1) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

2. §

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2017. (II.22.) rendelet.


Csanádpalota, 2018. január 16.Nyergesné Kovács Erzsébet                                                        dr. Keresztury Monika

           polgármester                                                                                  jegyző
Kihirdetve: Csanádpalota, 2018. január 16.
dr. Keresztury Monika

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek