Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 01 - 2016. 03. 02

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési támogatásról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Köztemetés, a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

13. §

(1) Csanádpalota Város Polgármestere – átruházott hatáskörben- az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. §-a alapján gondoskodik.


(2) Csanádpalota Város Önkormányzata az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben, vagy egészben mentesítheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.”


2. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2016. február 24.
Kovács Sándor                                dr. Barna Angéla

  polgármester                                          jegyzőKihirdetve:

Csanádpalota, 2016. február 29.
Dr. Barna Angéla

       jegyző