Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról

Hatályos: 2018. 12. 01

Csanádpalota Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet célja


(1) Csanádpalota Város Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó környezet- és természetvédelmi feladatok teljesítésének elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.


(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználásának és az Alappal való gazdálkodás rendjét.


2. §


Az Alap bevételei


(1) Az Alap bevételi forrásai a következők:

 1. az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,
 2. a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Csanádpalota Város területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
 3. a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
 4. az önkormányzat bevételeiből – az éves költségvetési rendeletben meghatározott – környezetvédelmi célokra elkülönített összeg,
 5. az 1995. évi LIII. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel,
 6. az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,
 7. pályázat útján e célra elnyert összeg,
 8. az Alapot megillető egyéb bevétel.


3. §


Az Alap felhasználása


(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, más célra azok még ideiglenesen sem vonhatók el.


(2) A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával, illetve a zárszámadás elfogadásával rendelkezik az Alap pénzösszegének nagyságáról.


(3) Az Alapot az a-h. pontokban meghatározott célokra lehet fordítani.

 1. védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
 2. zaj- és rezgésvédelem,
 3. víz- és talajvédelem,
 4. zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, allergén növények elleni védekezés,
 5. környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok elkészítése költségeinek finanszírozása,
 6. környezettudatos nevelés erősítése,
 7. a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében.


(4) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.


(5) Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület évenként a költségvetési rendelet megalkotása során az összeg megjelölésével, a célok meghatározásával rendelkezik, a felhasználást a zárszámadás elfogadásakor vizsgálja.


4. §


Az Alap kezelése

(1) Az Alap pénzeszközeinek elkülönítésére „Környezetvédelmi Alap” alszámlát kell nyitni.


(2) A „Környezetvédelmi Alap” alszámlán történik az Alapra befolyó összegek és az onnan történő kifizetések elszámolása.


(3) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős.


5. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csanádpalota, 2018. november 28.
    Nyergesné Kovács Erzsébet                                                    dr. Juhász László

polgármester                                                                         jegyzőZáradék:

                                                                                 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november 29.
                                                                                                 dr. Juhász László

                                                                                                                       jegyzőMellékletek