Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2019 (VIII.5.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2019 (VIII.5.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 06 - 2019. 08. 07

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:


  1. §


Az 9/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

  1. A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                                1 009 283 802 Ft-ban,

     ezen belül

     a működési célú költségvetési bevételek főösszegét                 855 205 089 Ft-ban

     a működési célú költségvetési kiadások főösszegét            845 173 671 Ft-ban

     működési költségvetési egyenlegét                                             10 031 418 Ft-ban


     a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét       154 078 713 Ft-ban

     a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét        164 110 131 Ft-ban

     a felhalmozási költségvetési egyenlegét                         - 10 031 418 Ft-ban

állapítja meg.(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímek szerint állapítja meg:

Személyi juttatás                                                                    243 540 037 Ft

Munkaadókat terhelő adók, járulékok                            41 480 959 Ft

Dologi kiadások                                                                     236 625 881 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       17 188 494 Ft

Egyéb működési célú átadás                                                    116 490 528 Ft

Finanszírozási kiadások                                                           189 847 772 Ft

Beruházások                                                                           160 253 713 Ft

Felújítások                                                                                   3 856 418 Ft


  1. §A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép

  1. §A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép

  1. §A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép  1. §A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép


  1. §A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép

7. §E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csanádpalota, 2019. augusztus 2.                          

               Nyergesné Kovács Erzsébet                                       Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                          polgármester                                                                    jegyző     Záradék:


Kihirdetve: Csanádpalota, 2019. augusztus 5.                                                                                                 Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                                  jegyző     Mellékletek