Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2020 (III.30.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 31 - 2020. 04. 01

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - Csanádpalota Város Polgármestere a következőket rendeli el:


  1. §Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1)  Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének

      fő összegét                                                                              1 045 652 943 Ft-ban,

     ezen belül

     a működési célú költségvetési bevételek fő összegét          881 857 824 Ft-ban

     a működési célú költségvetési kiadások fő összegét            885 773 701 Ft-ban

     működési költségvetési egyenlegét                                        - 3 915 877 Ft-ban


     a felhalmozási célú költségvetési bevételek fő összegét       370 972 008  Ft-ban

     a felhalmozási célú költségvetési kiadások fő összegét        367 056 131  Ft-ban

     a felhalmozási költségvetési egyenlegét                                   3 915 877  Ft-ban

           

207 176 889 Ft

     Finanszírozási  bevétellel

207 176 889 Ft

     Finanszírozási  kiadással


0 Ft


     Finanszírozási  egyenleggel

a bevételek és kiadások fő összegét 1 252 829 832-Ft-ban

állapítja meg.

  1. §


(1) A Rendelet 1/A melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1/B melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/C melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 16. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 17. melléklete helyébe ezen rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet 20. melléklete helyébe ezen rendelet 17. melléklete lép.  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Dr. Debreczeni István                                                                  Dr. Hajnal Péter

         polgármester                                                                             aljegyző
Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2020. március 30.

A rendelet kihirdetésének napja:    2020. március 30.

A rendelet hatálybalépésének napja: 2020. március 31.


Csanádpalota, 2020. március 30.


                                                                                                          Dr. Hajnal Péter

                                                                                                              aljegyző