Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2015 (X.22.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 13/2015.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 23 - 2015. 10. 24

C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


18/2015. (X.22.)


önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról szóló 13/2015.(VIII.12.)  önkormányzati rendelet

módosításárólZáradék:


A rendelet megalkotásának napja:       2015. október 21.

A rendelet kihirdetésének napja:        2015. október 22.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. október 23.

                                                                                              dr. Barna Angéla

                                                                                                       jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló  1993. évi III. törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által  nyújtható települési támogatásokról  az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §


A Települési támogatásokról szóló 13/2015.(VIII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:


(2)  Rendkívüli települési támogatás:

            a) átmeneti segély,

            b) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön,

            c) temetési segély,

            d) tűzifa támogatás,

            e) tanszertámogatás,

            f) beiskolázási támogatás

            g) gyermeknevelési támogatás,

            h) fogyatékos gyermekek utaztatási támogatása

            i) időskorúak támogatása

            g) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,

            h) önkormányzat által szervezett szociális étkeztetés.


 1. §


(1) A Rendelet  8. § (2) bekezdése a következő, j) ponttal egészül ki:


j) „ azokat, akik élethelyzetében olyan kirívóan rendkívüli esemény következett be, amely miatt olyan anyagi kiadásuk merült fel, amelyet a létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül fedezni nem tudnak”


(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdése „b) és h)” szövegrésze helyébe


„(b), h) és j)”

szövegrész kerül.


 1. §


(1)A Rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:


A 8. § (2) bekezdés b) és h) pontjaiban szabályozott esetekben a segély összege a 10.000 Ft-ot, a 8. § (2) bekezdés j) pontjában szabályozott esetben az 50.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(2) A Rendelet 10. § a következő, (3) bekezdéssel egészül ki:


(3) A 8. § (2) bekezdés j) pontja alapján nyújtott segély megállapításáról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


 1. §


A Rendelet 16. § elnevezése  a következőre módosul:


Beiskolázási támogatás


 1. §

A Rendelet a következő, 16/A §-al egészül ki:


Gyermeknevelési  támogatás

16/A §


 1. Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási terültén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 0-18 éves gyermekek szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – évi egy alkalommal  támogatást nyújt.
 2. A támogatás megállapítása hivatalból történik.
 3. Az önkormányzat a támogatást természetben nyújtja, összege 5.000 Ft/gyermek. A természetbeni juttatást a határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül azon a kiskereskedelmi egységen/egységeken keresztül történik, amellyel az önkormányzat megállapodást köt.


 1. §


A Rendelet a következő, 16/B §-al egészül ki:


Fogyatékos gyermekek utaztatási támogatása

16/B §


(1)Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon  fogyatékos gyermekre  tekintettel, akinek óvodáztatását, vagy iskoláztatását a településen nem lehet megoldani,   szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyára tekintet nélkül –, évi egy alkalommal a gyermek utaztatásához 10.000 Ft  támogatást nyújt.

(2)A támogatás megállapítása hivatalból történik, kifizetésére a házipénztárból történik. 2015. évben a támogatás kifizetésére november 30-ig kerül sor.

 1. §

A Rendelet a következő, 16/C §-al egészül ki:


Időskorúak   támogatása

16/C  §


 1. Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási terültén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 60 év feletti személynek  – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – évi egy alkalommal  támogatást nyújt.


 1. A támogatás megállapítása hivatalból történik.
 2. Az önkormányzat a támogatást természetben nyújtja, összege 5.000 Ft/fő.
 3. A természetbeni juttatást a határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül azon a kiskereskedelmi egységen/egységeken  keresztül történik, amellyel az önkormányzat megállapodást köt.
 4. A támogatásban részesülő korosztályt  2016. évtől évenként a képviselő-testület egyedi döntéssel   határozza meg legkésőbb minden év november 30-ig.


 1. §

(1)A Rendelet 21. § (1) bekezdés ab) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:


kivéve a 8. § (2) bekezdés j) pontját


(2)A Rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiakra módosul:  

b) a polgármester hatáskörébe tartozik:

            ba) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön,

            bb) temetési segély,

            bc) tűzifa támogatás,

            bd) tanszertámogatás,

            be) beiskolázási támogatás

            bf) gyermeknevelési támogatás,

            bg) fogyatékos gyermekek utaztatási támogatása

            bh) időskorúak támogatása

            bi) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,

            bj) önkormányzat által szervezett szociális étkeztetés

            bk) a 8.  (2) bekezdés j) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás


 1. §


Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2015. október 21.


Kovács Sándor                                                                                    dr. Barna Angéla

polgármester                                                                                           jegyző


Kihirdetve: Csanádpalota, 2015. október 22.

dr. Barna Angéla jegyző