Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2018 (V.15.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2018 (V.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 16 - 2018. 05. 17

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI.25.) számú rendeletének 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2)  Csanádpalota Város  közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a FBH-NP Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6521, Vaskút Külterület 0551/2 hrsz.,  a továbbiakban: Szolgáltató ) végzi. A Szolgáltató Csanádpalota Város  közigazgatási területén a települési hulladékkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2018. január 1. napjától a közszolgáltatási szerződés alapján.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csanádpalota, 2018. május 15.
Nyergesné Kovács Erzsébet                                                        Dr. Keresztury Monika

   polgármester                                                                                     jegyző

Záradék:


A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. május 15. napján kihirdetve.

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          Dr. Keresztury Monika

                                                                                                                         jegyző

Mellékletek